Kuulutus ympäristölupahakemuksesta luvanvaraisen toiminnan olennaiseen muuttamiseen, Mustikkaharju, GRK Infra Oy, Mustikkakangas, Utajärvi

14.7.2022

GRK Infra Oy hakee ympäristölupaa luvanvaraisen jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen kiinteistöllä Mustikkaharju (889-407-28-91), joka sijaitsee noin kolme kilometriä Utajärven keskustasta kaakkoon Mustikkakankaan teollisuusalueella. GRK Infra Oy:llä on Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätöksellään 27.8.2021 § 162 myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa vastaanottaa, välivarastoida ja käsitellä voimalaitoskuonaa ja -pohjatuhkaa/-hiekkaa yhteensä enintään 19 900 tonnia vuodessa ja betoni-, tiili- ja asfalttijätettä yhteensä enintään 49 900 tonnia vuodessa.

GRK Infra Oy hakee ympäristönsuojelulain (YSL) 29 §:n mukaista ympäristölupaa Mustikkaharjun kiinteistölle rakennettavalle uudelle eri tyyppisten jätteiden pyrolyysilaitokselle. Lupaa haetaan jätteiden vastaanottamiselle, välivarastoinnille, hakettamiselle, kuivaamiselle ja pyrolysoinnille. Hakemuksen mukainen toiminta korvaa nykyisen ympäristöluvan mukaisen toiminnan. Hakemuksen mukaan alueella vastaanotetaan ja käsitellään mm. maatalouden kasvijätteitä, hevosenlantaa, metsätalouden jätteitä, puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyviä ei-vaarallisia jätteitä, metsäteollisuuden lietteitä, rakennus- ja purkupuujätettä, yhdyskuntajätteinä syntyvää ei-vaarallista puujätettä sekä biohajoavia puutarha- ja puistojätteitä yhteensä enintään 19 900 tonnia vuodessa. Alueella varastoidaan jätemateriaaleja kerrallaan enintään 10 000 tonnia. Pyrolyysillä tuotetaan biohiiltä noin 5 000 tonnia vuodessa. Pyrolyysissä syntyvä kaasu poltetaan ja syntyvä lämpöenergia käytetään kuivaukseen. Jätteiden lisäksi prosessin ylijäämäenergialla kuivataan energiahaketta tai vastaavaa biomateriaalia enintään 15 000 tonnia vuodessa.

Toimintaa harjoitetaan ympäri vuorokautisesti viikon jokaisena päivänä. Haketusta tehdään maanantaista perjantaihin klo 7.00–22.00 välisenä aikana.

GRK Infra Oy hakee myös YSL 199 §:n mukaista lupaa aloittaa luvan mukainen toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksen hausta huolimatta.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla:
14.7.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika:
14.7.2022 – 22.8.2022

Asian diaarinumero:
851/2022

Kuulutettavat asiakirjat:

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista muistutuksista ja mielipiteistä vastineen luvan hakijalta. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero 851/2022, on toimitettava kirjallisena viimeistään 22.8.2022 osoitteella Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93010 Pudasjärvi tai sähköpostitse ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi.

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältää salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta sähköpostiosoitteeseen pudasjarvi.ymparistopalvelut@turvaposti.fi.

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut), johon on linkki Utajärven kunnan internetsivuilta.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Brita Telenvuo, brita.telenvuo@pudasjarvi.fi, puh. 0500 282 946. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, puh. 040 826 6417.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Last modified: 13.7.2022

Comments are closed.