Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta luvan voimassaoloajan jatkamiseen, Kaksoismaa, Exilion Tuulihankkeet Ky, Kuivaniemi, Ii

12.9.2022

Asia koskee: MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, KAKSOISMAA, ISOKANGAS, EXILION TUULIHANKKEET KY, KUIVANIEMI, II.

Exilion Tuulihankkeet Ky hakee maa-aines- ja ympäristölupaa luvanvaraisen, kalliokiviaineksen ottamista, louhintaa ja murskausta koskevan toiminnan olennaiseen muuttamiseen Iin kunnan Kuivaniemellä sijaitsevalla kiinteistöllä Kaksoismaa RN:o 139-407-274-3 (palsta 2). Muutos koskee luvan voimassaoloajan jatkamista. Ottamisalue sijaitsee noin 26 kilometriä Iin keskustasta pohjoiseen ja noin 3,4 kilometriä Kuivaniemen kylästä kaakkoon. Alue on merkitty Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Exilion Tuulihankkeet Ky:llä on Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.10.2021 § 172 myöntämä maa-aines- ja ympäristölupa kalliokiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaamiseen kiinteistöllä Kaksoismaa RN:o 139-407-274-3. Maa-aines- ja ympäristölupa on voimassa 31.10.2022 saakka. Luvan mukaista toimintaa ei ole aloitettu. Luvan mukaan kalliokiviaineksen kokonaisottomäärä on enintään 80 000 k-m3 ja ottamisalueen pinta-ala 3,0 ha. Alin sallittu kiviaineksen ottotaso on +32,0 (N2000) ja ottosyvyys on noin 9-10 metriä. Kiviaineksen louhinnan enimmäismäärä on 224 000 tonnia vuodessa ja murskauksen 150 000 tonnia vuodessa. Räjäytykset, rikotus, poraaminen, murskaaminen, kuormaaminen ja kuljetukset tehdään maanantaista perjantaihin klo 7-22. Exilion Tuulihankkeet Ky hakee jatkoaikaa lupaan siten, että lupa olisi voimassa 31.12.2026 saakka. Muuta muutosta maa-aines- ja ympäristölupaan ei haeta. Exilion Tuulihankkeet Ky hakee toiminnan aloittamislupaa ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 12.9.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 12.9.2022 – 19.10.2022

Asian diaarinumero: 28/2022

Kuulutettavat asiakirjat:

hakemus

liitteet

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut), johon on linkki Iin kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä lupaviranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (28/2022).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi pudasjarvi.ymparistopalvelut@turvaposti.fi Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, puh. 050 395 0366, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, p. 040 826 6417.

 

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Last modified: 9.9.2022

Comments are closed.