Oppilaiden poissaolojen seuraaminen ja niihin puuttuminen etäopetuksessa

Pudasjärven kaupunki

 

Poissaolojen seuraaminen ja niihin puuttuminen etäopetustilanteessa (kts. Opetushallitus)

 • Oppijalla on velvollisuus osallistua opetukseen sen järjestämistavasta riippumatta. 
 • Koulutuksen järjestäjä seuraa oppijoiden osallistumista niin etä- kuin lähiopetukseen, puuttuu tarvittaessa poissaoloihin ja pyrkii selvittämään niiden syyt.
 • Opettaja on vastuussa oppijoista ja on yhteydessä heihin myös poikkeusolojen opetuksen aikana 
 • Oppijalle annetaan yksilöllistä pedagogista tukea, jos hänen oppimisestaan herää huoli 
 • Opiskeluhuollon palveluihin otetaan yhteys, jos oppijasta herää opiskeluhuollollinen huoli
 • Koulun ulkopuolisten toimijoiden kuten kunnan sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen kanssa tehdään yhteistyötä, jos koulutuksen järjestäjän ja opiskeluhuollon palvelujen toimenpiteet eivät ole riittäviä tai alaikäiseen oppijaan tai huoltajaan ei saada yhteyttä.

 

Opetukseen osallistuminen koulun ja koulutuksen järjestäjän vastuulla 

 • Alaikäisten oppijoiden kohdalla kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu poikkeusoloissa. Vastuu yhteistyön edellytysten luomisesta on koulutuksen järjestäjällä. Koulun ja opiskeluhuollon palvelujen henkilöstön tulee olla aktiivisia ja aloitteellisia kotien kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Koulun tulee informoida oppijoiden huoltajia riittävästi, jotta heillä on tieto poikkeusolojen opetusjärjestelyistä ja oppijan opintojen edistymisestä. Maahanmuuttotaustaisten huoltajien ymmärrys informaatiosta on tärkeää varmistaa. 
 • Oppijoille annetaan selkeät ohjeet ja aikataulut, jotka annetaan tiedoksi myös alaikäisen oppijan huoltajalle. Maahanmuuttotaustaisten oppijoiden ja heidän huoltajiensa ymmärrys ohjeista ja aikatauluista on tärkeää varmistaa. 
 • Oppijoiden itsenäisen opiskelun määrässä huomioidaan aina hänen ikätasonsa ja yksilölliset toimintaedellytyksensä. Tarkoituksena on, ettei oppija kuormitu vaadittujen tehtävien määrästä eikä alaikäisen oppijan huoltaja opiskelun tukemisesta. 
 • Etäopetuksessa oppijan poissaoloja seurataan ja niihin puututaan samalla tavalla kuin lähiopetuksessa. 
 • Jos oppija ei syytä ilmoittamatta osallistu ennalta sovittuun etäopetustilanteeseen, opettaja ilmoittaa poissaolosta välittömästi alaikäisen oppijan huoltajalle kuten muutoinkin. 
 • Huoltajaa ohjeistetaan ilmoittamaan opettajalle, mikäli lapsi tai nuori on pois etäopetuksessa sairauden vuoksi, kuten lähiopetuksenkin aikana, jotta tämä voidaan huomioida opetuksen ja sen tuen järjestämisessä sekä poissaolojen seuraamisessa. 
 • Luvattomiin poissaoloihin puututaan koulun toimintamallin mukaisesti. Tarvittaessa ollaan yhteydessä myös opiskeluhuollon palveluihin. 
 • Täysi-ikäisen oppijan poissaolojen tiimoilta oppijaan pyritään aktiivisesti saamaan yhteys. 
 • Ammatillisen koulutuksen työelämässä oppimassa olevaan opiskelijaan ja hänen työpaikkansa edustajaan ollaan yhteydessä kuten normaalioloissa.
 • Jos etäopetuksessa ilmenee ongelmia, koulu selvittää, mistä ongelma voi johtua, ja tuen muoto määräytyy oppijan yksilöllisen tarpeen mukaan. Osa oppijoista tarvitsee enemmän tukea johtuen esimerkiksi oppijan opetuskielen valmiuksista, oppimisen muista ongelmista tai oppijan iästä.
 • Syy siihen, miksi oppija ei osallistu opettajan pitämiin etäopetustuokioihin tai palauta tehtäviään ajoissa tai lainkaan, voi johtua esimerkiksi
  • oppimisen ongelmasta: Opetuksessa on huomioitava oppijan aiemmat oppimisen ongelmat ja muistettava, että etäopetustilanteessa korostuvat erityisesti toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden vaikeudet. Oppimisen ongelmat saattavat tulla ensi kertaa esille vasta etäopetuksen aikana.
  • puutteellisista tietoteknisistä valmiuksista: Osa oppijoista tai huoltajista tarvitsee tukea tietotekniikan käytössä. Kaikilla perheillä/oppijoilla ei ole tietokonetta tai nettiyhteyttä. Sivistysvaliokunta totesi lausunnossaan (SiVl 5/2020), että kunnat sekä muut opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat joutuneet nopealla aikataululla ottamaan haltuun uuden tavan järjestää opetusta. Tämä on edellyttänyt myös huolehtimista siitä, että kaikilla oppijoilla on kotonaan käytettävissä tarvittavat laitteet sekä toimivat tietoliikenneyhteydet.
  • oppijan kielellisistä valmiuksista: Oppijan oma kielitaito ei ole riittävä opiskeluun eikä huoltajan kielitaito riittävä opiskelun tukemiseen. Koulutuksen järjestäjän ja koulun tulee huolehtia kielellisestä tuesta esimerkiksi oppijan oman äidinkielen opettajan tuella ja käyttää tarvittaessa tulkkipalveluita.
  • opiskeluhuollollisesta huolesta: Oppijan hyvinvointia koskeva huoli voi olla esimerkiksi havainto hänen ahdistuneisuudestaan, puutteellisesta huolenpidosta tai vaikeasta perhetilanteesta (mukaan lukien huoltajan päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat). Jos oppijaan tai huoltajaan ei saada yhteyttä, tilanteen selvittely tulee käynnistää välittömästi.

Kannustavalla ja myönteisellä palautteella on suuri merkitys kaikkien oppijoiden edistymisen ja motivaation tukemisen kannalta etäopetustilanteessa.