EN | RU | FI

Uusimmat tiedotteet tulvatilanteeseen liittyen

Tulvaan varautuminen

Päivitämme tähän artikkeliin uusimmat tiedot tulvatilanteesta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä Pudasjärvellä. Tarvittaessa lisätietoja saa kunkin koosteen ohessa olevasta linkistä ja artikkelin alaosasta löytyvästä häiriötilannekartasta.

19.5.2020: tulvaanvarautumisohjeita kyläyhdistyksille

Pudasjärven kaupunki on yhdessä Pudasjärven vesiosuuskunnan, Caruna Oyj:n ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa laatinut ohjeet kyläyhdistysten tarpeisiin mahdollisen suurtulvan varalta. Ohjeista löytyy tarkistuslistoja, joiden mukaisesti yhdistysaktiivit voivat varmistaa kylän asukkaiden turvallisuuden sekä toimintatavat sähkön- ja vedenjakelun häiriötilanteissa. > Lue lisää tästä

4.5.2020: Pohjois-suomen aluehallintovirasto tiedottaa vaarantorjuntatoimista koillismaalla

Aluehallintovirasto on määrännyt PVO-Vesivoima Oy:n useiden järvien ja lampien säännöstelyhankkeesta vastaavana yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa ryhtymään välttämättömiin väliaikaisiin toimenpiteisiin tulvavahinkojen vähentämiseksi erityisesti Pudasjärven alueella.

> Lue lisää tästä ja tästä tiedotteesta

2.4.2020: Pohjois-pohjanmaan ely-keskus kehottaa varautumaan tulviin

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vesitilannetta ja on valmistautunut poikkeuksellisiin kevättulviin.

Kevättulvan suuruus riippuu lumen vesiarvon lisäksi paljolti kevään säistä. Yöpakkaset hidastavat tulvan kehittymistä. Runsaat tulva-aikaiset vesisateet pahentavat tulvaa.

ELY-keskus kehottaa tulvariskialueilla asuvia varautumaan tulviin mm. Iijoella poistamalla irtotavarat tulva-alueilta ja varautumalla kiinteistöjen suojaamiseen. Lue lisää

Vesitilanne ja ennusteet verkossa

varautuminen tulviin

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Tulvatieto-palvelu välittää tietoa tulvien aiheuttamista riskeistä, tulvavaara-alueista ja tulviin varautumisesta. Sivustolta löytyvät linkit ajantasaiseen tietoon vedenkorkeudesta ja tulvavaroituksista sekä ohjeita tulvaan varautumiseen ja toimimiseen tulvatilanteessa.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen sekä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen yhteinen Pientalon tulvaturvallisuusopas opastaa tulvavahinkojen ehkäisyyn ja oikeaan toimintaan tulvatilanteissa ja niiden jälkeen.

Suomen ympäristökeskus on koonnut internetsivuilleen miten voi varautua tulviin sekä miten toimia tulvatilanteessa.

Miten vesi voi mahdollisesti levitä Pudasjärven alueella? Tutustu Tulvakarttapalvelun avulla Iijoen tulvimiseen eri skenaarioilla, sekä havaittuja tulvia (vuoden 1989 tulva). 

Muista seurata vesistöennusteita ja tulvavaroituksia Iijoen vesistöalueella sekä ELY-keskuksen tiedotteita osoitteessa www.ely-keskus.fi sekä Twitterissä.

Tulvan aiheuttamat häiriöt Pudasjärvellä

Häiriötilanteiden seurannan lisäksi voit tutustua kartan avulla Iijoen tulvimiseen eri skenaarioilla.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland