EN | RU | FI

Kuntavaalien ehdokasasettelu

Kuntavaalien 2021 logo

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Pudasjärven kaupunginvaltuustoon 27 valtuutettua ja heidän varavaltuutettunsa.

Yhteislistan, vaaliliiton tai vaaliliittoon kuulumattoman puolueen ehdokkaita saa olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli Pudasjärvellä 40.

Ehdokkaiden asettamista koskevia ja muita vaalilain mukaan keskusvaalilautakunnalle annettavia asiakirjoja ottaa vastaan toukokuun 4. päivänä 2021 klo 8.00-16.00 sekä tätä ennen muulloinkin keskusvaalilautakunnan sihteeri Mirja Moilanen (puh. 040 740 2550 tai hänen estyneenä ollessa asiakassihteeri Marja-Leena Jokikokko (puh. 0400 671 944), molemmat Pudasjärven kaupungintalolla (Varsitie 7).

Vaalilain mukaisesti puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemukset keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina toukokuun 4. päivänä 2021 ennen klo 16.00. Vaaliliittoon yhtyneen puoleen vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus vaaliliittoon yhtymisestä samanaikaisesti puolueen ehdokashakemuksen kanssa ja yhteislistan asiamiehen annettava ilmoitus yhteislistasta ja siihen kuuluvista valitsijayhdistyksistä samanaikaisesti valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksen kanssa edellä sanottuun määräaikaan mennessä.

Vaaliasiamiehen 9.3.2021 mennessä (”vanhan lain” mukainen hakemusten viimeinen jättöpäivä) keskusvaalilautakunnalle tekemä ehdokashakemus on sellaisenaan edelleen voimassa, jollei vaaliasiamies muuta sitä 4.5.2021 klo 16.00 mennessä. Ehdokashakemusta ei siis tarvitse tehdä uudelleen 4.5.2021 klo 16.00 mennessä, jos tarkoitus on, että hakemus pysyy muuttumattomana. Sama koskee ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteislistoista.

Valitsijayhdistysten ja yhteislistojen asiamiesten sekä puolueiden vaaliasiamiesten on tarvittaessa täydennettävä ja oikaistava keskusvaalilautakunnalle jätetyt asiakirjat viimeistään keskiviikkona 12.5.2021 ennen klo 16.00.

Vaaliasiamiehen on viimeistään perjantaina 14.5.2021 ennen klo 12.00 tehtävä ehdokashakemuksen peruutus sellaisen puolueen tai valitsijayhdistyksen osalta, jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty.

Asiakirjat voi lähettää myös postitse, osoitteella Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi, jolloin niiden tulee olla perillä edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä.

Äänioikeusrekisterin nähtävillä olo ja ilmoituskortti

Äänioikeusrekisteri on julkisesti nähtävillä Digi- ja väestötietovirastossa 3.5.2021 (41. päivästä ennen vaalipäivää) alkaen.

Ennen vaaleja, viimeistään torstaina 20.5.2021 lähetetään kaikille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa, ilmoituskortti, johon liitetään luettelo äänestäjän kotikunnassa ja sen lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen keskusvaalilautakunnalle päättyy 1.6.2021 klo 16.00.

Pudasjärvi 13.4..2021
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautaknta

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland