Iso Pihlajasuon tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi vireille ja aineisto nähtäville

10.6.2022

Pahkakosken Energia Oy suunnittelee Oulun kaupungin Yli-Iin Iso Pihlajasuon alueelle enintään yhdeksästä tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Hankealue sijaitsee 14 kilometriä Yli-Iin keskustasta kaakkoon ja 41 kilometriä Oulun keskustasta koilliseen. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla Pahkakosken tuulivoimapuiston sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoja ei rakenneta.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain /252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9 §).

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessa 10.5.2022 § 10 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen ja ympäristövaikutusten arvioinnin Iso Pihlajasuon tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan vireille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma-aineisto on julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 17.5.2022.–1.8.2022 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta mielipide. Mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 1.8.2022 sähköisesti osoitteella kirjaamo@ouka.fi tai postitse osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71 90015 OULUN KAUPUNKI. Muistutuksen otsikoksi: Muistutus OUKA/4651/10.02.02/2021.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta järjestetään yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus ti 31.5. klo 18–20. Tilaisuus järjestetään etäyleisötilaisuutena. Linkki sekä ohjeet etätilaisuuteen tulevat yllä oleviin Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen internetosoitteisiin ennen tilaisuutta. Tervetuloa!

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Oulun kaupunki toimittaa nähtävilläoloaikana saapuneet mielipiteet. Yhteysviranomainen ottaa mielipiteet huomioon antaessaan lausunnon ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta hankkeesta vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä internetsivuilla: https://www.ymparisto.fi/isopihlajasuotuulivoimayva. Ympäristövaikutusten arviointiselostus julkaistaan myöhemmin osana yleiskaavan valmisteluaineistoa.

 

Lisätietoja:

Last modified: 10.6.2022

Comments are closed.