Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Korentokangas, Kuljetuspudas Oy, Pudasjärvi

24.1.2023

Asia koskee: MAA-AINESLUPA, KORENTOKANGAS, KULJETUSPUDAS OY, PUDASJÄRVI.

Kuljetuspudas Oy hakee maa-aineslupaa hiekan ottamiseen Pudasjärven kaupungissa sijaitsevalla kiinteistöllä Korentokangas 615-409-25-1. Suunniteltu ottamisalue sijaitsee noin 7 kilometriä Pudasjärven keskustasta koilliseen. Alue sijaitsee Korentokankaan 1E -luokan pohjavesialueella.

Hakemuksen mukaan noin 9050 neliön suuruiselta ottamisalueelta otetaan 30 000 k-m³ maa-aineksia. Ottamisalue sijaitsee vanhalla maa-aineksen ottoalueella. Viimeisin lupa alueella on Valvontalautakunnan 31.8.2004 § 112 myöntämä maa-aineslupa, joka on päättynyt 31.12.2013. Uuden luvan tarkoitus on jatkaa nykyistä ottoaluetta koilliseen. Arvioitu vuotuinen otto on noin 4000 k-m3. Alin suunniteltu kiviaineksen ottotaso on +121,10 (N2000) ja ottosyvyys noin 4,5 metriä. Ottotoiminta ajoittuu vuosittain pääosin huhtikuun ja lokakuun välille. Maa-ainesten kuljetukset tapahtuvat päiväsaikaan pääosin kello 7-16 välillä, joskus klo 6-22 välillä. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 24.1.2023

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 24.1.2023 – 2.3.2023

Asian diaarinumero: 1383/2022

Kuulutettavat asiakirjat:

Täydennetty hakemus

Ottamissuunnitelma

Nykytilanne ja suunnitelmapiirros

Lopputilanne

Liite 1 Yleiskartta alueesta

Liite 1.1 Ottoalue, käyrät ja leikkaukset

Liite 2.1 Kiinteistön rajat

Liite 3 Pohjavesialue

Liite 3.1 Pohjaveden virtaus

Liite 3.2 Pohjaveden mittauspisteet kartta

Liite 3.3 Pohjaveden korkeudet ja koordinaatit

Liite 4 Vanha ottoalue

Liite 4.1 Vanha ja uusi ottoalue

Liite 5 Varjostuskuva ottoalueesta

Liite 6 Uusi ottoalue

Liite 7 Vanha suunnitelmakartta 1996

Liite 8 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Tietoja kiinteistön omistajasta

Valvontalautakunnan päätös 31.8.2004 § 112

Yleiskartta suunnitellulta ottoalueelta 2004

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla, johon on linkki toiminnan mahdollisen muun sijainti- tai vaikutuskunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen pyytää asiassa muistutuksista ja mielipiteistä vastineen ilmoittajalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä ilmoituksen käsittelevässä viranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksessa mainittu diaarinumero.

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi pudasjarvi.ymparistopalvelut@turvaposti.fi. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Nina Keränen, puh. 040 186 5409, sähköpostiosoite nina.keranen@pudasjarvi.fi.

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Last modified: 24.1.2023

Comments are closed.