EN | RU | FI

Hyvinvointivaliokunnan kronikka 2017-2021

Juha Holappa kiitti hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Sointu Veivoa yhteistyöstä

2017

Uusi hyvinvointivaliokunta aloitti työskentelynsä valtuustokauden vaihduttua 19.06.2017. Valiokunnan ensimmäinen tehtävä oli hiljentyä muistamaan edesmennyttä valiokunnan jäsentä, Arto Hinkulaa. Tämän lisäksi kokouksen sisältönä oli perehtyä valiokuntatyöskentelyyn ja valiokunnan keskeisiin tehtäviin.

Koska ensimmäinen kokous päästiin pitämään jo kesäkuun puolella, voitiin siinä jo sopia syksyllä käsittelyyn otettavista asiakokonaisuuksista. Ensimmäisenä näistä oli koulukiusaamisen ennaltaehkäisy. Tavoitteeksi asetettiin käsitellä asiaa jokaisessa kokouksessa noin vuoden ajan siten, että tieto lisääntyy jokaisessa kokouksessa. Vasta tämän jälkeen mietittäisiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Seuraavassa kokouksessa elokuussa päätettiin käsitellä talousarviota. Talousarvion pohjalta annettaisiin ohjausesityksiä hyvinvointi ja sivistystoimen alueelle käyttösuunnitelman laatimiseksi. Käyttösuunnitelman käsittelyä pidettiin tarpeellisena useammassakin kokouksessa syksyn aikana. Näiden lisäksi SOTE-muutoksen mukaisiin muutosohjelmiin tutustuminen päätettiin sisällyttää loppuvuoden kokouksiin.

Elokuun kokouksen aluksi puheenjohtaja Sointu Veivo toivotti valtuuston puheenjohtaja Mari Kälkäjän tervetulleeksi kokoukseen. Valtuuston puheenjohtaja piti lyhyen puheenvuoron valiokuntatyöskentelystä. Puheessaan hän korosti valiokuntien valmistelevan työn tärkeyttä ja merkitystä, joka edellyttää valiokuntien jäsenten täysipainoista ja sitoutunutta kokoustyöskentelyä. Valiokuntien työskentelyn hän näki kehittyneen hyvään suuntaan. Valiokuntien tulevassa asioiden käsittelyssä tärkeää olisi painottaa kiireetöntä ja perusteellista valmistelua painottaen ennaltaehkäisyn periaatetta.

Samassa kokouksessa valiokunta myös ryhtyi koulukiusaamisen vastaiseen työhön, josta oli tuleva yksi valiokunnan merkittävimmistä valmisteluprosesseista. Tähän liittyen todettiin, että mahdollisen kiusaamisen vastaisen toimintamallin rakentaminen edellyttää, että valiokunta tuntee kiusaamisen ilmiönä, viimeisimmän tutkimustiedon aihepiiristä ja miten muissa kunnissa tähän on panostettu. Lisäksi toimintamallin rakentaminen edellyttää tietoa siitä, mikä on Pudasjärven nykytilanne kiusaamisen suhteen oppilaan, huoltajan, opettajan, kuraattorin ja muiden ammattilaisten näkökulmasta. Tiedon keräämisen vaihe prosessissa nähtiin kaikista aikaa vievimpänä.

Edelleen syyskuun kokouksessa valiokunta jatkoi kiusaamisen vastaisen toimintamallin suunnittelua. Tässä yhteydessä todettiin, että taustatiedon kerääminen aloitetaan siten, että pyritään samaan Turun yliopistosta asiantuntijaluennoitsija kertomaan tutkittua tietoa koulukiusaamisesta ilmiönä. Lisäksi sovittiin, että valiokuntalaiset haastattelevat mahdollisuuksien mukaan tuntemiaan oppilaita ja nuoria. Tarkoituksena on selvittää nuorten kokemuksia kiusaamisesta, kiusaamiseen puuttumisesta, onnistumisista ja epäonnistumisista sekä mitä tapahtuu, jos opettaja on kiusaamisen kohteena. Valiokunnan jäsen voi haastatella mahdollisuuksien mukaan myös opettajia kiusaamisesta ja kiusaamiseen puuttumisesta. Aikaa koko työlle on vuosi, joten haastatteluille nähtiin olevan myös riittävästi aikaa.

Hyvinvointivaliokunta päätti 19.6.2017 4§ kokouksessaan, että yhdeksi toiminnan kehittämisen painopistealueeksi valitaan SOTE-muutokseen valmistautuminen. Samassa yhteydessä todettiin, että valmistautuminen tämänkin painopisteen osalta on pitkäjänteistä ja prosessinomaista työskentelyä.

Valiokunnan puheenjohtaja oli lokakuun kokoukseen mennessä haastatellut nuoria, huoltajia ja opettajia. Hän kertoi valiokuntalaisille haastattelujen tuloksia. Hyvinvointivaliokunta keskusteli kokemuksista.

Haastattelujen tuloksena todettiin, että kiusaamista esiintyy ja on esiintynyt monessa eri muodossa: pahoinpitelyä ja väkivaltaa, haukkumista ja nimittelyä, varastamista, syrjimistä, tönimistä, välttelyä, puhumattomuutta jne. Kiusaaminen ei rajoitu ainoastaan oppilaisiin, vaan myös opettajia kiusataan. Tästä kiusaamisen laaja-alaisuudesta keskusteltiin kokouksessa aktiivisesti.

Samaisessa kokouksessa valiokunta sai katsauksen Hirsikampuksen johtamisjärjestelmän tilanteesta. Hirsikampuksella toimii rehtori ja 2 apulaisrehtoria. Tehtävänjako on toteutettu tavallisuudesta poikkeavasti siten, että tehtävät on jaettu tehtäväkokonaisuuksittain eikä kouluasteittain. Rehtorikolmikko on tehnyt paljon ylitöitä ja ratkaisua ylitöiden vähentämiseen ei ole löydetty. Valiokunta totesi katsauksen tietoonsa saatetuksi.

Marraskuun kokoukseen saatiin Oulunkaaren kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen kertomaan maakuntauudistuksesta ja SOTE-muutoksesta, eli valiokunnan toisesta painopistealueesta. Valiokunta kirjasi tietoonsa, että kunnan budjetista poistuu noin 60% euroista, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan hoidettavaksi. Sote-palvelujen budjetti on ollut vaikeimmin ennakoitavissa oleva erä, johon ei juurikaan ole voitu vaikuttaa ja esim. erikoissairaanhoidon osuuden suuruus on voinut vaihdella jopa 20-30% vuosittain. Kuntien tehtävänä onkin jatkossa miettiä, miten ja mitkä ennalta ehkäisevät hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palvelut tuotetaan. Hyvinvointivaliokunnan rooli näiden palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä nähtiin tärkeäksi. Kokonaisvaltaisesti ajateltuna ennalta ehkäisevien palvelun toteuttaminen säästäisi valtakunnallisesti verovarojen käyttöä sote-palveluihin, mikä pitkällä tähtäimellä mahdollisesti jättäisi talousarvioon varoja jaettavaksi kunnille.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli oli valiokunnan käsittelyssä myös edellisen lisäksi. Asiaan liittyen todettiin, että Pudasjärvellä tulee radikaali muutos varhaiskasvatuspalveluja tarvitsevien lasten määrässä ilman asukasluvun kasvuakin, jos saavutetaan hallituksen tavoite varhaiskasvatuksen asteesta (90%). Tarvitaankin joustavia ratkaisuja palvelujen tuottamiseksi, ettei kunnan tarvitse itse investoida suuria summia kiinteistöihin ja henkilöstöön palvelun lisäämiseksi. Varhaiskasvatuksen palveluseteli tulee viedä valmisteluun ja päätöksentekoon vuoden 2018 aikana- totesi valiokunta painokkaasti kantanaan.

Vuoden 2017 päättävässä kokouksessa palattiin koulukiusaamisen vastaisen työn haastattelutuloksiin. Kiusaamista todettiin tapahtuvan moneen suuntaan siten, että vahvemmat kiusaavat heikompia, heikommat kiusaavat vahvempia ja toisaalta vahvemmat ja heikommat kiusaavat toisiaan. Tarinoista voi päätellä, että lapset tarvitsevat keinoja koulukiusaamisen käsittelyyn, sen selvittelyyn sekä koulukiusaamisesta selviämiseen. Selvittelystä pohdittiin, että tarvitseeko selvittelyn olla aina ulkopuolisen johdolla tapahtuvaa toimintaa vai voidaanko tarjota lapsille keinoja ja tapoja selvittää näitä itse. Selvittelyn keinoksi perinteisten keskustelujen rinnalle voitaisiin nostaa muita keinoja, esimerkiksi draama.

Hyvinvointivaliokunta oli järjestänyt yleisöluennon aiheesta koulukiusaaminen 16.12.2017. Luennoitsijana toimi erikoistutkija, psykologian tohtori Miia Sainio Turun yliopistosta. Tähän liittyen todettiin, että hyvinvointivaliokunnan tavoitteena voisi olla kehittää koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn tueksi välineitä opettajille ja huoltajille, lapsille sekä hallinnolle. Hallinnollisella välineellä tarkoitetaan sitä taustatukea, mitä työnantaja voi tarjota työntekijöille, jotta kiusaamiseen puuttumisen kynnys madaltuu. Tällä hetkellä työnantajan tuki on vähäistä.

2018

Vuosi 2018 aloitetiin SOTE-muutokseen varautumisella. Valiokunta sai vieraakseen PoPSter muutosagentit. Rita Oinas (I&O) ja Tuomo Lukkari (LAPE) kertoivat toiminnastaan ja siitä, miten SOTE-muutos heidän näkemyksensä mukaisesti tulee vaikuttamaan kuntien palveluntuotantoon ennalta ehkäisevien palvelujen osalta.

Valiokunnan tietoon saatettiin, että Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kuntaliiton virkamiehiä vieraili edellisellä viikolla Pudasjärvellä. Valtuuskunta oli vieraillut kuudessa kunnassa ja kiertue päättyi Pudasjärvelle. Vierailijat kuulivat mm. valiokuntajärjestelmästä ja uusien opetussuunnitelmien käyttöönotosta sekä vierailivat Hirsikampuksella ja Pikku-Paavalissa. Vierailijoiden taholta oli todettu, että koko Suomessa on ollut haasteita uusien opetussuunnitelmien käyttöönotossa. Vierailijoiden palautteen mukaan Pudasjärvellä kannattaa jatkaa innovatiivisten ja uusien toimintatapojen kehittelyä, jota oli heidän näkemyksensä mukaan hyvällä menestyksellä jo toteutettu.

Helmikuun kokouksessa valiokunta kiusaamisen vastaisessa työssä pääsi asiantuntijoiden kuulemisvaiheeseen. Koulukuraattorit Jonna Puhakka ja Suvi Kipinä sekä kouluterveydenhoitajat Irja Luokkanen, Sari Nieminen ja Kristiina Tolonen kertoivat näkemyksiään koulukiusaamisilmiöstä Pudasjärvellä. Huoltajien rooli ja asenteet olivat heidän mukaansa tärkeitä, sillä lapsia tulee kannustaa kertomaan kiusaamisesta kouluilla, jotta kiusaamiseen voidaan puuttua. Haasteena kuitenkin on huoltajien saaminen yhtä aikaa sellaisiin tilaisuuksiin (esim. vanhempainillat), jossa koulukiusaamisesta kerrotaan. Huoltajien osallistaminen koulukiusaamisen ennalta ehkäisyyn ja puuttumiseen nähtiin erittäin tärkeäksi.

Maaliskuussa oli painopistealueista sote-uudistukseen varautumisen vuoro. Henkisen kasvun ja kehityksen palvelukokonaisuuden koordinaattori, kirjastonjohtaja Outi Nivakoski ja kansalaisopiston koulutussuunnittelija Pasi Kemppainen kertoivat Pudasjärven kaupungin nykyisistä hyvinvointia edistävistä palveluista henkisen kasvun ja kehityksen palvelukokonaisuuden sisällä. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat kirjasto, kansalaisopisto, kulttuuritoimi sekä kotiseutumuseo. Hyvinvointivaliokunta ohjeisti HYTE-työryhmää sisällyttämään hyvinvointikertomukseen kulttuurin positiiviset vaikutukset hyvinvointiin.

Valiokunta otti osaa keskusteluun Koulupsykologipalveluista Pudasjärvellä. Todettiin, että koulupsykologipalvelujen saatavuudesta Pudasjärven kaupungissa on viime aikoina käyty vilkastakin keskustelua. Hyvinvointivaliokunta päätti ottaa kantaa siihen, millä tavalla valiokunnan on tarkoituksenmukaista osallistua asian käsittelyyn. Mielenterveysongelmat ovat kouluikäisillä kasvava ongelma ja siihen on kiinnitettävä huomiota. Hyvinvointivaliokunta päätti pyytää Oulunkaarelta selvitystä oppilashuollon palvelujen järjestämisestä.

Huhtikuussa asiantuntijat pääsivät jälleen ääneen kiusaamiskeskustelussa. Opettajat Jukka Lehto, Forsberg-Moilanen, Liisa Kytölä, Rauni Kääriä ja Sanna Kälkäjä kertoivat koulujen toiminnasta koulukiusaamisen vastaisessa toiminnassa. Koulukiusaamisen selvittelyissä noudatetaan KiVa-koulun periaatteita, joiden mukaisesti kiusaamista selvitetään mahdollisimman nopeasti siitä kun tapaus käy ilmi, tapausta sovitellaan ja sovitaan seuranta-aikataulu. Tapauksia selvitetään työparityöskentelynä. Toimintatapa on työläs, mutta pitkäjänteisesti toteutettuna se tuottaa ajan myötä tuloksia ja jopa ennalta ehkäisee kiusaamista. Koulukiusaaminen on yhteiskunnallinen ongelma ja kiusaamista esiintyy myös työpaikoilla. Opettajien huomiot olivat hyvin samansuuntaisia kuin aikaisemmat hyvinvointivaliokunnan saamat selvitykset asiasta. Tässä yhteydessä todettiin tehtyihin haastatteluihin viitaten, että hyvinvointivaliokunnan jäsenet ovat jalkautuneet aktiivisesti selvittämään kokousten ulkopuolella asioita.

Tiedoksi saatettavana asiana valiokunta Totesi, että oppilasmäärä tulee lisääntymään seuraavana lukuvuonna noin 40 oppilaalla verrattuna kuluvaan lukuvuoteen. Aikaisemmin oppilasmäärä on vähentynyt noin 35 oppilaan vuosivauhtia, jo kymmenien vuosien ajan. Oppilasmäärän lisääntyminen vaikuttaa tuntikehykseen.

Kesän kokouksissa valiokunta linjasi koulupsykologiasiaa ja vanhuspalvelujen tilannetta. Päätettiin ohjeistaa kuntaneuvottelun työryhmää: Pudasjärvelle perustetaan koulupsykologin virka. Vanhuspalveluihin liittyvä seminaari päätettiin järjestää syksyllä 2018. Seminaariin puhujiksi pyydettäisiin terveyspalvelujohtaja sekä vanhuspalvelujohtaja. Lisäksi todettiin, että Hyvinvointivaliokunta osallistuu Pudasjärven markkinoille 6.-7.7.2018. Valiokunnan jäsenet ovat tavoitettavissa Pudasjärven kaupungin yhteisessä teltassa.

Kesätauon jälkeen elokuun lopussa hyvinvointivaliokunta päätti käynnistää työryhmätyöskentelyn. Asiaan liittyen ohjeistettiin, että valiokunnan nimittämä työryhmä suunnittelee kiusaamisen vastaisen seminaarin järjestämisen syksyllä 2018. Seminaari tai tapahtuma sisältää päivällä koululaisille järjestettävän oman tilaisuuden sekä illalla kaikille kuntalaisille suunnatun osuuden. Kivapuhe- hankkeen projektipäällikkö Siiri Sarias pyydetään mukaan ideoimaan Kiusaamisen vastainen- seminaaria ja sen ohjelmaa. Kivapuhe- on Pudasjärven kaupungin (OKM rahoittama) hanke, jonka tavoitteena on vihapuheen ennaltaehkäisy ja yhdenvertaisuuden edistäminen Pudasjärvellä. Kiusaamisen vastainen työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 13.9.2018.

Syyskuun kokouksessa hyvinvointivaliokunta keskusteli mahdollisen koulunuorisotyöntekijän palkkaamisesta, jonka työpanos olisi hyödynnettävissä myös oppilashuollollisessa työssä. Hyvinvointivaliokunta haluaa saada paremmin tietoa kaupungin hankkeista sekä niiden toiminnasta. Todettiin, että hankkeen tulee tuottaa jotain, mikä jää kaupungin normaaliin toimintaan. Näistä toimintamalleista/- tavoista halutaan enemmän tietoa. Tähän liittyen valiokunta päätti kutsua kokoukseensa Kiva puhe- hankkeen Siiri Sariaksen kertomaan hankkeen toiminnasta, kokemuksista ja toimintamalleista. Tärkeimmäksi tavoitteeksi lasten ja nuorten kiusaamisen ennaltaehkäisyyn työryhmä näki kuitenkin koulupsykologin viran täyttämisen sekä koulunuorisotyöntekijän toimen perustamisen. Valiokunta antoi näistä ohjausesityksensä, ja jälkimmäinen toteutuikin vuodelle 2019.

Palvelukokonaisuuksien koordinaattorit Auri Haataja, Ismo Miettinen ja Outi Nivakoski ohjeistettiin valmistelemaan ja kertomaan hyvinvointivaliokunnalle palvelualueidensa toiminnan tulevaisuudesta, tavoitteista ja kehittämiskohteista toiseen painopistealueeseen liittyen.

Hyvinvointivaliokunta keskusteli vanhuspalveluseminaarista ja totesi, että koska kyseessä on ajankohtainen kuntalaisia läheltä koskettava asia, järjestetään tilaisuus kaikille avoimena tilaisuutena, vaikka alkuperäinen suunnitelma oli pitää tilaisuus valtuustoseminaarina. Näin myös kuntalaiset pääsisivät kysymään ja kuulemaan ajankohtaista tietoa maakunta- ja valmisteluista sekä vanhuspalveluiden tulevaisuudesta. Asiantuntijoiksi tilaisuuteen pyydettiin Matti Vähäkuopus vs, terveyspalvelujohtaja, Anu Vuorinen SOTE- projektipäällikkö, kehitys- ja resurssijohtaja sekä Hannele Pöykiö vs. vanhuspalvelujohtaja. Tilaisuus pidettiin kaupungintalolla 13.12.2018.

Oulun poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli, nettipoliisi Lauri Nikula kävi myös kertomassa hyvinvointivaliokunnalle toiminnastaan sekä vastaamassa kiusaamiseen liittyviin kysymyksiin. Tässä yhteydessä valiokunta kiinnitti huomiota nuorisopalvelujen laadunarviointityökaluun, jonka käyttömahdollisuutta asiasta vastaavaa koordinaattoria pyydettiin selvittämään.

2019

Vuoden 2019 aluksi valiokunta joutui reagoimaan kiireisesti lähialueilla tapahtuneisiin häirintätapauksiin liittyen. Pudasjärven, Oulun ja Helsingin tapahtumien johdosta valiokuntaan oli kutsuttu lasten- ja nuorten parissa työskenteleviä kertomaan tapahtumien vaikutuksista kouluissa ja nuorten keskuudessa. Vieraina kokouksessa olivat Hirsikampukselta apulaisrehtori Juha Pätsi ja erityisopettaja Sari Poropudas, Lakarin koulun vs. rehtori Hely Forsberg- Moilanen sekä nuorisopalveluiden – ja hyvinvointikoordinaattori Auri Haataja. Hirsikampuksen, Lakarin sekä nuorisotoimen osalta kuultiin, että nämä valitettavat tapahtumat eivät ole aiheuttaneet koululla tai nuorisotoimessa erityisiä toimia asian käsittelyyn. Lapsille ja nuorille on tarjottu keskustelumahdollisuutta terveydenhoitajien, kuraattoreiden ja nuorisotyöntekijöiden toimesta.

Kiusaamisen vastaisen työ siirryttyä seurantavaiheeseen, tuli helmikuussa tehtäväksi valita uusi työskentelyn painopistealue. Hyvinvointivaliokunta keskusteli asiasta, ja toiseksi painopistealueeksi valikoitui toisen asteen koulutuksen järjestäminen Pudasjärvellä. Valiokunnan tarkoituksena pidettiin perehtymistä niin ammattiopiston kuin lukionkin opetukseen, sekä kansalaisopiston kurssitarjontaan korkeakouluopintojen osalta. Myös Suomistartti- opetus sekä Hirsikampuksella tarjottava valmistava opetus kiinnosti valiokuntaa. Keskusteluissa tuli erityisesti esille, että voidaanko esimerkiksi paikallisella koulutuksella parantaa tiettyjä palvelualoja vaivaavaa henkilöstöpulaa.

Hyvinvointivaliokunta keskusteli omasta työskentelystään. Keskustelussa nousi esille mahdollisuus tehdä kokouksista videoklippejä/podcasteja, joita voitaisi valmistaa tiedotustarkoitukseen. Muistutettiin myös kaupungin toimintaa ja valiokuntatyöskentelyä ohjaavien asiakirjojen lukemista aika ajoin. Nämä asiakirjat löytyvät kaupungin nettisivuilta sekä sähköisestä kokouspalvelusta.

Maaliskuussa ohjausesitykset koskivat Henkisen kasvun ja kehityksen palvelukokonaisuuden palvelusuunnitelman päivittämistä sekä kirjastoauton monipuolista käyttöä. Valiokunta ohjeisti lisäksi kansalaisopistoa selvittämään, onko opiston mahdollista tarjota toisen asteen tutkintojen osasuorittamista kurssimuotoisena opetuksena. Kansalaisopistoa pyydettiin myös selvittämään markkinoinnin lisäämisen mahdollisuutta sosiaalisen median kautta tavoiteltu kohderyhmä huomioiden.

Maaliskuun kokouksessa saatiin myös ennakkokatsaus Kuntamaisemaraporttiin. Pudasjärven kaupunki oli tilannut raportin, joka perustuu viimeisimpään vahvistettuun tilinpäätökseen. Opetus- ja sivistysjohtaja kertoi valiokunnan jäsenille alustavan raportin tuloksia sivistystoimen osalta

Huhtikuun kokouksessa nuorisopalveluiden koordinaattori Auri Haataja sekä helmikuussa työnsä aloittanut koulunuorisotyöntekijä Miika Raiskio saapuivat hyvinvointivaliokuntaan kertomaan kuulumisia nuorisotyöstä, etsivä nuorisotyöstä sekä koulunuorisotyöstä. Lasten ja nuorten vapaa- aika on paljon muutakin kuin vain fyysistä aktiivisuutta ja sitä edistävää toimintaa oli heidän sanomansa. Lasten ja nuorten vapaa-ajalla tapahtuva toiminta on keskeistä heidän kasvunsa, sosiaalisuutensa ja henkisen kehityksensä kannalta. Miika Raiskio kertoi hyvinvointivaliokunnalle kokemuksiaan koulunuorisotyön tehtävästä Pudasjärvellä ja totesi, että työ on ollut antoisaa. Huomioitavaa on koulujen erilaisuus. Hirsikampusta leimaa kiire, joka määrittää liikaa koulun arkea. Muilla kouluilla tätä ei ole havaittavissa. Koulunuorisotyöntekijä on mukana haastavan luokan seurantamallissa- tarkoituksena parantaa luokan yhteistä ilmapiiriä ja vähentää luokan välisiä konflikteja. Huomio on myös kiinnittynyt nuorten ajattelutapaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun. Koulunuorisotyöntekijä kokemus on, että olisi hyvä olla mukana tässä nivelvaiheessa.

Hyvinvointivaliokunnan kokoonpano, joka oli asetettu valtuustokauden alussa, kokoontui viimeisen kerran toukokuussa 2019. Valiokunta otti tällöin kantaa suositukseen kotiintuloajoista, sekä kouluverkkokeskusteluun.

Esitykseen kotiintuloajoista valiokunta totesi, että suositusten asettaminen on hyväksi tukemaan vanhempien tehtävää. Keskustelussa nostettiin kuitenkin esille, että voisiko kotiintuloaikoja painottaa nimenomaan syksylle ja keväälle, jolloin lapset ja nuoret käyvät koulua. Kesällä kotiintuloajoissa voisi ajatella olevan joustamisen mahdollisuutta. Hyvinvointivaliokunta päätyi esittämään kaupunginhallitukselle nuorten palvelujen koordinaattorin valmisteleman pohjaesityksen mukaiset kotiintuloaikojen suositukset erityisesti koulujen työkausien ajaksi.

Koulukeskustelussa hyvinvointivaliokunta puolestaan antoi ohjausesityksen kaupunginhallitukselle, että Syötteen koululle valmistellaan tuntikehys, jossa koulu muuttuu yksi opettajaiseksi kouluksi. Esitykseen sisältyi erityisopettajan resurssia 6 vuosiviikkotuntia. Samalla hyvinvointivaliokunta edellytti, että kaupunginhallitus käynnistää selvityksen Syötteen koulun lakkauttamisesta vähäiseen oppilasmäärään pohjautuen ja oppilaiden etua ajatellen.

Hyvinvointivaliokunnan nykyinen kokoonpano aloitti 17.6.2019. Ensimmäisessä kokouksessa OSAO Pudasjärven yksikön johtaja Keijo Kaukko kävi kertomassa valiokunnalle ammattiopiston kuulumisia. Puheessaan Kaukko toi esille mahdollisen yhteistyön lisäämisen lukion kanssa, sekä jo aiemmin suunnitellun yhteistyön kansalaisopiston kanssa. Kansalaisopisto ja ammattiopisto olivat keskustelleet mahdollisuudesta suorittaa mm. valinnaisaineita kansalaisopiston kursseilla. Hyvinvointivaliokunta päätti ohjeistaa kansalaisopistoa selvittämään mahdollista yhteistyötä OSAO:n Pudasjärven yksikön kanssa, sekä liikunta- ja hyvinvointipalveluiden koordinaattoria selvittämään mahdollisuutta järjestää koulupäivän jälkeistä toimintaa ammattiopiston sekä lukion opiskelijoille. 

Kesäaikana virinneelle vauvojen rasvauskeskustelulle Hyvinvointivaliokunta antoi päätepisteen toteamalla, että päivähoito on ohjeistanut vanhempia oikein, ja aurinkorasva on vapaa ehtoinen lisävaruste, jonka vanhemmat voivat levittää lapsen iholle kotona.

Syyskauden alkajaisiksi hyvinvointivaliokunta sai tietoa varhaiskasvatuspalveluista Pudasjärvellä. Pudasjärvellä oli vuoden 2019 alusta otettu käyttöön varhaiskasvatuksen palveluseteli. Pudasjärvellä todettiin toimivan tällä hetkellä kaksi yksityistä päiväkotia, joihin kuntalaisilla on mahdollista hakea lapselleen hoitopaikkaa palvelusetelin avulla.

Syyskuun kokouksessa hyvinvointivaliokunta sai lukiokoulutuksen uudistuksen perusteet tietoonsa.

Oulunkaaren kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen antoi hyvinvointivaliokunnalle ajankohtaiskatsauksen sote- asioista. Katsauksessa hahmoteltiin myös tilannekuvaa maakunta- ja sote- uudistukseen liittyen.

Jo edellisen kokoonpanon aikana virinnyttä kouluverkkokeskustelua käsiteltiin valiokunnan lokakuun kokouksessa. Aluksi kuitenkin koulunjohtaja Anne Punkeri esitteli hyvinvointivaliokunnan jäsenille Kipinän koulun laajennusta sekä peruskorjausta. Hyvinvointivaliokunnan ohjausesitys Syötteen koulun lakkauttamiseen tähtäävän selvityksen käynnistämisestä oli edennyt hallituksessa, ja siihen liittyen väliaikatietona todettiin, että selvitys on käynnistetty ja sisältää lapsivaikutusten arvioinnin, tarkastelun taloudellisista vaikutuksista, pedagogisten vaikutusten arvioinnin, elinkeinovaikutusten arvioinnin ja sosiaalisten vaikutusten tarkastelun. Selvityksen toteutusaikatauluna oli syksy 2019 siten, että mahdollisesta lakkauttamispäätöksessä voidaan huomioida koulun tilojen vuokrasopimuksen irtisanomisaika.

Koulunuorisotyöntekijä Miika Raiskio pyydettiin marraskuun kokoukseen kertomaan koulunuorisotyöstä ja siitä, miten toimintamalli on jalkautunut Pudasjärven kouluille. Hyvinvointivaliokunta päätti ohjeistaa kouluja sisällyttämään koulunuorisotyön toimintamalliin vanhempien, oppilaiden, opettajien sekä koulu nuorisotyöntekijän yhteiset ryhmäytymiskeskustelut.

Keskustelussaan hyvinvointivaliokunta päätti lisäksi alkaa suunnittelemaan tilaisuutta, johon kutsutaan vanhusten kanssa työskenteleviä palveluntuottajia (mm. kotipalvelu, ensihoito, yksityiset palvelun tuottajat, kotisairaanhoito, omaishoitajayhdistys, seurakunnan edustaja). Tilaisuuden tarkoituksena olisi kuulla erityisesti vanhuspalveluiden käytännön työstä. Myös yksinäisten vanhusten tilanne huolestutti valiokunnanjäseniä. Hyvinvointivaliokunta päätti jatkaa tilaisuuden suunnittelua tulevissa kokouksissa siten, että tilaisuus tultaisiin järjestämään vuoden 2020 aikana.

Vuoden 2019 päätteeksi käsiteltiin vielä työskentelyn painopistealueita. Sote-uudistuksen suhteen valiokunta totesi, että koska asia on myös valtakunnallisella tasolla tällä hetkellä pysähdyksissä, ei sitä oteta pääasiaksi vuodelle 2020. Jos asian käsittelyssä valtion tasolla tapahtuu muutosta, voi valiokunta reagoida tilanteeseen tarvittaessa.

Hyvinvointivaliokunnalle saatettiin lisäksi tiedoksi Kaupunginhallituksen päätös, että ottaen huomioon oppilaiden etu, vanhempien mielipiteet, koulun järjestämiseen liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset seikat, saavutettavan säästöpotentiaalin vähäisyys sekä koulun merkitys alueen yrityksille ja elinvoimalle laajemminkin, Syötteen koulun lakkauttamiselle ei ole tällä hetkellä perusteita. Hyvinvointivaliokunta totesi, että kaupunginhallitus on käsitellyt asian ohjausesityksen mukaisesti. Valiokunta piti samassa yhteydessä yleisesti kiinnostavana Syötekeskuksen toimintaa ja yhteystyötä Pudasjärven kaupungin kanssa. Tähän liittyen toivottiin, että kevään 2020 aikana Syötekeskukselta saataisiin vierailija kertomaan toiminnasta valiokunnan jäsenille.

2020

Vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessa valiokunta uppoutui käsittelemään aloitetta 10-vuotisesta vauvarahasta. Hyvinvointivaliokunta totesi, että valtuustoaloitteen käsittely päättyy oman ja muiden valiokuntien lausuntoihin perustuen. Hyvinvointivaliokunta ei esitä kaupunginhallitukselle valtuusto aloitteen mukaista lapsirahaa maksuun otettavaksi. Asian jatkokäsittelynä valiokunta sen sijaan ohjeisti henkilöstö- ja tukipalveluja järjestämään Maaseudun sivistysliiton henkilöstön kanssa kumppanuussopimukseen nojautuen pudasjärveläisille lapsiperheille kuulemisen, jossa lapsiperheet voisivat itse antaa kehittämisehdotuksia arkensa helpottamiseksi. Yhteisöllisyysvaliokunnan ohjeistuksen mukaisesti tulokset ovat käytettävissä osallisuus valtuustoseminaarissa.

Vanhuspalveluasian selvittämiseksi hyvinvointivaliokunta perusti työryhmän, jonka tehtävänä oli ideoida, miten kuulemistilaisuudet työntekijöiden, esimiesten, Oulunkaaren johdon sekä yhteenvetotilaisuuden järjestäminen toteutetaan.

Työryhmällä on mahdollisuus käyttää apuna eri alojen asiantuntijoita työskentelynsä toteutuksessa. Työryhmän kokoontumisista laaditaan muistio. Suunnitellut vierailut vanhuspalveluyksiköissä ovat työryhmän pohdittavana. Työryhmään valittiin Outi Lehtimäki, Paula Soronen sekä Raimo Tervonen.

Hyvinvointivaliokunnan viimeinen kokous ennen koronaepidemiaa pidettiin 20.2.2020. Kokouksen keskiössä oli koulunuorisotyön mallin käsittely.  Tähän liittyen todettiin, että koulunuorisotyöntekijä on yhdessä etsivien kanssa pitänyt kouluilla Some-käyttäytymiseen liittyviä keskusteluita ja näissä on huomattu, että sosiaalisen median paine on nuorilla valtava eikä välttämättä ymmärretä sitä, somemaailma eroa todellisuudesta.

Keväällä etsivien osalta todettiin olevan tulossa muutosta, toisen etsivän irtisanouduttua tehtävästään. Tästä syystä etsivien, koulunuorisotyön sekä nuorisotoimen osalta opetus- ja sivistysjohtaja oli esittänyt seuraavaa järjestelyä: Miika Raiskio siirtyisi hoitamaan toista etsivän tehtävää. Koulunuorisotyöntekijän toimi hoidettaisiin yhdessä nuorisotoimen ja etsivien kesken järjestely ollessa väliaikainen ja kestäessä maaliskuusta syyskuuhun, kunnes etsivien uusi rahoituskausi alkaa. Tämän jälkeen tehtäväjärjestelyt tarkasteltaisiin uudelleen. Hyvinvointivaliokunta keskusteli asiasta ja päätyi kannattamaan opetus- ja sivistysjohtajan esitystä.

Seuraava kokous pidettiin vasta kesäkuussa 2020. Kokouksen aiheissa palattiin aluksi varhaiskasvatuksen tilanteeseen. Pudasjärven varhaiskasvatuksessa käyttöasteen todettiin pudonneen niin, että esimerkiksi viikolla 19 käyttöaste oli 33%. Kun vahva suositus poistettiin, lapsia palasi takaisin hoitoon ja käyttöaste nousi 55-70%. Koivutien ryhmäperhepäiväkoti oli ollut poikkeustilan aikana kiinni sekä muutamia palkanmaksun keskeytyksiä ja lomautuksia oli jouduttu tekemään.

Pikku-Paavalissa oli myös varautunut siihen, että tautilanteen muuttuessa pahemmaksi, joudutaan muuttamaan työvuoroja yllättäen, tai lisäämään henkilöstöä johtuen kriittisillä aloilla työskentelevien lasten muuttuneista hoitotarpeista. Tällöin olisi ollut mahdollista, että päiväkoti olisi ollut avoinna ympäri vuorokauden.

Yhteenvetona voitiin kuitenkin todeta, että korona ajan vaikutukset päivähoitoon olivat ennakoitua pienemmät. Taudin leviäminen saatiin estettyä hyvin ja rajoituksia pystyttiin purkamaan jo muutaman kuukauden jälkeen. Mahdolliseen toiseen aaltoon nähtiin kuitenkin tarpeelliseksi varautua.

Varhaiskasvatuksen aluejohtajat Merja Kemppainen ja Jaana Rajala esittelivät lisäksi tekemänsä selvityksen, mitä vaatisi, jos Kipinän ryhmäperhepäiväkoti muutettaisiin päiväkodiksi. Valiokunta ei nähnyt vallitsevissa oloissa edellytyksiä muutoksen toteuttamiselle.

Muina asioina kokouksessa käsiteltiin lisäksi yleistä koronatilannekatsausta, sekä talousohjelman valmistelua että strategian päivitystyön tilannetta. Nämä asiat valiokunta katsoi tietoonsa saatetuksi.

Syksyn 2020 aloituskokouksessa valiokunnan asialistalla olivat Pudasjärven kaupungin rakennus- ja korjaushankkeet, koulujen lukuvuoden aloitus koronaolosuhteissa, sekä toisen asteen koulutuksen käsittelyn jatkovaiheet. Valiokunta merkitsi katsaukset tiedoksi ja päätti, että Hirsikampuksen rehtorit sekä OSAO koulutuskuntayhtymän johtaja-rehtori Jarmo Paloniemi sekä vararehtori Raija Näppä kutsutaan keskustelemaan kyselyn tuloksista sekä kertomaan omia näkemyksiä toisen asteen koulutuksen kehittämisestä Pudasjärvellä.

Hyvinvointivaliokunta keskusteli iäkkäiden yksin asuvien ihmisten tilanteesta. Fyysisen, psyykkisen ja toiminnallisen kunnon ja jaksamisen heiketessä ikääntyneet ihmiset jäävät helposti ilman tukea ja apua. Kaikki eivät apua osaa hakea tai eivät ymmärrä oman avunsaannin tarvetta tai mahdollisuutta saada helpotusta omiin ongelmiinsa. Yhtenä ratkaisuna saada ikääntynyt avuntarvitsija ammattiavun piiriin, on tehdä huoli- ilmoitus huolen kohteena olevasta henkilöstö sosiaalitoimistoon. Valiokunta merkitsi mahdollisuuden tyytyväisyydellä tietoonsa saatetuksi.

Syyskuun kokouksessa asialistan keskiöön nousi jälleen toisen asteen koulutus. Vs. rehtori Janne Salmela ja apulaisrehtori Eeva Harju kertoivat, että Pudasjärven lukion uusi lukuvuosi on aloitettu hyvillä mielin ja innostuneesti. Lukion uuden opetussuunnitelman kirjoittamista oltiin lisäksi käynnistelemässä ja se olisi tulossa kevään aikana niin valiokunnan kuin kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Pudasjärven lukiossa oli esittelyhetkellä 122 opiskelijaa. Kaksoistutkinnon suorittajia ei ole. Käytävässä keskustelussa nousi esille, että oman lukion markkinointi on aloitettava jo alaluokilta. Lukiotiimissä on suunniteltu yhteistyötä ala- ja yläkoulun osalta siten, että lukiolaiset jalkautuvat näille luokka-asteille erilaisten projektien kautta. Pudasjärven lukion vahvuuksia tällä hetkellä ovat pienet ryhmäkoot, yksilöllinen opetus ja hyvät tilat. Opiskelijoiden erityistarpeet, oppilashuolto sekä oppilaskohtainen tuki huomioidaan erinomaisesti. Myös uuden opetussuunnitelman myötä kurssitarjontaa pyritään kehittämään houkuttelevammaksi, ja ammattiopiston kanssa käydään yhteistyöneuvotteluita koko ajan ja pyritään kehittämään koulujen toimintaa.

Hyvinvointivaliokunta päätyi antamaan esittelyn päätteeksi ohjausesityksen oppilaitosten välisestä yhteistyöstä. Lukion ja ammattiopiston yhteistyöneuvotteluissa olisi valiokunnan mielestä syytä keskustella mahdollisista yhteisistä opintomoduuleista sekä siitä, mitä oppilaitokset voisivat tehdä yhdessä sen eteen, että oppilaat jäisivät paikkakunnalle.

 Valiokunta pääsi toteamaan kokouksessaan lisäksi, että sähköinen hyvinvointikertomus on saatu lausuntovaiheeseen. Hyvinvointikertomuksen luonnos laitetaan lausuntokierrokselle muihin valiokuntiin, ja lausunnot ohjeistettiin toimittamaan hyvinvointivaliokunnalle lokakuun loppuun mennessä

Lokakuun kokouksessa jatkettiin toisen asteen koulutuksen teemasta. OSAO:n koulutuskuntayhtymän johtaja-rehtori Jarmo Paloniemi ja Pudasjärven yksikönjohtaja Keijo Kaukko kertoivat etäyhteydellä valiokunnalle ammatillisen koulutuksen taloudesta ja tulevaisuudennäkymistä, sekä Pudasjärven yksikön tilanteesta. Koronan vaikutukset OSAO:n opetukseen todettiin kokoushetkellä pieniksi. Kouluissa oli todettu kaksi tartuntaa, mutta altistuneet eivät ole sairastuneet. Henkilöstön suhteen oli otettu käyttöön laajennettu etätyö, mutta tämä ei koskenut opetusta.

Käydyissä Keskusteluissa nousi esille yhteistyö lukion kanssa, ja jo aiemmissa kokouksissa esille noussut koulutusten markkinointi 6-7 luokkalaisille sai kannatusta myös ammattikoulun suunnalta.

Hyvinvointivaliokunnan ohjausesityksensä Opinto- ohjausta keskittämisestä aiemman sijaan myös alemmille luokille. Kouluissa rakennetaan opintopolku paikallisesta oppilaitoksesta paikalliseen työelämään. Valiokunnan ohjausesitys tuli myöhemmin päätymään myös kirjauksena Pudasjärven kuntastrategiaan.

Marraskuun kokouksessa hyvinvointikertomus palasi valiokuntaan. Kertomukseen ei tullut valiokuntakierroksella korjauksia tai muutosesityksiä. Kommenteissa Hyte- työryhmän monialaisuutta pidettiin hyvänä, ja hyvinvointikertomuksen sisältöä monipuolisena. Sisällön esittämistapaa toivottiin tulevissa hyvinvointikertomuksissa muokattavan nykyistä selkeämmäksi ja helpommin lähestyttäväksi. Esille oli myös noussut kaupungin yhteisöllisyysohjelman ja hyvinvointikertomuksen yhteys. Tähän liittyen pohdittiin, miten molemmat tukisivat parhaiten toisiaan. Toivottiin myös, että tulevalla valtuustokaudella laaja hyvinvointikertomus valmistuisi nopealla aikataululla, jotta hyvinvointikertomusta sekä vuosittaisia raportteja voitaisiin hyödyntää työkaluna kaupungin päätöksenteossa sekä toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Jatkokäsittelystä todettiin, että laaja hyvinvointikertomus 2017-2021 esitellään kaupungin johtoryhmälle, jonka jälkeen se viedään kaupunginhallituksen ja sen jälkeen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Hyvinvointivaliokunta totesi kantanaan, että se hyväksyy esitetyn hyvinvointikertomuksen huomioiden muiden valiokuntien lausunnot. Hyvinvointivaliokunta kiinnitti huomiota useiden eri kertomusten määrään ja pohti voisiko näitä yhdistää.

Valiokunta päätti työskentelynsä vuoden 2020 osalta etäkokouksella, jossa annettiin lausunnot järjestöyhteistyön ohjelmasta ja yhteisöllisyysohjelman luonnoksesta. Merkittävänä linjauksena valiokunta ohjeisti Hyvinvointi- ja sivistystoimintaa sekä teknistä- ja ympäristötoimintaa käynnistämään neuvottelut liikuntapaikkojen hoidon siirtämisestä teknisen toiminnan alle.

2021

Vuoden 2021 kokoukset valiokunta aloitti tarkastelemalla menneen vuoden ohjausesityksiä. Vaikka vuosi oli erittäin poikkeuksellinen, todettiin että hyvinvointivaliokunta kokoontui kaikkiaan 8 kertaa. Näissä kokouksissa tehtiin viisi varsinaista ohjausesitystä ja annettiin useita ohjaavia lausuntoja eri tahoille.  

Helmikuun kokouksessa pohdinnassa oli vanhuspalvelutyöryhmän jatkotoimenpiteet. Vanhustyöryhmän puheenjohtaja Paula Soronen kertoi, että työryhmä kokoontuu maaliskuun aikana ja tekee suunnitelman siitä, miten työskentelyä jatketaan. Tärkeää on nyt koronapandemian aikana antaa työskentely rauha vanhustyöntekijöille. Hyvinvointivaliokunnan keskustelussa nousi myös esille vanhusten hyvä asuminen ja miten sitä voitaisiin tukea.

Valiokunnilta pyydetty lausunto kuntastrategian päivityksestä oli kokouksessa myös käsittelyssä. Keskustelussa nousi esille, että päivityksen yhteydessä kiinnitettäisiin huomiota erityisesti asiakirjan luettavuuteen. Toivottiin, että asiat esitetään selkokielellä ymmärrettävästi. Valiokunta nosti esille Pudasjärven vahvuudet: luonto ja sen tuomat mahdollisuudet harrastaa ja liikkua Pudasjärvellä, ystävälliset ihmiset, yrittäjä ystävällisyys, vakituisen ja vapaa-ajan rakentamiseen tarjottavat puitteet, kakkosasumisen mahdollisuudet sekä etätyöskentelyn mahdollistavat nykyaikaiset yhteydet. Toivotaan myös numeraalisten tavoitteiden sijasta laadullisia tavoitteita. Perusajatuksena valiokunnalla oli, että Pudasjärvi pitää huolta ihmisistä vauvasta vaariin.

Maaliskuun kokouksessa toisen asteen koulutus otettiin jälleen esille. Valiokunta koki tarpeelliseksi perustaa työryhmä, jotta eri toimijat saadaan saman neuvottelupöydän ympärille. Saatiin tiedoksi lisäksi, että Pudasjärven kaupungin johtoryhmässä on esitetty, että perustetaan oppilaitosyhteistyötä pohtiva työryhmä. Nimeäminen on tarpeen, että pystytään säilyttämään ja kehittämään toisen asteen opinnot houkuttelevina ja pystytään vastaamaan yrityskentän työelämän tarpeisiin.

Hyvinvointivaliokunta päätyi antamaan ohjausesityksen, että nämä kaksi esitettyä työryhmää yhdistetään ja kootaan yksi työryhmä, johon pyydetään eri tahoja nimeämään oma edustaja. Työryhmä koottaisiin paikallisten yrittäjien, kaupungin, OSAO:n, Pudasjärven Kehitys Oy:n sekä perusopetuksen ja lukion edustajista. Tarvittaessa mukaan pyydetään korkeakoulun ja yliopiston edustajia sekä muita toimijoita. Työryhmässä on mukana myös hyvinvointivaliokunnan nimeämä edustaja, joka toimisi myös työryhmän koollekutsujana.

Lukion uudistus palasi valiokunnan pöydälle uuden opetussuunnitelmaluonnoksen muodossa. Esittelyn jälkeen valiokunta ohjeistikin viemään lukion ja eri oppilaitosten kuten kansalaisopiston välistä yhteistyötä käytäntöön opetussuunnitelman sallimissa rajoissa mahdollisimman laajasti.

Valtuustoaloitteiden käsittelyssä valiokunta totesi, että ohjeistaa kouluja oman talousarvion puitteissa hyödyntämään Syötteen alueen erilaisia liikuntapalveluita. Valiokunta ei katsonut aloitteen oppilaille järjestettävästä mahdollisuudesta käydä laskettelemassa Syötteellä jatkokäsittelyä tarpeelliseksi. Aloite varhaiskasvatuksen maksuttomasta kuukaudesta sen sijaan lähetettiin vielä lisäselvittelyihin.

Valtuustokauden toiseksi viimeisessä hyvinvointivaliokunnan kokouksessa perehdyttiin Pudasjärven asumisen politiikan valmistelutyön käynnistämiseen, varhaiskasvatuksen palveluihin ja oppivelvollisuuden laajentamiseen.  Asumispolitiikasta valiokunta totesi, että se kannattaa elinympäristövaliokunnan esitystä kaupunginhallitukselle kesätyöntekijän palkkaamisesta asumisen politiikan valmistelutyöhön, taustatietojen selvitystä varten. Hyvinvointivaliokunta totesi painottavansa asumispolitiikan merkitystä kaupungin vetovoimaisuuden kannalta.

Varhaiskasvatuksen maksuttomasta kuukaudesta valiokunta totesi lisäselvitysten jälkeen, että aloite ei anna aihetta jatko toimenpiteisiin. Lisäksi varhaiskasvatuksen hakuajat todettiin lakisääteisiksi, eikä asian siten katsota vaativan jatkokäsittelyä.

Valtuustokauden viimeisessä kokouksessa valiokunta tutustui Hyvän olon keskukseen, jonka jälkeen hyvinvointivaliokunta arvioi omaa toimintaansa toimintakauden aikana. Keskustelun aikana käytiin laajasti läpi monia hyvinvointiin liittyviä asioita nyt ja tulevaisuudessa. Hyvinvointivaliokunta antoi varteen otettavia toimintavinkkejä tulevalle uudelle hyvinvointivaliokunnalle. Nykyinen valiokunta kehottaa ponnekkaasti tulevaa valiokuntaa harkitsemaan seuraavien asioiden käsittelyä valiokuntatyöskentelyssään:

  • Koronan jälkivaikutusten seuranta ja niiden korjaamispalvelut - mielenhyvinvoinnin polun kehittäminen
  • hyvinvointiin vaikuttavien asioiden käsittely vahvasti myös taloudellisesta näkökulmasta,
  • Liiku ihmeessä-kävelykampanjan kehittäminen ja jalkauttaminen jatkuvaksi toiminnaksi sekä naapurikuntien haastaminen vastaavan kampanjan toteuttamiseen
  • nuorisovaltuuston edustajan osallistuminen valiokuntatyöskentelyyn,
  • oppilashuoltotyön vahvistaminen, vanhustyöryhmän selvittelytyön saattaminen loppuun,
  • elintapaohjauksen resurssien selvittäminen ja kasvattaminen,
  • hallintokuntien rajat ylittävien palvelujen kehittäminen ja vahvistaminen sekä
  • koulutuspolkutyöryhmän työskentelyn eteenpäin vieminen.

Hyvinvointivaliokunnalle saatettiin tiedoksi opettajilta tullut ehdotus opettajille hankittavista työpuhelimista. Keskustelun jälkeen hyvinvointivaliokunta totesi, että käytössä oleva Vilma-tiedotuskanava on tällä hetkellä tarkoitukseen riittävä.

Kokouksen lopuksi hyvinvointivaliokunta, puheenjohtaja, esittelijät ja sihteeri saivat tarjoilun kera ansaitsemansa kiitokset ansiokkaasta valiokuntatyöskentelystään.

Juha Holappa, opetus- ja sivistysjohtaja
Hyvinvointivaliokunnan esittelijä

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland