EN | RU | FI

Livojoen rantayleiskaavan vireilletulo

Ilmoitus Livojoen rantayleiskaavoituksen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pidosta sekä mahdollisuudesta osallistua yleiskaavan valmisteluun.

Pudasjärven kaupunginhallitus on 15.06.2010 § 226 päättänyt ryhtyä laatimaan rantayleiskaavaa Livojoen ranta-alueelle, Iijoelta Posion rajalle. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaupunginhallitus on samalla päättänyt periä yleiskaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista puolet alueen maanomistajilta heidän kaavoituksesta saamansa hyödyn suhteessa. Maksun perimisajasta ja –tavasta päätetään erikseen.

Yleiskaavoituksen valmisteluun liittyen järjestetään asukas- ja maanomistajatilaisuus Perjantaina 18.11 2011 klo 18:00 Livon koululla, osoite Kirsiojantie 31, 93220 LIVO. kaavoitukseen liittyvään perusselvitysmateriaaliin voi tutustua samasta ajankohdasta alkaen Pudasjärven kaupungin kotisivuilla www.pudasjarvi.fi.

Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä 18.11.2011 alkaen Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

Liitteet (pdf)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland