EN | RU | FI

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019.

Vuoden 2019 eduskuntavaalissa äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 14.4.2019 täyttää 18 vuotta. Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään torstaina 21.3.2019 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hänen oman vaalipiirinsä alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden osoitteista ja aukioloajoista. 

Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 klo 9.00 – 20.00. Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Nokipannu Oy (Ervastin entinen koulu) Puolangantie 1148
2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8
3. Kurenala Kaupungintalo Varsitie 7
4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426
5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941
6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan 3.-9.4.2019. Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 15.1.2019 § 12 perusteella ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:

Pudasjärven kaupungintalo, os. Varsitie 7, Pudasjärvi
3.4.2019 – 5.4.2019              klo 10:00 - 18:00
6.4.2019 – 7.4.2019              klo 10:00 - 14:00
8.4.2019 – 9.4.2019              klo 10:00 - 19:00

Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä
3.4.2019 – 3.4.2019              klo 10:00 - 13:00

Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo
4.4.2019 – 4.4.2019              klo 9:30 - 11:30

Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
4.4.2019 – 4.4.2019              klo 13:00 - 15:00

Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikkusyöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte
5.4.2019 – 5.4.2019              klo 9:30 - 12:00

Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
8.4.2019 – 8.4.2019              klo 10:00 - 12:30

LAITOS- JA KOTIÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Laitoksissa (terveysaseman vuodeosasto, Kurenkartano, Rimmin palvelukoti, Lakkari, Hirsikartano, Yläkartano) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella.  Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 3.4.-9.4.2019 kuuluvana päivänä kello 9 – 20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. Pudasjärven keskusvaalilautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040-545 5831 tai 040-740 2550) viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta.  Lomaketta on saatavana kaupungintalolta (Varsitie 7), jossa ilmoituksia ottavat vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Timonen-Nissi, puh. 040-545 5831 tai palvelusihteeri Mirja Moilanen, puh. 040-740 2550.

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

MAINONTA

Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 27.3.2019

Pudasjärvi 26.2.2019
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland