EN | RU | FI

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija
Pudasjärven Vesiosuuskunta

Dnro
PSAVI/5000/2021

Päätösnro
145/2021

Asia
Kurenalan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristöluvan nro 122/11/1 lupamääräys-ten tarkistamista koskevan määräajan jatkaminen, Pudasjärvi

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehal-lintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 1.9.–8.10.2021 osoit-teessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat pää-töksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland