EN | RU | FI

Oppimisen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaan perustaitoja ja ehkäistä vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa. Oppilaan kasvusta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on merkittävä osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

Oppilaan oikeus riittävään kasvun ja oppimisen tukeen varmistetaan oppilaanohjauksen, oppilashuollon palvelujen, tulkitsemis- ja avustajapalvelujen sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen avulla. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on oppilaan kasvun ja oppimisen kannalta ensisijaisen arvokasta ja tärkeää.

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahventuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Koulun tukimuotoja ovat muun muassa eriyttäminen, tukiopetus, erityisopetus, oppilashuoltotyö, ohjaus ja erityiset opetusjärjestelyt. Oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen kannalta välttämättömät apuvälineet sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelut.

Perusopetuksen tehtävänä on tarjota jokaiselle oppilaalle hänen ikäkautensa ja edellytystensä mukaista opetusta. Oppilaalla on oikeus osallistua opetukseen mahdollisimman täysipainoisesti oman opetusryhmänsä mukana.

Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Sen toteuttaminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Oppilashuollon avulla edistetään oppilaan terveyttä ja tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä luodaan edellytykset hyvälle oppimiselle. Tavoitteena on, että oppilas kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi sekä tuntee yhteenkuuluvuutta kouluyhteisöön ja saa kannustavaa palautetta koulun päivittäisessä arjessa sekä apua ongelmatilanteissa.

Oppilashuoltotyö perustuu luottamukselliseen ja vastuulliseen yhteistyöhön koulun henkilöstön, oppilaiden ja kotien kanssa. Oppilashuollon tehtäväkenttä sisältää yhteisöllisen, yksilöllisen, ennaltaehkäisevän ja hoitavan työn.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yksilökohtainen oppilashuolto

Erityisopetuksen koordinaattori

Sari Poropudas

Pudasjärven Hirsikampus
PL 10, Nyynäjäntie 5
93101 Pudasjärvi

Puh. 040 826 6464

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland