Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, jätteenkäsittely, GRK Suomi Oy, Sääskenharju, Pohjois-Ii, Ii

27.2.2023

Asia koskee: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, JÄTTEENKÄSITTELY, GRK SUOMI OY, SÄÄSKENHARJU, POHJOIS-II, II.

GRK Suomi Oy hakee ympäristölupaa jätteiden vastaanottoon, käsittelyyn, välivarastointiin ja hyödyntämiseen Iin kunnan Pohjois-Iin kylässä sijaitsevilla kiinteistöstä Paakkari RN:o 139-403-18-63 irrotettavilla määräaloilla. Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee noin 4 kilometriä Iin keskustaajamasta pohjois-koilliseen, Sääskenharjulla, kunnan suljetun kaatopaikan lähialueella. Toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

GRK Suomi Oy hakee lupaa vastaanottaa maa-ainesjätteitä (voivat sisältää happamia sulfaattimaita ja haitallisia vieraslajeja sisältäviä maa-aineksia) sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteitä yhteensä alle 50 000 tonnia vuodessa. GRK Suomi Oy hakee lupaa vastaanottaa mm. voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyviä kuonia ja tuhkia, puun käsittelyssä ja paperiteollisuudessa syntyviä jätteitä ja rejektejä, renkaita ja muita kumijätteitä, mekaanisessa jätteenkäsittelyssä syntyviä mineraalijätteitä, katujen puhdistuksessa syntyviä jätteitä, jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyviä jätteitä, maa- ja metsätaloudessa sekä puutarhataloudessa syntyviä jätteitä (kasvijätteet ja lanta), valimojätteitä, meesa- ja kalkkijätteitä, rakennus- ja purkujätteitä (betoni-, tiili-, puu-, lasi-, muovi-, asfaltti-, metalli-, eriste- ja kipsijätteitä), paperi- ja kartonkijätettä sekä vaarallista puujätettä yhteensä alle 20 000 tonnia vuodessa. Vaarallisen puujätteen vastaanottomäärä on alle 50 tonnia vuodessa.

Jätteitä käsitellään tarvittaessa esim. lajittelemalla, seulomalla, murskaamalla, paalaamalla, kiinteyttämällä, stabiloimalla tai kompostoimalla. Toiminta-alueella valmistetaan kasvualustoja, maanparannusaineita, tuhkalannoitteita ja muita lannoitevalmisteita. GRK Suomi Oy hakee lupaa jätemateriaalien hyödyntämiseen toiminta-alueen kenttärakenteiden ja suojavallien rakentamisessa. Kenttärakenteiden ja suojavallien rakentamiseen haetaan lupaa käyttää tuhkia, kuonia ja betoni- ja tiilijätteitä. Alueelle vastaanotetaan jätteitä ja toimitetaan lopputuotteita edelleen pääosin arkisin klo 6.00–22.00 välisenä aikana. Satunnaisia kuormia vastaanotetaan myös öisin ja viikonloppuisin. Varsinaiset käsittelyprosessit, kuten murskaus ja seulonta, tapahtuvat arkisin klo 7.00–22.00 välisenä aikana. Jätteen käsittelytoimintaa koskevaksi vakuudeksi hakija esittää 115 000 euroa.

Hakemuksella haetaan toiminnan aloittamislupaa ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (ympäristönsuojelulaki 199 §).

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 27.2.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 27.2.2023 – 5.4.2023

Asian diaarinumero: 1314/2022

Kuulutettavat asiakirjat:

Lupahakemuslomake 1.11.2022

LIITE 1 Ympäristölupahakemus, täydennetty 13.2.2023

LIITE 2 Sijaintikartta ja asemapiirros, täydennetty 13.2.2023

LIITE 4 Yleiskuvaus toiminnasta, täydennetty 23.1.2023

LIITE 5 Jäteluettelo alle 20 000 tonnia, täydennetty 23.1.2023

LIITE 6 Jäteluettelo alle 50 000 tonnia, täydennetty 23.1.2023

LIITE 9 Seuranta- ja tarkkailusuunnitelma, täydennetty 13.2.2023

LIITE 15 Luottamuksellisuusselvitys 1.11.2022

Täydennys 23.1.2023

Täydennyksen saate 13.2.2023

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut), johon on linkki Iin kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä lupaviranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (1314/2022).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi pudasjarvi.ymparistopalvelut@turvaposti.fi Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, puh. 050 395 0366, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, p. 040 826 6417.

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Last modified: 24.2.2023

Comments are closed.