Pudasjärven kaupunginhallitukselle esitetään yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä

3.8.2023

Julkinen tiedote 2.8.2023. Julkaisuvapaa heti.

Osana talousarvionvalmistelua kaupunginhallitukselle esitetään 8.8.2023 kokouksessa, että Pudasjärven kaupunki käynnistää yhteistoimintamenettelyn. Kaupungin toiminnassa on välttämätöntä tehdä muutoksia johtuen taloudellisista ja toiminnallisista syistä.

Kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt olennaisesti ennakoidusta talouskehityksestä. Pudasjärven kaupungin tilinpäätökset v. 2021-2022 olivat alijäämäisiä. Kaupunginhallitus on 27.6.2023 § 245 päättänyt esittää valtuustolle talousarvion muuttamisesta siten, että vuoden 2023 ylijäämä 887 252 € pienenee 487 252 euroon. Kaikki lähivuodet vuodesta 2024 alkaen näyttävät voimakkaasti alijäämäisiltä ilman huomattavia talouden sopeuttamistoimenpiteitä.

Korkotaso on noussut merkittävästi ja korkojen arvioidaan jäävän vuosiksi totuttua korkeammalle tasolle, mikä lisää kaupungin menoja huomattavasti. Toteutunut kunta-alan palkkaratkaisu ja inflaatio lisäävät kaupungin menoja niin ikään. Valtakunnallinen sote-menojen kasvu vuosina 2021-2022 aiheuttaa takautuvan ja pysyvän valtionosuusleikkauksen. TE2024(2025)-uudistuksen, jossa työllisyyspalvelut siirretään valtiolta kunnille, arvioidaan lisäävään Pudasjärven kaupungin menoja. Lisäksi valtiontalouden korjaamiseen liittyvät toimenpiteet tulevat todennäköisesti vähentämään kuntien rahotuista tulevina vuosina.

Tuulivoimatuotannon mahdollisesti kasvava kiinteistöverotuotto voi lisätä kaupungin tulorahoitusta merkittävästi vasta arviolta (5)-10 vuoden kuluttua.

Tässä tilanteessa kaupungin toimintakatetta on pystyttävä leikkaamaan ja investointitasoa alentamaan kaupungin talouskehityksen korjaamiseksi.

Toimenpiteet ovat kiireellisiä, ja kaupungin taseeseen kertynyt edellisten tilikausien ylijäämä, 31.12.2022 tilanteessa 2 712 206 €, jouduttaneen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta käyttämään suunnitelmakauden 2024-2026 aikana mikä tarkoittaa taloudellisen puskurin syömistä minimiin.

Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2024, sisältäen suunnitelmavuodet 2025 ja 2026, edellyttää sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaa henkilöstövähennyksiä sekä organisaatiorakenteen muutosta ja palvelujen uudelleen organisointia, jolloin toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2024.

Yhteistoimintamenettely koskee koko kaupungin henkilöstöä tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi talouden tasapainon saavuttamiseksi vuosina 2024 – 2026. Henkilöstömäärä oli 1.8.2023 tilanteen mukaan 275 työntekijää. Yhteistoimintamenettelyt on jo aikaisemmin käynnistetty TE2024 uudistukseen liittyen sekä Oulunkaaren ympäristöpalveluissa, jossa neuvottelut liittyvät palvelujen laajentumiseen ja järjestämiseen Puolangan kuntaan.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat niin henkilöstövähennyksiä kuin organisaatiorakenteen muutosta ja palvelujen uudelleen järjestämistä sekä työnantajan harkitsemia, työnjohtovallan piiriin kuuluvia muutoksia työn organisoinnissa, työtehtävissä, työmenetelmissä ja työtilojen järjestelyissä. Neuvotteluissa on kyse henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavista muutoksista ja toimenpiteillä on oletettavasti olennaisia henkilöstövaikutuksia.

Alustavan arvion mukaan henkilöstön vähennystarve on 25 työntekijää, jolloin vuositasolla kustannussäästö henkilöstökuluista sivukuluineen olisi noin 1,4 miljoonaa euroa vuodesta 2025 alkaen. Henkilöstön vähennystarve perustuu kaupungin henkilöstön määrän vertailutietoon eräisiin Pudasjärven kaupungin kanssa Kestävä Kuntalous II -hankkeessa mukana oleviin kuntiin. Vertailukunnat hankkeesta ovat asukasluvun suhteessa lähes samankokoisia kuin Pudasjärven kaupunki. Lainsäädäntöön perustuvista yhtenäisistä vastuista huolimatta huomioitavaa on, että vertailukuntien toimintaympäristöt ja edellytykset järjestää palveluita vaihtelevat suuresti. Vertailutieto antaa myös pohjaa organisaation rakennemuutokselle. Ensisijaisesti henkilöstön vähentämistarve pyritään toteuttamaan määräaikaisten palvelusuhteiden päättymisellä sekä hyödyntämällä luonnollista poistumaa (esim. eläköityminen, vaihtuvuus), jolloin avoinna olevien tai vapautuvien toimien ja virkojen tarvetta tarkastellaan kriittisesti.

Kaupungin organisaatiorakenteeseen ja palveluihin vaikuttaa kaksi suurta yhteiskunnallista murrosta, kestävyysmurros ja hallinnollinen rakennemurros. Kestävyysmuutoksen edellyttämä siirtyminen kohti sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäviä tavoitteita edellyttää kaupungilta monenlaisia toimia. Sosiaaliseen kestävyyteen katsotaan yleisesti kuuluvan ihmisten perustarpeet, turvallisuus, hyvinvointi, terveys, elämänhallinta, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus (myös ylisukupolvinen), koulutus, työ, toimeentulo, osallisuus ja yhteenkuuluvuus. Taloudellinen kestävyys on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Talous mahdollistaa yhteiskunnan toiminnan ja palveluiden järjestämisen. Sosiaalinen perusta siis edellyttää toimivaa taloutta. Samaan aikaan hallinnollinen rakennemuutos (kuten hyvinvointialueiden perustaminen ja TE2024 uudistus) haastaa myöskin Pudasjärven kaupunkia hahmottamaan tehtävänsä ja roolinsa uudelleen. On tarkasteltava, riittääkö kaupungin rahoituspohja ylläpitämään palveluja ja miten tehtävänjakoa esim. yhteistyöllä muiden kuntien kanssa ja eri hallinnontasojen välillä voitaisiin jatkossa kehittää.

Kun toiminnassa on välttämätöntä tehdä muutoksia, yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat keskeinen työkalu toimintasuunnitelman, sen vaikutuksien ja vaihtoehtojen käsittelyyn. Irtisanomiset ja lomautukset ovat yksi käytettävissä oleva, mutta äärimmäinen keino. Neuvotteluissa yhteinen tahtotila kuitenkin on, miten minimoida henkilöstövähennyksien vaikutus sekä yhdessä suunnitella, miten saamme kaupungin strategiset tavoitteet ja resurssit kohtaamaan kaupungin edun mukaisesti ja työntekijöille kannattavalla tavalla. Neuvottelujen on arvioitu kestävän elokuusta marraskuun loppuun 2023.

Tiedotteeseen korjattu 4.8.2023 edellisten tilikausien alijäämä edellisten tilikausien ylijäämäksi.

Last modified: 29.8.2023

Comments are closed.