EN | RU | FI

Tie- ja liittymäjärjestelyt Kurenalan kohdalla

Valtatien 20 sekä maateiden 18775 ja 18777 tie- ja liittymäjärjestelyt Kurenalan kohdalla, Pudasjärvi.

Pudasjärven kaupunki on käynnistänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luvalla maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen valtatien 20 sekä maateiden 18775 ja 18777 tie- ja liittymäjärjestelyistä Kurenalan kohdalla Pudasjärven kaupungin alueella. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä ELY- keskuksen kanssa.

Suunnitelma sisältää uuden kiertoliittymän valtatielle 20 nykyisen Ramppi­tien (mt 18775) liittymään, johon myös Varsitien (mt 18777) uusi linjaus kohdistetaan. Varsitien linjaus muuttuu Kauppatien ja valtatien välisellä osuudella kulkemaan Rimmintien eteläpuolitse valtatielle tulevaan uuteen kiertoliittymään. Nykyinen Varsitien liittymä valtatielle katkaistaan. Kiertoliit­tymän yhteyteen suunnitellaan kaksi kevyen liikenteen alikulkukäytävää, joista toinen valtatien ja toinen Ramppitien (mt18775) alitse. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy maanteiden uusien linjaus- ja liittymäjärjestelyiden edellyttämien katujen ja kevyen liikenteen väylien muutoksia. Samanaikai­sesti tiesuunnitelman kanssa Pudasjärven kaupunki laatii alueen asema­kaavan muutoksen. Suunnitelman alustavat toimenpiteet on esitetty liit­teenä olevalla kartalla.

Suunnitelmassa esitetään myös seuraavat maanteiden hallinnolliset muutokset:

  • maantie 18777 (Varsitie) lakkaa yleisenä tienä ja muuttuu kaduksi välillä valtatie 20-Laiduntie
  • maantie 18775 (Ramppitie ja Tuulimyllyntie) lakkaa yleisenä tienä ja muuttuu kaduksi välillä valtatie 20 - Petäjäkankaantie

Suunnitelman tavoitteena on parantaa suunnittelualueen teiden ja liittymien liikenne­turvallisuutta ja toimivuutta sekä kevyen liikenteen olosuhteita ja turvalli­suutta.

Suunnittelutyö on käynnistynyt valmistelevilla toimenpiteillä huhtikuussa 2018. Hanketta ja alustavia suunnitelmaratkaisuja esitellään kesällä kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, josta tiedotetaan erikseen. Tiesuunnitelman on arvioitu valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Hankkeen alustava rakennuskustannusarvio on noin 3,5 milj. € (alv 0%).

Suunnittelun aikana alueella tehdään tutkimuksia ja mittauksia. Kaikilla niillä, joiden etua tai oikeutta teiden tekeminen saattaa koskea, on oikeus saada tietoa ja kertoa mielipiteensä asiasta (maantielaki § 16 ja § 27).

Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa kesän 2018 aikana erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Lisätietoja

Pudasjärven kaupunki, yhdyskuntatekniikan päällikkö Pekka Pitkänen, puh. 050 444 1044
Pudasjärven kaupunki, maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 0400 389 972
Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus, hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259
Plaana Oy, projektipäällikkö Keijo Körkkö, puh. 040 865 6676

kartta

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland