EN | RU | FI

Aluevaalit 2022

Pudasjärven kaupungin logo

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 12.-18.1.2022.

Äänioikeus vuoden 2022 aluevaaleissa

Äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun Euroopan unionin jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai
b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
c) Euroopan unionin tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hänen äänestäjän kotikunnassa ja sen lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00 – 20.00.

Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Nokipannu Oy (Ervastin entinen koulu) Puolangantie 1148
2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8
3. Kurenala Hyvän olon keskus Pirtti Varsitie 1
4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426
5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941
6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan 12.-18.1.2022.

Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 26.10.2021 § 345 perusteella ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:

Hyvän Olon keskus (Pirtti), Varsitie 1, Pudasjärvi
12.-14.1.2022 klo 10:00 - 18:00
15.-16.1.2022 klo 10:00 - 14:00
17.-18.1.2022 klo 10:00 - 18:00

Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä
12.1.2022 klo 10:00 - 13:00

Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo
13.1.2022 klo 9:30 – 11:30

Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
13.1.2022 klo 13:00 - 15:00

Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte
14.1.2022 klo 9:30 - 12:00

Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
17.1.2022 klo 10:00 - 12:30

LAITOS- JA KOTIÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Laitoksissa (terveysaseman vuodeosasto, Kurenkartano, Hirsikartano, Yläkartano) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella. Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 12. - 18.1.2022 sattuvana päivänä kello 9 – 20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040 740 2550 tai puh. 040 529 2689) viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta. Lomaketta on saatavana kaupungintalolta (Varsitie 7), jossa ilmoituksia ottavat vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Mirja Moilanen, puh. 040 740 2550 tai palvelusihteeri Jenna-Riikka Kouva, puh. 040 529 2689.

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

MAINONTA

Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 5.1.2022.

Pudasjärvi 9.11.2021
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland