EN | RU | FI

Opiskelun painotetut oppisisällöt

Opiskelun erityiset painoalueet eriyttämisen menetelmänä

Mitä se tarkoittaa?

 • Oppilaalla on oikeus saada oppimiseensa tukea, kuten tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, eriyttämistä.
 • Elleivät nämä tukikeinot riitä, oppimissuunnitelmassa voidaan määritellä opiskelun erityiset painoalueet.
 • Opiskelun erityisiä painoalueita voidaan käyttää vain tehostetun tai erityisen tuen aikana.
 • Tavoitteena on auttaa oppilasta ottamaan haltuun opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömät sisällöt.
 • Opiskelun erityiset panoalueet ovat viimeinen eriyttämisen keino

Miten tapahtuu käytännössä?

 • Oppilaalla tulee olla joko tehostetun tai erityisen tuen päätös
 • Opiskelun erityiset painoalueet muodostetaan opetussuunnitelmassa määritellyistä, oman vuosiluokan kaikkein keskeisimmistä sisällöistä eli ns. ydinsisällöistä.
 • Tällöin oppilas pyrkii edelleen oman vuosiluokkansa tavoitteisiin, painoalueet eivät siis voi olla esimerkiksi alempien vuosiluokkien tavoitteita tai sisältöjä.
 • Tässä painoalueittain tapahtuva opiskelu eroaa yksilöllistämisestä, koska yksilöllistämisessä on kyse myös opiskelun tavoitetason madaltamisesta
 • Erityisten painoalueiden mukaan opiskeltaessa oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin
 • Kokeiden arvioinnissa kannattaa käyttää vain pistemääriä
  • Tästä aiheesta tulee varmasti tarkennusta uudessa opetussuunnitelmassa!
 • On tärkeää että oppilas voi antaa erilaisia näyttöjä ja hänellä voi olla kokeita, jotka keskittyvät näihin painoalueisiin
  • Opetuksen painotetut oppisisällöt voivat näkyä opetuksessa/ koetilanteessa esimerkiksi seruaavasti
   • Eriytetty materiaali (E-kirjat)
   • Oppilaalle annetaan lukuohjeet kokeeseen
   • Oppilaan kanssa tehdään yhdessä harjoituskoe enne varsinaista koetta
   • Oppilaalle laaditaan  painotetut kokeet, jotka vastaavat hänen tavoitetasoaan
   • Oppilas tekee erytetyn yleisopetuksen kokeen
   • Koearvioinnit pisteinä (suositus)Oppilas voi tehdä kokeen osa-aikaisen erityisopettajan luona tai  pienryhmässä
   • Oppilaalle annetaan lisäaikaa kokeeseen, hän voi täydentää koetta suullisesti tai tehdä kokonaan suullisen kokeen.
   • Arvionti aina yleisopetuksen mukaan
 • Oppilaan ja huoltajan tulee tietää, miten painoalueisiin keskittynyt osaamisen näyttö näkyy oppilaan arvioinnissa todistukseen

Mitä täytyy huomioida?

 • Tehostetun tuen oppimissuunnitelma ja siihen sisältyvät opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa
  • oppimissuunnitelmassa on erillinen kohta, johon painoalueet merkitään oppiaineittain
 • Erityisen tuen aikana tehdään vastaavaa yhteistyötä HOJKSin laadinnassa.
  • HOJKS-kaavakkeessa on erillinen kohta, johon painoalueet merkitään oppiainiettain
 • Erityisten painoalueiden mukaisessa opiskelussa tarvitaan huoltajan antamaa tukea.
  • Tämä tuki kannattaa myös kirjata oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin
  • Tuki kannattaa kirjata konkreettisesti, mihin huoltajat sitoutuvat opiskelun tuessa
   • Esimerkiksi huoltajien vastuu huolehtia siitä, että oppilas tulee tukiopetukseen
 • Oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa kuvataan painoalueiksi valittujen sisältöjen ohella myös mahdollisimman konkreettisesti, miten oppilas työskentelee, mitä muuta tukea hän saa ja minkälaisin tavoin hän voi osoittaa osaamisensa.
 • Huoltajan ja oppilaan tulee tietää, miten suurta osaa oppiaineen sisällöistä oppimissuunnitelmaan kirjatut painoalueet edustavat ja miten niiden hallinta suhteutuu hyvän osaamisen kuvauksiin tai päättöarvioinnin kriteereihin.
 • Oppilas tarvitsee edelleen tukea selviytyäkseen hänelle määriteltyjen painoalueiden opiskelusta ja saavuttaakseen opetussuunnitelmassa asetetut yhteiset tavoitteet.

Opiskelun erityisiin painoalueisiin keskittynyt opetus on useimmiten luonteeltaan väliaikainen ratkaisu, ja opetuksen sisältöjä lisätään oppilaan edistymisen mukaisesti

Linkit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland