EN | RU | FI

Tolpanvaara - Jylhävaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettaminen nähtäväksi

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ja Pudasjärven kaupunginvaltuuston Tolpanvaara-Jylhävaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymistä koskevat päätökset. Metsähallitus on tehnyt Pudasjärven kaupungille uuden kaavoitusaloitteen tuulivoimapuiston yleiskaavoituksen käynnistämiseksi.

Pudasjärven kaupunginhallitus on 24.01.2017 § 34 päättänyt ryhtyä laatimaan Tolpanvaaran- Jylhänvaaran tuulivoimapuiston yleiskaavaa. Kaavoitettava alue sijaitsee Puhoksen – Siivikon alueella, paikallistien 8390 pohjoispuolella. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena suoraan tuulivoimalan rakennuslupaan oikeuttavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavoitus perustuu kaupungin ja maanomistajan väliseen maankäyttösopimukseen.

Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä 08.03.2017 alkaen Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.  Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

Liitteet

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland