Oppimisen tuen järjestäminen poikkeusoloissa Pudasjärvellä

Pudasjärven kaupunki

Kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu poikkeusoloissa. Aktiivisella viestinnällä edistetään huoltajien mahdollisuuksia tukea osaltaan lapsensa oppimista ja koulunkäyntiä myös etäopetuksessa. Tukea tarvitsevaan oppilaaseen ja huoltajaan ollaan säännöllisesti yhteydessä.

LÄHIOPETUS

Esiopetuksen, perusopetuksen 1.–3. vuosiluokkien, perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen päätöksen saaneilla, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla ja maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilailla – eli lähiopetukseen oikeutetuilla ja siihen osallistuvilla oppilailla – on edelleen täysimääräinen oikeus opetukseen ja sen tukeen perusopetuslain mukaisesti. 

Valtioneuvosto on kuitenkin suosittanut vahvasti, etteivät myöskään lähiopetukseen oikeutetut oppilaat tulisi kouluun.  

Lähiopetuksen järjestämisessä ole yhteydessä koulujen rehtoriin. Lähiopetus järjestetään koulukohtaisten suunnitelmien mukaan.

TUKIOPETUS

Kotona opiskeleminen saattaa olla haasteellista oppilaille monista eri syistä. Sen vuoksi oppilas voi tarvita tukiopetusta oppimiseensa tai koulunkäyntiinsä liittyvissä vaikeuksissa. Tukiopetusta voidaan antaa etäopetuksessakin tuen kaikilla tasoilla.

Miten tukiopetusta saa?

Tukiopetus voidaan sopia suoraan luokanopettajan tai aineenopettajan kautta aina kun siihen on tarvetta. Yhteydenotto tapahtuu Wilman kautta tai soittamalla luokanopettajalle, aineenopettajalle tai erityisopettajalle, jotka voivat järjestää tukiopetusta joko yksittäisellä oppilaalle tai ryhmälle oppilaita. Tukiopetusta voidaan antaa niin kauan sekä niin usein kuin on tarpeen. Tukiopetuksessa voidaan antaa ohjeita ja tukea itsenäistä työskentelyä.

HOX! Kun oppilas palaa koulussa järjestettävään opetukseen, hän saattaa tarvita tukiopetusta, jolla voidaan vastata eri syistä kuten sairastumisesta tai kotona tapahtuvan etäyhteyksiä hyödyntävän opiskelun ongelmista mahdollisesti johtuviin tuen tarpeisiin.

OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS JA OPPIMISEN TUKI

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana kotona opiskeleville oppilaille. Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevaan oppilaaseen ja huoltajaan ollaan säännöllisesti yhteydessä, samoin niihin yleistä tukea saaviin oppilaisiin, joilla on oppimisvaikeuksia esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa tai kielissä. Erityisen tärkeää tiivis yhteyden pitäminen on niiden oppilaiden kanssa, joilla on toiminnan ohjauksen ongelmia tai muutoin vaikea työskennellä itsenäisesti.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tukea voidaan antaa sekä yksittäiselle oppilaalle että useamman oppilaan ryhmille. Erityisopettajat ovat koulukohtaisesti aloittaneet oppiminen tuen tehostetun ja erityisen tuen oppilaille sekä niille, jotka ovat tukea saaneet aikaisemmin

Miten oppimiseen saa tukea?

Oppimisen tuen tarpeen ilmetessä

  • huoltajat ovat ensisijaisesti yhteydessä luokanopettajaan, luokanvalvojaan tai aineenopettajaan, jotka suunnittelevat oppimisen tuen yhdessä erityisopettajan kanssa
  • huoltajat voivat olla yhteydessä myös suoraan erityisopettajaan
  • luokanopettajat, aineenopettajat ja luokanvalvojat ovat suoraan yhteydessä huoltajaan ja erityisopettajaan, jos oppilaalla ilmenee tuen tarvetta

Erityisopettajien yhteystiedot löytyvät koulujen Wilma tiedotteista

Erityisopettajat/ erityisluokanopettajat ovat käytettävissä pääsääntöisesti koko koulupäivän ajan. 

Miten oppimisen tukea annetaan etäopetuksen aikana?

Tuen antamisessa sekä yhteydenpidossa oppilaisiin ja huoltajiin käytetään mm. Wilmaa, sähköpostia, Teamsia, Formsia, puhelinohjaamista, WhatsApp-viestejä, opetusvideoita, opetuspaketteja, viikkotehtäviä ja koulunkäynninohjaajien antamaa etäohjausta opettajien antamien tuntitehtävien mukaan.

Tukea tarvitsevien oppilaiden osalta erityisesti otetaan huomioon etäopetuksessa

  • Strukturoidut ja mahdollisimman selkokieliset oppimateriaalit
  • Eriyttäminen, esimerkiksi tehtävien määrän, vaikeusasteen ja aikataulujen sovittaminen yksittäiselle oppilaalle
  • Tehostettua ja erityistä tukea saaville oppilaille otetaan tarvittaessa käyttöön opiskelun erityiset painoalueet perusasioiden oppimisen varmistamiseksi.

Näiden toimien tarkoituksena on, ettei oppilaan motivaatio lopu liian vaikean oppimateriaalin tai liian suuren työmäärän vuoksi.

ERITYINEN TUKI

Niille erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetukseen, järjestetään erityinen tuki täysimääräisesti perusopetuslain, oppilaan erityisen tuen päätöksen ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan.

Uuden soveltamisasetuksen 3 §:n 5 momentin perusteella perusopetuslain 18 §:n mukaista päätöstä erityisistä opetusjärjestelyistä ei etäopetukseen siirtymisen takia tarvitse tehdä. Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan erityisen tuen ja siihen sisältyvän erityisopetuksen järjestäminen poikkeusoloissa väliaikaisesti muuna kuin lähiopetuksena ei edellytä uutta erityisen tuen päätöstä, eikä oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman päivittämistä.

PEDAGOGISET ASIKIRJAT

Pedagogiset asiakirjat päivitetään harkinnan mukaan joko lähitapaamisena tai etäpalaverina. Tietoturvallisen yhteyden kokoukseen saa kuraattorin kautta. Palaverien suunnittelusta vastaavat luokanopettajat ja luokanvalvojat yhdessä erityisopettajien kanssa.