EN | RU | FI

Presidentinvaalit 2018

Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.

Vuoden 2018 presidentinvaalissa äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä 28.1.2018 täyttää 18 vuotta. Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään torstaina 4.1.2018 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hänen oman vaalipiirinsä alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden osoitteista ja aukioloajoista. 

Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 klo 9.00 – 20.00 ja mahdollisen toisen vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018 klo 9.00 – 20.00. Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka  Osoite
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Nokipannu
(Ervastin entinen koulu)
Puolangantie 1148
2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8
3. Kurenala Kaupungintalo Varsitie 7
4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426
5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941
6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa 17.-23.1.2018 sekä mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.-6.2.2018.
Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 9.10.2017 § 321 perusteella ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:

Pudasjärven kaupungintalo, os. Varsitie 7, Pudasjärvi
17.1.2018 - 19.1.2018    klo 10:00 - 18:00
20.1.2018 - 21.1.2018    klo 10:00 - 14:00
22.1.2018 - 23.1.2018    klo 10:00 - 19:00
Mahdollisen toisen vaalin aikana:
31.1.2018 - 2.2.2018    klo 10:00 - 18:00
3.2.2018 - 4.2.2018        klo 10:00 - 14:00
5.2.2018 - 6.2.2018        klo 10:00 - 19:00

Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä
17.1.2018 - 17.1.2018    klo 10:00 - 13:00
Mahdollisen toisen vaalin aikana:
31.1.2018 - 31.1.2018    klo 10:00 - 13:00

Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo
18.1.2018 - 18.1.2018    klo 9:30 - 11:30
Mahdollisen toisen vaalin aikana:
1.2.2018 - 1.2.2018        klo 9:30 - 11:30

Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
18.1.2018 - 18.1.2018    klo 13:00 - 15:00
Mahdollisen toisen vaalin aikana:
1.2.2018 - 1.2.2018        klo 13:00 - 15:00

Hotelli Pikkusyöte (Syötekeskus Oy Kurssikeskus Syöte), Syötekeskuksentie 126, Syöte
19.1.2018 - 19.1.2018    klo 9:30 - 12:00
Mahdollisen toisen vaalin aikana:
2.2.2018 - 2.2.2018        klo 9:30 - 12:00

Puhoskylän  kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
22.1.2018 - 22.1.2018    klo 10:00 - 12:30
Mahdollisen toisen vaalin aikana:
5.2.2018 - 5.2.2018       klo 10:00 - 12:30

LAITOS- JA KOTIÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Laitoksissa (terveysaseman vuodeosasto, Kurenkartano, Koivukoti, Rimmin palvelukoti,  Lakkari, Hirsikartano, Yläkartano) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella.  Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 17.1.-23.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.-6.2.2018 sattuvana päivänä kello 9 – 20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. Pudasjärven keskusvaalilautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040-545 5831 tai 040-740 2550) viimeistään
- ensimmäisessä vaalissa tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16 ja
- toisessa vaalissa tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.

Mikäli äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei enää tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Toisen vaalin kotiäänestykseen voi kuitenkin ilmoittautua myös erikseen.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta.  Lomaketta on saatavana kaupungintalolta (Varsitie 7), jossa ilmoituksia ottavat vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Timonen-Nissi, puh. 040-545 5831 tai palvelusihteeri Mirja Moilanen, puh. 040-740 2550.

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

MAINONTA

Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 10.1.2018.

Pudasjärvi 16.11.2018
PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland