EN | RU | FI

Europarlamenttivaalit 2019

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019.

Äänioikeus vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa on

  1. asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja
  2. muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää, jollei hän ole menettänyt äänioikeuttaan siinä unionin jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on.

Äänioikeuden edellytyksenä kuitenkin on, että henkilö ilmoittautuu äänioikeusrekisteriin Suomessa. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää maistraatille. Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Väestörekisterikeskuksen lomaketta.
Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hänen äänestäjän kotikunnassa ja sen lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 – 20.00. Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Nokipannu Oy (Ervastin entinen koulu) Puolangantie 1148
2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8
3. Kurenala Kaupungintalo Varsitie 7
4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426
5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941
6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan 15.5.-21.5.2019.

Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 15.1.2019 § 12 perusteella ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:

Pudasjärven kaupungintalo, os. Varsitie 7, Pudasjärvi
15.5.2019 – 17.5.2019 klo 10:00 - 18:00
18.5.2019 – 19.5.2019 klo 10:00 - 14:00
20.5.2019 – 21.5.2019 klo 10:00 - 19:00

Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä
15.5.2019 – 15.5.2019 klo 10:00 - 13:00

Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo
16.5.2019 – 16.5.2019 klo 9:30 - 11:30

Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
16.5.2019 – 16.5.2019 klo 13:00 - 15:00

Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikkusyöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte
17.5.2019 – 17.5.2019 klo 9:30 - 12:00

Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
20.5.2019 – 20.5.2019 klo 10:00 - 12:30

LAITOS- JA KOTIÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Laitoksissa (terveysaseman vuodeosasto, Kurenkartano, Rimmin palvelukoti, Lakkari, Hirsikartano, Yläkartano)) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella. Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 15.-21.5.2019 kuuluvana päivänä kello 9 – 20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. keskusvaalilautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040-545 5831 tai 040-740 2550) viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta. Lomaketta on saatavana kaupungin keskustoimistosta (kaupungintalo, Varsitie 7), jossa ilmoituksia ottavat vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Timonen-Nissi, puh. 040-545 5831 tai palvelusihteeri Mirja Moilanen, puh. 040-740 2550.

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa mi-sään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

MAINONTA

Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 8.5.2019.

Pudasjärvi 26.2.2019
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland