EN | RU | FI

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalien 2021 logo

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 26.5. – 8.6.2021 ja ulkomailla 2.-5.6.2021.

Äänioikeus vuoden 2021 kuntavaaleissa on

  1. Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä eli 13.6.2021 täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) tai
  2. muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
  3. EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseisessä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on tallennettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 (52. päivänä) ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Äänioikeus kuntavaaleissa on sidottu asianomaisessa kunnassa asumiseen.

Äänioikeutta ei voi menettää muutoin kuin luopumalla Suomen kansalaisuudesta

Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hänen äänestäjän kotikunnassa ja sen lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00 – 20.00.

Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Nokipannu Oy (Ervastin entinen koulu) Puolangantie 1148
2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8
3. Kurenala Kaupungintalo Varsitie 7
4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426
5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941
6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5.-8.6.2021.

Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 6.4.2021 § 107 perusteella ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:

Pudasjärven kaupungintalo, os. Varsitie 7, Pudasjärvi
26. - 28.5.2021 klo 10:00 - 18:00
29. - 30.5.2021 klo 10:00 - 14:00
31.5. - 4.6.2021 klo 10:00 - 18:00
5. - 6.6.2021 klo 10:00 – 14:00
7. - 8.6.2021 klo 10:00 – 18:00

Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä
26.5.2021 klo 10:00 - 13:00

Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo
27.5.2021 klo 9:30 – 11:30

Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
27.5.2021 klo 13:00 - 15:00

Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikkusyöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte
28.5.2021 klo 9:30 - 12:00

Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
31.5.2021 klo 10:00 - 12:30

LAITOS- JA KOTIÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Laitoksissa (terveysaseman vuodeosasto, Kurenkartano, Hirsikartano, Yläkartano) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella. Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Riskiryhmään kuuluminen tai omaehtoisessa karanteenissa oleminen ei ole peruste kotiäänestykselle.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 26.5.-8.6.2021 sattuvana päivänä kello 9 – 20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040 740 2550 tai puh. 0400 671 944) viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta. Lomaketta on saatavana kaupungintalolta (Varsitie 7), jossa ilmoituksia ottavat vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Mirja Moilanen, puh. 040 740 2550 tai asiakassihteeri Marja-Leena Jokikokko, puh. 0400 671 944.

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

MAINONTA

Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 19.5.2021

Pudasjärvi 13.4.2021
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland