EN | RU | FI

Asukkaan tehtävät jätevesien käsittelyssä

Vastuu jätevesien käsittelystä on aina kiinteistönhaltijalla. Jos jätevesien voidaan osoittaa pilanneen esimerkiksi naapurin kaivon, on kiinteistönhaltija korvausvastuussa.

Kiinteistönhaltijalla tulee olla kirjallinen selvitys nykyisestä jäteveden käsittelyjärjestelmästä. Lisäksi järjestelmällä tulee olla käyttö- ja huolto-ohjeet. Järjestelmää on myös hoidettava ohjeiden mukaisesti ja pidettävä kirjaa tehdyistä toimista. Jätevedet tulee käsitellä siten, että lainsäädännön ja kunnan asettamat puhdistusvaatimukset täyttyvät.

Huom! Mikäli nykyinen järjestelmä ei täytä vaatimuksia puhdistustehosta, tulee se uudistaa!

Jätevesijärjestelmän uudistamisen ajankohta riippuu kiinteistön sijainnista. Pohjavesialueilla sekä rannan läheisyydessä (enintään 100 metrin etäisyydellä rannasta) uudistamisen määräaika on 31.10.2019. Näiden alueiden ulkopuolella järjestelmä uudistetaan muun vesijärjestelmää koskevan luvanvaraisen tai tiettyjen rakennuksen elinikää pidentävien remonttien yhteydessä. Toteutukseltaan vanhentuneet järjestelmät (kaksi tai kolme saostuskaivoa ja putki ojaan) eivät täytä nykyistä puhdistusvaatimusta, vaan ne vaativat uusimista jollain aikataululla.

Jätevesijärjestelmäni vaatii uudistamista - mitä teen nyt?

 1. Tee selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä sekä hanki käyttö- ja huolto-ohjeet järjestelmälle. Pidä päiväkirjaa järjestelmän käytöstä ja hoidosta.
 2. Selvitä mahdollisuus liittyä kunnalliseen jätevesihuoltoon tai yhteisiin jätevesiratkaisuihin.
 3. Jos tätä mahdollisuutta ei ole, ota yhteys kuntaan ja jätevesisuunnittelijaan ja kysy ohjeita lupamenettelyyn.
 4. Laadi suunnitelma järjestelmän uudistamisesta yhdessä jätevesisuunnittelijan kanssa. Varmista, että suunnittelussa huomioidaan useita järjestelmävaihtoehtoja.
 5. Hae suunnitellulle ratkaisulle toimenpidelupa kunnasta.
 6. Uudista järjestelmä. Pohjavesi- ja ranta-alueilla uudistaminen toteutetaan 31.10.2019 mennessä ja muilla alueilla kiinteistönomistajan valitsemana ajankohtana, viimeistään muun luvanvaraisen remontin yhteydessä. Vialliset tai ympäristön pilaantumista aiheuttava järjestelmät uusitaan heti!
 7. Käytä järjestelmää valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Suorita ohjeiden mukaiset tarkastukset ja huollot – tilaa palvelu tarvittaessa ammattilaiselta.

Selvitys järjestelmästä

Kiinteistön jätevesijärjestelmistä tulee olla saatavilla kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmästä sekä sen käyttöön ja huoltoon liittyvät asiakirjat:

 1. selvitys nykyisestä jätevesien käsittelyjärjestelmästä
 2. järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet sekä
 3. päiväkirja järjestelmän käytöstä ja huollosta (suositus).

Selvitys jätevesijärjestelmästä sisältää tiedot jätevesien muodostumispaikkojen, jätevesijärjestelmän osien ja purkupaikan sijainnista, sekä arvion muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta perusteluineen. Asiakirjat säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään valvontaviranomaiselle pyydettäessä. Asiakirjojen avulla tieto jätevesijärjestelmän rakenteista ja huollosta siirtyy omistajalta toiselle.

Jos et ole vielä tehnyt selvitystä nykyisestä jätevesijärjestelmästäsi, löydät selvityslomakkeen oman kuntasi nettisivuilta. Voit käyttää myös Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton lomaketta. Selvityksen voi laatia myös vapaamuotoisesti. Selvityksen nykyisestä jätevesijärjestelmästä ja sen käyttö- ja huolto-ohjeet voi tehdä itse tai teetättää suunnittelijalla. Samalla, kun suunnittelija käy läpi nykyisen järjestelmän, hän arvioi täyttääkö järjestelmä asetuksen vaatimukset. Jos järjestelmä vaatii kunnostamista, laskuttaa suunnittelija erikseen uuden järjestelmän suunnittelusta.

Hankkiessasi uusia laitteistoja jäteveden käsittelemiseksi, saat käyttö- ja huolto-ohjeet laitevalmistajalta. Vanhan järjestelmän ohjeiden laatimisessa voit käyttää apuna Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liiton tekemiä käyttö- ja huolto-ohjeita.

Käyttöpäiväkirjaan kirjataan kaikki toimenpiteet, mitä järjestelmälle on tehty ja kuka on tehnyt sekä niihin mahdollisesti liittyvät kuitit (esim. 5.1.2014 Lokafirma Oy tyhjensi saostussäiliön ja täytti sen puhtaalla vedellä, kuitti liitteenä).

Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet

Jokaisella jätevesijärjestelmällä tulee olla ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet. Laitevalmistaja toimittaa asiakkaalle käyttö- ja huolto-ohjeet myymästään järjestelmästä. Vanhoille järjestelmille ohjeet on tehtävä itse tai teetätettävä ammattilaisella. Ohjeita tulee noudattaa tarkasti, jotta laitteistolla on edellytykset toimia ja laitevalmistajan mahdollinen toimivuustakuu pysyy voimassa. Kaikki jätevesijärjestelmät perustuvat ainakin osittain biologiseen prosessiin, joka häiriintyy helposti, jos viemäriin laitetaan esim. ”Kodin putkimiestä”, maaleja tai liuottimia.

Laitevalmistajan ohjeita voi käyttää hyväksi vanhan järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeita laadittaessa, mutta sellaisenaan ne eivät välttämättä ohjeiksi riitä. Yleisten käyttö- ja huolto-ohjeiden lisäksi tulee tarkastaa Pudasjärven jätehuoltomääräykset, joissa voi olla määräyksiä mm. lietteen tyhjennyksestä.

Kiinteistönomistaja vastaa siitä, että kiinteistöllä on käytössä toimiva jätevesijärjestelmä joka täyttää perustason puhdistusvaatimuksen. Järjestelmän tulee kyetä normaalikäytössä poistamaan 80 % käsittelemättömän jäteveden orgaanisesta aineesta, 70 % fosforista ja 30 % typestä. Puhdistusteholtaan riittämätön jätevesijärjestelmä tulee uusia!

Jätevesijärjestelmän rakentaminen ja uudistaminen ovat luvanvaraisia. Uuden rakennuksen jätevesijärjestelmän lupa ratkaistaan rakennuslupaprosessissa. Vanhan järjestelmän uudistamistoimet vaativat yleensä toimenpideluvan. Rakennus- ja toimenpidelupahakemuksen liitteenä on esitettävä ammattilaisen laatima jätevesisuunnitelma. Jätevesijärjestelmän huoltotoimet eivät ole luvanvaraisia. Lupa-asioissa on aina parasta kääntyä oman kunnan rakennusvalvonnan puoleen.

Jätevedenkäsittelyjärjestelmä kaipaa huoltoa ja uusimista niin kuin kaikki muukin talotekniikka. Jätevedenkäsittelyjärjestelmän käyttöikä on 0-30 vuotta riippuen siitä, miten hyvin järjestelmä on toteutettu ja hoidettu. Likimain kaikilla nyt markkinoilla olevilla järjestelmillä on mahdollisuus täyttää puhdistusvaatimukset, jos järjestelmä on hyvin suunniteltu, oikein rakennettu ja säännöllisesti hoidettu ja huollettu. Yhdeksi haasteeksi on osoittautunut fosforin poisto. Sen onnistuminen vaatii useimmiten fosforinsaostuskemikaalin käyttöä. Järjestelmässä on suositeltavaa olla näytteenottomahdollisuus poistuvasta jätevedestä sekä tarpeelliset hälytysjärjestelmät.

Milloin jätevesijärjestelmä uusitaan?

 • Uudisrakennus: puhdistusvaatimukset koskevat uutta rakentamista heti. Näin on ollut vuodesta 2004 lähtien.
 • Ennen vuotta 2004 rakennetut kohteet:
  • Ranta-alue tai pohjavesialue: siirtymäaika jatkuu 31.10.2019 asti, eli järjestelmän tulee täyttää puhdistusvaatimus tähän mennessä.
  • Muut kuin ranta- tai pohjavesialueet: jätevesijärjestelmän korjaaminen niin, että puhdistusvaatimus täyttyy, viimeistään eräiden luvanvaraisten korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Kiinteistönomistaja voi siis käyttää omaa harkintaansa jätevesijärjestelmän uudistamisaikataulussa.
 • Vialliset tai rikkinäiset jätevesijärjestelmät tai ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat järjestelmät: kunnostetaan heti.

Milloin olen ranta-alueella?

 • Mikäli kiinteistö sijaitsee enintään 100 m etäisyydellä rannasta, ollaan siirtymäajan piirissä. Etäisyys vesistöön mitataan jätevettä tuottavan rakennuksen seinästä keskivedenkorkeuden mukaiseen rantaviivaan.

Milloin olen pohjavesialueella?

 • Pohjavesialueella siirtymäajan katsotaan koskevan kiinteistöä, jos jäteveden käsittelyjärjestelmä sijaitsee pohjavesialueen rajan sisällä: pohjavesialueella huomiota kiinnitetään siis itse jäteveden käsittelyjärjestelmään, ei jätevettä tuottavaan rakennukseen. Pohjavesialuerajaukset löydät netistä paikkatietoikkunan karttanäkymästä tai Pudasjärven rakennusvalvonnasta.

Muulla alueella: mitkä remontit laukaisevat jätevesijärjestelmän uudistamistarpeen?

 • Vesikäymälän rakentaminen.
 • Vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan
 • Rakennukseen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.
 • Käytännössä siis ne remontit, joiden avulla jatketaan vesijärjestelmän, rakennuksen tai koko kiinteistön elinikää.

Milloin ei tarvitse uudistaa?

 • Perustason puhdistusvaatimus ei koske kiinteistöjä, joilla ei ole vesikäymälää ja muodostuvien pesuvesien määrä on vähäistä (esimerkiksi kantovedelliset kesämökit).
 • Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen omistajat, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943, ovat ikäperusteisen vapautuksen piirissä eikä perustason puhdistusvaatimus tule heidän kohdallaan täytettäväksi. Ikäperusteinen vapautus ei kuitenkaan ole mahdollinen vapaa-ajan kiinteistöille.
 • Ranta- ja pohjavesialueilla on mahdollista anoa lisäaikaa, mikäli jätevesistä aiheutuva kuormitus on vähäistä tai mikäli jätevesijärjestelmän korjaamisen katsotaan olevan kiinteistönhaltijalle kohtuutonta. Poikkeamisluvan myöntää hakemuksesta kunta   korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

 

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland