EN | RU | FI

Tolpanvaaran-Jylhänvaaran tuulivoimapuiston yleiskaavoituksen vireille tulo

Ilmoitus yleiskaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänä pidosta.

Pudasjärven kaupunginhallitus on 19.06.2012 §226 päättänyt ryhtyä laatimaan Tolpanvaaran- Jylhänvaaran tuulivoimapuiston yleiskaavaa. Kaavoitettava alue sijaitsee Puhoksen-Siivikon alueella, paikallistien 8390 pohjoispuolella. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena suoraan tuulivoimalan rakennuslupaan oikeuttavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavoitus perustuu kaupungin ja maanomistajan väliseen maankäyttösopimukseen.

Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä 17.12.2012 alkaen Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.  Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

Kaavoitustyön suunniteltu aikataulu ja vaiheet: Kaavaluonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto asetetaan mielipiteen kuulemista varten nähtäville alkuvuodesta 2013. Tämän jälkeen laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville ja josta pyydetään viranomaisten lausunnot. Tavoitteena on, että osayleiskaava saatetaan hyväksymiskäsittelyyn loppukesästä 2013.

Liitteet

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland