Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, eläinsuoja, Riekki, Auralankangas-Riekinkangas, Pudasjärvi

19.7.2022

Teuvo Riekki hakee YSL 28 §:n mukaista lupaa eläinsuojalle Auralakankaan-Riekinkankaan alueella. Kyseessä on jo olemassa oleva toiminta, jolla ei ole ympäristölupaa. Eläinsuoja sijaitsee Siuruantien varrelle, noin 10 kilometriä Pudasjärven keskustasta länteen kiinteistöllä 615-409-3-42. Toiminta sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle Auralankankaan-Riekinkankankaan pohjavesialueelle (1 luokka, 11615114), pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle. Eläinsuojan etäisyys pohjavesialueella sijaitsevaan vedenottamaan on noin 2,9 kilometriä. Asutus sijaitsee lähimmillään noin 100 metriä eläinsuojasta koilliseen.

Tilalla harjoitetaan lammastaloutta. Lämpö eristettyyn lampolaan mahtuu 100 uuhta karitsoineen sekä 1-5 pässiä siitokseen. Tilantuotantosuunta on lihantuotanto ja tuotettava lihamäärä on noin 1500-2000 kg. Lampolassa on kestokuivikepohja ja lannankäsittelytapa on kuivikelanta. Kuivikelanta varastoidaan katetussa kuivikelanta varastossa sekä eläinsuojan kuivikepohjassa, mikä tyhjennetään 1-2 krt vuodessa suoraan peltoon. Eläinsuojassa syntyvä virtsa imeytetään kuivikkeisiin. Kuivikemateriaalina on olkea ja kutteria. Kuivikelantaa levitetään pelloille keväällä ja syksyllä. Peltoa tilalla on vuokramaiden kanssa 48,82 ha.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja tiedoksisaanti
Kuulutuksen julkaisupäivä on 19.7.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika
19.7.2022 – 23.8.2022

Asian diaarinumero
34/2022

Kuulutettavat asiakirjat:

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla, johon on linkki toiminnan mahdollisen muun sijainti- tai vaikutuskunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero 34/2022, on toimitettava kirjallisena viimeistään 23.8.2022 klo 16.00 mennessä osoitteella Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93010 Pudasjärvi tai sähköpostitse ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi.
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ida-Maria Isoherranen, puh. 040 6376635, sähköpostiosoite ida-maria.isoherranen@pudasjarvi.fi

Oulunkaaren ympäristöpalvelut / Oulunkaaren ympäristölautakunta

Last modified: 18.7.2022

Comments are closed.