EN | RU | FI

Päätös valituksesta ympäristölupa-asiassa

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen, antopäivä 2.3.2018, päätösnumero 18/0087/3, diaarinumero 01327/15/5111, valituksesta ympäristölupa-asiassa.

Päätös, johon on haettu muutosta

Oulunkaaren ympäristölautakunta 17.7.2015 (25.6.2015 § 29).

Ympäristölautakunta on tarkistanut Utajärven kunnan Utajärven kylässä sijaitsevalla Piiralan tilalla 16:23 olevan eläinsuojan toimintaan 4.8.2004 myönnetyn ympäristöluvan lupamääräykset. Lisäksi ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan tilakohtaisen biokaasulaitoksen toimintaan. Lupaan on liitetty päätöksestä tarkemmin ilmenevät lupamääräykset 1-16. Lisäksi lautakunta on määrännyt, että laidunalueet on rajattava aidalla vesialueesta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus kumoaa ympäristölautakunnan päätöksen siltä osin kuin siinä on määrätty laidunalueiden rajaamisesta aidalla vesialueesta ja palauttaa asian tältä osin ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi hallinto-oikeuden päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Asian näin päättyessä lausuminen muista asiassa esitetyistä valitusperusteista raukeaa.

Muutoksenhaku

Ympäristönsuojelulain 190 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää hallintokäyttölain 13 §:n 2 momentin perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään 3.4.2018.
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ja päätöksen liitteenä oleva valitusosoitus ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla osoitteessa Varsite 7, Pudasjärvi.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland