Pudasjärvellä vahvistutaan vielä vuoden

7.12.2021

Pudasjärven osatyökykyisten työkyvyn palveluiden kehittäminen etenee. Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen -hankkeen toiminnalle on saatu 7 kk jatkoaikaa, hanke tulee päättymään 31.10.2022.  Lisää rahoitusta ei ole luvassa, vain toiminta tapahtuu olemassa olevan rahoituksen mukaisesti.

Hankkeessa on viety vahvasti eteenpäin asiakastyötä, verkostoyhteistyötä ja rakennettu yhdessä verkoston kanssa osatyökykyisten työllistämisen mallia. Koronaviruspandemia on tuonut haasteita asiakastyölle ja hidastanut kokonaisuudessaan kehittämistyötä. Lisäaika hankkeen toiminnalle onkin tärkeää, se varmistaa kehitystöiden loppuun viemisen ja mahdollistaa uusien toimintamallien kirkastamisen ja paremman juurruttamisen.

Työtä tehdään Pirtissä

Pudasjärven työllisyyspalveluiden ja samalla Vahvaksi-hankkeen toimipiste on siirtynyt Hyvän olon keskus Pirttiin. Tapaamme asiakkaita toisessa kerroksessa odotusaula 6 sijoittuvissa huoneissa. Pirtissä saman katon alla toimivat myös tärkeimmät yhteistyökumppanit sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela ja etsivä nuorisotyö. Yhteiselle kehittämistyölle onkin nyt hyvät mahdollisuudet.

Jatkoaika antaa meille mahdollisuuden todentaa Pirtin toiminnan kehittymistä ja uusien oastyökykyisten palvelupolkujen kokeilemista Pirtin uudessa ympäristössä. Pirtissä aloittaa toimintansa myös monipalvelupiste Pirtin Kohtaamo, joka tulee tarjoamaan uudenlaista matalan kynnyksen palvelua työnhakijoille, iloitsee projektipäällikkö Aili Jussila.

Uusia toimintamalleja valmistumassa

Asiakkaiden rinnalla on nähty vahvoja onnistumisia. Osatyökykyisyys ei ole ollut esteenä työllistymiselle, työpaikkoja on löytynyt yrityksistä ja yhdistyksistä. Työtä on voitu räätälöidä työajan ja -tehtävien osalta. Sairausloma on saattanut tuntua olevan ison kynnyksen takana työttömyyden aikana, mutta ollutkin tärkeä asia matkalla eteenpäin. Jos on herännyt ajatus, että asiakkaan työkyky on alentunut pidemmän aikaa, on tilanteita arvioitu. Sen myötä on etsitty oikeita palveluita kohti sopivaa työtä tai suunnattu kohti eläkeselvittelyitä. Osa asiakkaista on saanut myönteisen päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä joko osa- tai kokoaikaisesti. Asiakkaat ovat myös kertoneet kuinka hankkeen tarjoamat ryhmätoiminnat ovat olleet tärkeitä ja tuoneet paljon jaksamista arkeen.

Laajan toimijaverkoston kanssa rakennetaan työttömien työ- ja toimintakyvyn selvityksen palvelupolkua. Tärkeää on tunnistaa, milloin työkykyä on hyvä arvioida ja ohjata ripeästi kuntoutuksen, koulutuksen tai muun palvelun kautta kohti työtä tai eläkettä. Tämä vaatii yhteistyötä niin sote- ja työllisyyspalveluiden, eläkeyhtiöiden kuin työnantajien kanssa.

Vahvaksi-hankkeessa kehitetään yhteistyössä Livokas ry:n Osallisuudella työkykyä -hankkeen ja siinä toimivien yhdistystoimijoiden kanssa uutta toimintamallia; toiminnallisen työkyvyn arviointi yhdistysten palkkatukityöhön.  Työkyvyn arvioinnista on kirjoitettu selvitysraportti. Tuloksia on esitelty laajasti mm. Pudasjärven johtaville viranhaltioille, Oulunkaarelle sekä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolle ja sote-kehittäjätiimeille. Selvityksen pohjalta on lähdetty kehittämään työttömien terveydenhoitajan sekä terveyskeskuksen lääkäri-hoitaja työparityöskentelyn malleja niin, että työttömien työkyvyn arviointia ja tukea painotetaan vahvemmin. Työllistämisen aikaisen työterveyshuollon palveluun on löydetty kehittämiskohtia ja etsitty uusia ratkaisuita. Yhteisissä työpajoissa on myös kehitetty uusi työkyvyn selvittämisen työkalu, jota voidaan hyödyntää työvalmennuksessa sekä työkyvyn rajoitteiden ja vahvuuksien tuen tarpeen tunnistamisessa.

Vahvaksi-hankkeen toimintana on viety Pudasjärven kaupungin hankinnoilla työllistämisen toimintamallia eteenpäin. Pidempi toiminta-aika mahdollistaa toimijoiden koulutuksen ja konkreettisen käyttöönoton tukemisen.  Jatkoajalla tavoitteena on myös lähteä lisäämään yritysten tietoisuutta osatyökykyisten työllistämisen mahdollisuuksista ja pilotoimaan työnkuvien muotoilemista yrityksissä.

Osatyökykyisyys, mitä se on?

Osatyökykyisyys, mitä se on? Jokainen meistä on joskus osatyökykyinen. Työkyky on riippuvainen terveydestä, koulutuksesta, elämäntilanteesta ja työn vaatimuksista.  Jos henkilöllä on käytössä vain osa työkyvystä eikä hän pysty vastaamaan työnsä vaatimuksiin, on hän osatyökykyinen. Kuntoutuksella, kouluttautumalla työhön ja työtä voi räätälöimällä voidaan rakentaa uusia työn tekemisen tilaisuuksia. Jokaisella meistä pitäisi olla mahdollisuus hyödyntää oman kykymme mukainen työpanoksemme. Tähän tavoitteeseen haetaan ratkaisuita Vahvaksi-hankkeella. Hanketta hallinnoi Pudasjärven kaupungin työllisyyspalvelut. Hankkeen rahoituksesta 80 % tulee Euroopan sosiaalirahastosta, sen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Vahvaa tietoa löytyy hankkeen nettisivuilta.

https://www.pudasjarvi.fi/vahvaksi

Lisätietoja

Aili Jussila
projektipäällikkö
Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen -hanke
p. 040 587 4971

Kuva: Vahvaksi-hankkeen työntekijät kehittävät oastyökykyisten työllistämiseen ratkaisuja Pirtin upeissa tiloissa, vasemmalta Marjo-Riitta Alatalo, Aili Jussila ja Sini Kauppila-Vääräniemi.

Last modified: 24.1.2022

Comments are closed.