Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta Kuljetuspolar Oy, Sattula, Iso Latokangas, Vaala

16.1.2023

Asia koskee: MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, KULJETUSPOLAR OY, SATTULA, ISO LATOKANGAS, VAALA.

Kuljetuspolar Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa maa-ainesten ottamiseen, kallion louhintaan, murskaamiseen ja kiviainesten välivarastointiin Vaalan kunnan Iso Latokankaalla sijaitsevalla kiinteistöllä Sattula RN:o 785-409-21-26. Suunnitelma-alue, jonka koko on noin 3,8 hehtaaria, sijaitsee noin 15 kilometriä Vaalan keskustaajamasta lounaaseen. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Hakemuksen mukaan ottamisalueelta, jonka koko on noin 2,6 ha ja josta jo louhittua aluetta on noin 0,6 ha, otetaan 150 000 kiintokuutiometriä kalliokiviainesta kymmenen vuoden aikana. Ottamisalueen eteläreunassa louhintasyvyys on noin 14 – 15 metriä, nykyisen louhosmontun kohdalla 7 m ja pohjoisosassa 10 – 12 m. Kalliokiviaineksia otetaan pohjaveden pinnan alapuolelta. Alueella murskataan ja louhitaan kiviainesta keskimäärin 40 000 tonnia vuodessa ja enintään 200 000 tonnia vuodessa. Rikotus ja räjäyttäminen tehdään arkisin kello 8-18. Poraaminen tehdään arkisin klo 7-22. Murskaaminen, kuormaaminen ja kuljetus tehdään arkisin klo 6-22 ja lauantaisin klo 7-18.

Alueella on ollut aikaisemmin Kainuun Sora Oy:llä Vaalan kunnan ympäristölautakunnan 21.8.2012 § 69 kymmeneksi vuodeksi myöntämä maa-aineslupa, jonka voimassaoloaika on päättynyt. Yhteislupahakemuksella haetaan lupaa ottamisen laajentamiselle ja syventämiselle. Kuljetuspolar Oy hakee toiminnan aloittamislupaa ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 16.1.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 16.1.2023 – 22.2.2023

Asian diaarinumero: 1360/2022

Kuulutettavat asiakirjat:

Sattula yhteislupahakemus

Sattula 2023 ottamissuunnitelma

Sattula kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

1 Sattula sijaintikartta 2023

2 Sattula suunnitelmakartta 2023

3 Sattula poikkileikkaukset 2023

4 Sattula jälkitilannekartta 2023

Maakuntakaava karttaote

Sattula naapuritilat ja masto

Toiminnan aloittamislupa

Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut), johon on linkki Vaalan kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä lupaviranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (1360/2022).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi pudasjarvi.ymparistopalvelut@turvaposti.fi Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Brita Telenvuo, puh. 0500 282 946, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, p. 040 826 6417.

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Last modified: 13.1.2023

Comments are closed.