EN | RU | FI

Maa-aineslupahakemus, Antinkangas, Oulun maa- ja vesirakennus Oy, Kuivaniemi, Ii

Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy hakee maa-aineslupaa hiekan ja soran ottami­seen Iin kunnan Kuivaniemellä sijaitsevalla kiinteistöllä Kuivaniemen valtionmaa 139-893-10-2. Suunniteltu ottamisalue sijaitsee noin 25 kilometriä Iin keskustasta pohjoiseen. Alue on Mylly­kankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueen itäosassa.

Hakemuksen mukaan noin 6,8 hehtaarin suuruiselta ottamisalueelta otetaan 210 000 m³ hiek­kaa ja soraa 10 vuoden aikana, louhintasyvyys on noin 5-9 metriä. Samalla haetaan toimin­nan aloittamislupaa ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 25.2.2020

Kuulutusaika: 25.2.2020 – 2.4.2020

Asian diaarinumero: 999/11.01.00.04/2020

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivä­määrästä.

Kuulutettavat asiakirjat

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsi­vuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut), johon on linkki Iin kunnan internetsivujen kuulu­tuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asi­anosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Lupavi­ranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä vasti­neen luvan haki­jalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä lupaviranomaisessa kuulutus­ajan kuluessa. Va­paamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostit­se osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistu­tus” tai ”mielipi­de” ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (999/11.01.00.04/2020).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoit­teeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, sähköpostiosoite Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 040 583 1688. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, puh. 040 826 6417.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland