EN | RU | FI

Iso-Syötteen asemakaavan osittaisen muutoksen vireilletulo

Ilmoitus Iso-Syötteen asemakaavan osittaisen muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänä pidosta.

Pudasjärven kaupunginhallitus on päättänyt 08.06.2021 § 202 ryhtyä muuttamaan Iso-Syötteen asemakaavaa kortteleissa 73-75 sekä niihin liittyvillä katu ja virkistysalueilla. Kaavamuutoksen tavoitteena on muotoilla kortteleiden muodostamat loma-asuntoalueet uudestaan, rakennusoikeutta lisätään ja alueella esitetään ohjeellinen tonttijako. Korttelialueet ja niiden eteläpuolitse esitetty Pärjänjoentien tielinjauksen siirto eivät ole vielä toteutuneet. Tien linjaukseen on mahdollista tehdä asemakaavamuutoksen yhteydessä tarkistuksia.  

Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäväksi 21.10. 2021 alkaen Pudasjärven kaupungintalolla, kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi

Liitteet

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland