EN | RU | FI

Esiopetus

 • Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.
 • Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan ja niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.
 • Esiopetus on maksutonta ja vapaaehtoista.
 • Esiopetus järjestetään kunnan päätöksen mukaisesti koulussa, päivähoitopaikassa tai muussa soveltuvassa paikassa. Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia eli keskimäärin neljä tuntia päivässä. Päivään saa kuulua enintään viisi tuntia esiopetusta
 • Esiopetusta saavilla oppilailla on oikeus samoihin opintososiaalisiin etuihin kuin perusopetuksen oppilaalla, tähän kuuluvat
  •  oppilashuoltopalvelut.
  •  oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.
  •  Esiopetuksessa oppilaat saavat jokaisena työpäivänä maksuttoman aterian.

Lomakkeet

Apua arviointiin (Word-tiedostoja)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland