Kuulutus ilmoitusmenettelyn vireilläolosta, eläinsuoja, Kauko Lohi, Pikkurajala, Jakkukylä, Ii

2.6.2022

Kauko Lohi on toimittanut Oulunkaaren ympäristöpalveluille ympäristönsuojelulain 29 §:n nojalla ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen koskien eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista Iin kunnan Jakkukylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Pikkurajala RN:o 564-421-12-37. Ilmoitettu toiminnan muutos koskee eläinsuojan eläinmäärän lisäämistä. Eläinsuoja sijaitsee Maalismaantien varrella Jakkukylän kyläkeskuksessa, noin 3 kilometriä Iin keskustaajamasta itään. Eläinsuoja ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Ritokankaan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (11972052, luokka 1), joka sijaitsee noin 720 metrin etäisyydellä eläinsuojasta kaakkoon. Etäisyys lähimpään naapurin asuinrakennukseen on noin 150 metriä. Eläinsuoja sijaitsee Jakkukylän osayleiskaavassa maatilojen talouskeskusten alueeksi merkityllä alueella (AM).

Kauko Lohella on Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.8.2008 § 68 myöntämä, toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle kiinteistöllä Pikkurajala. Ympäristöluvan mukaan eläinsuojaan saadaan sijoittaa enintään 45 lypsylehmää, 37 hiehoa ja 20 muuta karjaa (ikä alle 6 kk). Kauko Lohen ilmoittaman toiminnan muutoksen myötä eläinsuojaan sijoitettaisiin 71 lypsylehmää, 24 hiehoa, 19 lehmävasikkaa (ikä 6-12 kk) ja 10 lehmävasikkaa (ikä alle 6 kk). Lannankäsittelytapa on lietelanta. Eläinsuojarakennusta ei laajenneta, eikä rakenneta uusia eläinsuojarakennuksia tai lannanvarastointitiloja.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 2.6.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 2.6.2022 – 11.7.2022

Asian diaarinumero: 802/2022

Kuulutettavat asiakirjat:

Ilmoitus

Yleiskuvaus

Kaavakartta Jakkukylän osayleiskaava

Liite 1 Sijaintikartat

Liite 3 Asemapiirros

Liite 4 Laitumien sijainti

Liite 5 Peruslohkojen sijainti

Liite 7 Etälietesäiliön sijaintikartat

Eläinsuojataulukot

Navetan pohjapiirustus

Lietesäiliö 450

Lietesäiliö 955 m3

Ympäristölupa OULYMP 28.8.2008 § 68

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut), johon on linkki Iin kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Viranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä vastineen ilmoituksen tekijältä. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä viranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (802/2022).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi pudasjarvi.ymparistopalvelut@turvaposti.fi Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, puh. 050 395 0366, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, p. 040 826 6417.

 

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Last modified: 8.6.2022

Comments are closed.