Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, maankaatopaikka, Nuojuakangas, Väylävirasto, Nuojua, Vaala

2.3.2023

Asia koskee: YMPÄRISTÖLUPA, MAANKAATOPAIKKA, NUOJUANKANGAS, VÄYLÄVIRASTO, NUOJUA, VAALA.

Väylävirasto hakee ympäristölupaa ylijäämämaiden läjitystoiminnalle, joka liittyy Väyläviraston Nuojuan raakapuun kuormauspaikan ratasuunnitelmaan. Uuden perustettavan rautatieliikennepaikan rakentamisessa muodostuu puhtaita ylijäämämaita, jotka on suunniteltu sijoitettavan kolmelle eri läjitysalueelle. Läjitysalueet sijoittuvat tällä hetkellä kiinteistöille 2105 Utajärvi kr. – Nuojua 785–871–1–14 (alue 1), Ratakulma 785–404–8–63 ja Toivola 785–404–8–39 (alue 2) sekä Kettula 785–404–2–6 (alue 3). Suunnitellut läjitysalueet sijaitsevat 5,0-6,5 kilometriä Vaalan kunnan keskustaajamasta länteen. Läjitysalueet eivät sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Läjitysalue 1 sijoittuu Oulujokivarren rantaosayleiskaavassa rautatieliikenteen alueeksi (LR) merkitylle alueelle. Läjitysalueet 2 ja 3 eivät sijoitu yleiskaava-alueelle.

Läjitettävien maiden yhteismäärä on noin 38 000 tonnia ja suunnittelut läjitysalueet ovat pinta-alaltaan 0,24 ha (alue 1), 0,69 ha (alue 2) ja 0,45 ha (alue 3). Alueille läjitetään vain puhtaita ylijäämämaita, jotka ovat peräisin Nuojuan raakapuun kuormausalueen maanrakennustyömaalta. Alueille ei tuoda pilaantuneita maita tai maita muista kohteista. Kaikilla suunnitelluilla läjitysalueilla voi olla maankaatopaikkatoimintaa samanaikaisesti. Tehtävät täytöt ovat matalia ja pääosin täytön paksuus on noin 2–3 m. Melua aiheuttavia toimintoja tehdään arkisin yhdessä vuorossa ja ne ajoittuvat päiväaikaa klo 6–22 välille. Hakija pyytää myös lupaa toimia klo 22-06 välisenä aikana poikkeustapauksissa. Hakija pyytää ympäristönsuojelulain 199 §:n nojalla lupaa maankaatopaikkatoiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 2.3.2023

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 2.3.2023 –11.4.2023

Asian diaarinumero: 1576/2023

Kuulutettavat asiakirjat:

Hakemus

Täydennys hakemukseen

Liite 2. Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä

Piirustus 1. Yleiskartta 1:10000

Piirustus 2a. Suunnitelmakartat, läjitysalue 1

Piirustus 2b. Suunnitelmakartat, läjitysalue 2

Piirustus 2c. Suunnitelmakartat, läjitysalue 3

Piirustus 3a. Leikkauspiirustukset, läjitysalue 1

Piirustus 3b. Leikkauspiirustukset, läjitysalue 2

Piirustus 3c. Leikkauspiirustukset, läjitysalue 3

Arkeologinen inventointi ratasuunnitelma-alueella vuonna 2021

Museoviraston lausunto muinaisjäännöksiä koskien

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla, johon on linkki toiminnan mahdollisen muun sijainti- tai vaikutuskunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen pyytää asiassa muistutuksista ja mielipiteistä vastineen ilmoittajalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä ilmoituksen käsittelevässä viranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi. Otsikossa pyydetään ilmoittamaan ”muistutus” tai ”mielipide” ja lisäksi kuulutuksessa mainittu diaarinumero.

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi pudasjarvi.ymparistopalvelut@turvaposti.fi. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Nina Keränen, puh. 040 186 5409, sähköpostiosoite nina.keranen@pudasjarvi.fi. Mikäli em. henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte ottaa yhteyttä Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun, p. 040 826 6417.

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Last modified: 1.3.2023

Comments are closed.