Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Polar-Koppelo, Hiekkametsälä, Laholaiskangas, Kuljetuspolar Oy, Ii

5.1.2023

Asia koskee: MAA-AINESLUPAHAKEMUS, POLAR-KOPPELO, HIEKKAMETSÄLÄ, LAHOLAISKANGAS, KULJETUSPOLAR OY, II.

Kuljetuspolar Oy hakee maa-aineslupaa hiekan ottamiseen Iin kunnan Etelä-Iissä sijaitsevilla kiinteistöillä Polar-Koppelo RN:o 139-401-9-68 ja Hiekkametsälä RN:o 139-401- 21-43 (palsta 2). Suunniteltu ottamisalue sijaitsee noin 6 kilometriä Iin keskustaajamasta itään ja noin 300 metriä Jakkukylän kyläkeskuksesta itään. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Hakemuksen mukaan noin 2,27 hehtaarin suuruiselta ottamisalueelta otetaan 76 000 k-m³ hiekkaa kymmenen vuoden aikana, ottosyvyys on noin 0-7 metriä. Maa-aineksia otetaan pohjaveden pinnan ylä- ja alapuolelta. Kyseessä on jatkolupahakemus. Hakijalla on kiinteistöllä Polar-Koppelo Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätöksellään 26.6.2014 § 49 myöntämä maa-aineslupa hiekan ottamiseen pohjaveden pinnan ylä- ja alapuolelta. Kiinteistöllä Hiekkametsälä RN:o 139-401-21-43 (palsta 2) on voimassa Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätöksellään 26.6.2014 § 50 Jussila Group Oy:lle myöntämä maa-aineslupa hiekan ottamiseen pohjaveden pinnan ylä- ja alapuolelta. Maa-ainesluvat muodostavat yhtenäisen ottamisalueen. Molemmat maa-ainesluvat ovat voimassa 31.5.2024 saakka. Haettava lupa korvaisi voimassa olevat maa-ainesluvat. Hakemuksella haetaan lupaa ottamisalueen muuttamiseen ja luvan voimassaoloajan jatkamiseen.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 5.1.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 5.1.2023 – 13.2.2023

Asian diaarinumero: 1443/2022

Kuulutettavat asiakirjat:

täydennetty hakemus 16.11.2022

täydennetty ottamissuunnitelma 16.11.2022

sijaintikartta 15.11.2022

suunnitelmakartta 15.11.2022

poikkileikkaukset 15.11.2022

jälkitilannekartta 15.11.2022

kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 15.11.2022

maakuntakaavan karttaote 15.11.2022

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut), johon on linkki Iin kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä lupaviranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (1443/2022).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi pudasjarvi.ymparistopalvelut@turvaposti.fi Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, puh. 050 395 0366, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, p. 040 826 6417.

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Last modified: 4.1.2023

Comments are closed.