Kuulutus ilmoitusmenettelyn vireilläolosta, eläinsuoja, Siimeksen LuomuMaito Oy, Siimes, Pelsonsuo, Vaala

3.11.2022

Siimeksen LuomuMaito Oy on toimittanut Oulunkaaren ympäristöpalveluille ympäristönsuojelulain 29 §:n nojalla ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen koskien eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista Vaalan kunnan Pelsonsuolla sijaitsevalla kiinteistöllä Siimes RN:o 785-407-52-2. Ilmoitettu toiminnan muutos koskee eläinsuojan eläinmäärän lisäämistä, eläinsuojan laajennusta ja muutoksia lannan käsittelyjärjestelmässä.

Eläinsuoja sijaitsee Vaalan Pelsolla, noin 18,5 kilometriä Vaalan keskustaajamasta länsilounaaseen. Eläinsuoja ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Rokuan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1178503, luokka 1E), jonka etäisyys eläinsuojasta on noin 2,4 kilometriä pohjoiskoilliseen. Etäisyys lähimpään naapurin asuinrakennukseen on noin 243 metriä. Eläinsuoja ei sijaitse oikeusvaikutteisella kaava-alueella.

Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan mukaan eläinsuojaan saadaan sijoittaa enintään yhteensä 46 lypsylehmää, 30 hiehoa, 4 lihanautaa ja 8 alle 6 kk ikäistä nuorkarjaa. Siimeksen LuomuMaito Oy:n ilmoittaman toiminnan muutoksen myötä eläinsuojaan sijoitettaisiin 110 lypsylehmää, 34 hiehoa, 17 lehmävasikkaa (ikä 6-12 kk), 11 lehmävasikkaa (ikä alle 6 kk) ja 11 sonnivasikkaa (ikä alle 6 kk). Lannan käsittelytavat ovat liete- ja kuivikelanta.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 3.11.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 3.11.2022 –13.12.2022

Asian diaarinumero: 633/2022

Kuulutettavat asiakirjat:

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut), johon on linkki Vaalan kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Viranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä vastineen ilmoituksen tekijältä. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä viranomaisessa viimeistään 13.12.2022 klo 16.00 mennessä. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (633/2022).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi pudasjarvi.ymparistopalvelut@turvaposti.fi Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Brita Telenvuo, puh. 0500 282 946, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, p. 040 826 6417.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Last modified: 4.11.2022

Comments are closed.