Kuulutus yhteislupahakemuksesta, Kuivikkovaaran kallioalue, Korpinen, Metsähallitus Metsätalous Oy, Pudasjärvi

25.7.2022

Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-aineslupaa kalliokiviaineksen louhimiseen Pudasjärven kaupungin Iinattijärven kylässä sijaitsevalle tilalle Eteläinen Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-5, Kuivikkovaaran kallioalue. Lisäksi haetaan lupaa kiviaineksen murskaamiseen siirrettävällä murskaamolla. Suunniteltu ottoalue sijaitsee Kuivikkovaaran lounaispuolella, noin 32 km linnuntietä Pudasjärven keskustasta kaakkoon, Puolangantien länsipuolella. Ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kyseessä on uusi toiminta.

Kalliokiviaineksen ottolupaa haetaan 50 000 m³:lle noin 5,22 hehtaarin pinta-alalle 10 vuodeksi. Louhintaa ja murskausta suoritettaisiin 1-3 kertaa vuodessa, 1-10 viikkoa kerrallaan, jolloin räjäytyksiä suoritettaisiin 1-3 kertaa viikossa. Maksimissaan murskataan noin 21 000 tonnia/v ja koko lupa-aikana 140 000 tonnia. Suunnitellut toiminta-ajat ovat: Räjäytystyöt, kallion poraus ja louheen rikotus ma-pe klo 8.00-18.00, murskaus ma 6.00- pe 16.00. Kuormaamista ja kuljetuksia suoritettaisiin ma-pe klo 6.00-22.00 ja tarvittaessa myös viikonloppuisin.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja tiedoksisaanti
Kuulutuksen julkaisupäivä on 25.7.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika 25.7.2022 – 29.8.2022

Asian diaarinumero 807/2022

Kuulutettavat asiakirjat:

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla, johon on linkki toiminnan mahdollisen muun sijainti- tai vaikutuskunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero 807/2022, on toimitettava kirjallisena viimeistään 29.8.2022 klo 16.00 mennessä osoitteella Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93010 Pudasjärvi tai sähköpostitse ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi.
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ida-Maria Isoherranen, puh. 040 637 6635, sähköpostiosoite ida-maria.isoherranen@pudasjarvi.fi Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, p. 040 826 6417.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut / Oulunkaaren ympäristölautakunta

Last modified: 22.7.2022

Comments are closed.