EN | RU | FI

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Honkipalo, Metsähallitus Metsätalous Oy, Oijärvi, Ii

Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa soran ja hiekan ottamiseen ja soran ja kivien murskaamiseen Iin kunnan Oijärven kylässä Honkipalon alueella kiinteistöllä Kuivaniemen valtionmaa RN:o 139-893-10-2. Suunniteltu ottamisalue sijaitsee noin 46 kilometriä Iin keskustaajamasta koilliseen ja noin 5,7 kilometriä Oijärven kyläkeskuksesta itään. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Hakemuksen mukaan noin 3,4 hehtaarin suuruiselta ottamisalueelta otetaan 33 000 k-m³ hiekkaa ja soraa kymmenen vuoden aikana, ottosyvyys on noin 0-7 metriä. Alueella murskataan soraa ja kiviä keskimäärin 6 600 tonnia vuodessa ja enintään 9 900 tonnia vuodessa. Rikotus tehdään maanantaista perjantaihin klo 8-18, murskaaminen maanantain klo 6 ja perjantain klo 16 välisenä aikana ja kuormaaminen ja kuljetus maanantaista perjantaihin klo 6-22 ja tienpidollisista syistä tarvittaessa viikonloppuisin. Hakijalla on ollut alueella maa-aineslupa soran ottamiseen, jonka voimassaolo on päättynyt 1.3.2021. Alueella on aiemmin murskattu maa-aineksia meluilmoituksella.

Kuulutusaika:
22.11.2021 – 29.12.2021

Asian diaarinumero:
3209/2021

Kuulutettavat asiakirjat:

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut), johon on linkki Iin kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä lupaviranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (3209/2021).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, puh. 050 395 0366, sähköpostiosoite Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, p. 040 826 6417.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland