Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Koiravaara, Morenia Oy, Sotkajärvi, Pudasjärvi

7.3.2023

Asia koskee: MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA, KOIRAVAARA, MORENIA OY, SOTKAJÄRVI, PUDASJÄRVI.

Morenia Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen ottamiseen, murskeen valmistukeen ja välivarastointiin Pudasjärven kaupungissa sijaitsevalla kiinteistöllä Koiravaara 615-413-89-7. Koiravaara sijaitsee noin 25 kilometriä Pudasjärven keskustasta itään Kuusamontietä. Alue sijaitsee Poijula-Pintamon 1E -luokan pohjavesialueella.

Hakijalla on voimassa alueella Oulunkaaren ympäristölautakunnan 22.5.2014 § 40 myöntämä maa-aineslupa, sekä 3.5.2017 § 28 ympäristölupa siirrettävälle asfalttiasemalle. Hakijalla on ollut voimassa alueella Oulunkaaren ympäristölautakunnan 10.2.2012 § 13 myöntämä ympäristölupa murskeen valmistukseen ja välivarastointiin.

Uutta yhteislupaa haetaan toiminnan jatkamiseksi vanhan ympäristöluvan päätyttyä. Lupaa haetaan noin 2,9 ha ottamisalueelle, jossa louhintasyvyys on 1-13 metriä. Alin suunniteltu kiviaineksen ottotaso on +157,0 (N2000). Hakemuksen mukaan otettava ainesmäärä on 100 000 k-m3. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Alueella murskataan ja louhitaan kiviainesta keskimäärin 28 000 tonnia vuodessa ja enintään 112 000 tonnia vuodessa. Rikotus ja räjäyttäminen tehdään arkisin kello 8-18. Poraaminen tehdään arkisin klo 7-21. Murskaaminen tehdään arkisin klo 7-22 ja kuormaaminen ja kuljetus tehdään arkisin klo 6-22 ja lauantaisin klo 7-18. Uuden luvan tarkoitus on jatkaa nykyistä ottoa louhosta laajentaen vanhan rajauksen mukaisesti. Morenia Oy hakee toiminnan aloittamislupaa ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 7.3.2023

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 7.3.2023 – 13.4.2023

Asian diaarinumero: 1575/2023

Kuulutettavat asiakirjat:

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus

Ottamissuunnitelma

Liite 1. Tiivistelmä

Liite 2. Sijaintikartta

Liite 3. Aluekartta

Liite 4. Asemapiirros, toimintojen sijoittuminen

Liite 5. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Liite 6.1. Rekisterikartta

Liite 6.2. Kaavakartat

Liite 8. Lähtötilanne- ja suunnitelmakartta

Liite 9. Jälkitilanne

Liite 10. Poikkileikkaus

Liite 11. Meluselvitys

Liite 12. Päästölaskelma

Liite 13. Ehdotus vakuudesta

Tankkaus ja tukitoimintoalue

Tutkimustodistukset

Selvitys murskaustoiminnasta

Täydennys 28.2.2023

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen pyytää asiassa muistutuksista ja mielipiteistä vastineen ilmoittajalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä ilmoituksen käsittelevässä viranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi.  Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (1575/2023).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi pudasjarvi.ymparistopalvelut@turvaposti.fi. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Camilla Vihanta, puh. 040 637 6635, sähköpostiosoite camilla.vihanta@pudasjarvi.fi.

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Last modified: 6.3.2023

Comments are closed.