EN | RU | FI

Laavu-hankkeen toiminta on saanut kiitosta

Pudasjärven kaupungin hallinnoima Laavu-hanke on toiminut kaksi vuotta kolmen vuoden toiminta-ajastaan. Työtä on tehty paljon ja tuloksia on saatu aikaan hyvällä rakentavalla yhteistyöllä. ELY-keskus piti Laavu-hanketta parhaiten työllistävänä hankkeena Pohjois-Pohjanmaalla. Tästä kiitos kuuluu aktiivisille yhteistyökumppaneille kuten yhdistystoimijat, yritykset ja TE-toimisto.

Vuoden 2016 aikana on jatkettu hyväksi todettua ryhmätyöllistämisen mallia Livokas ry, Jongun alueen kyläyhdistys ry, Korpisen kyläseura ry, Pudasjärven 4-H yhdistys ry ja Työpetari ry toimesta. Yksittäisiä työntekijöitä ovat työllistäneet 5 yhdistystoimijaa ympäri Pudasjärveä. Hankkeessa oli vuoden lopussa 109 asiakasta joista 74 oli työllistynyt hankkeen toiminnan aikana, näistä yhdistykset ovat työllistäneet 42 henkeä.

Vuoden aikana on ehtinyt tapahtua paljon. Laavun asiakkaat ja toimijat kutsuttiin makkaranpaistoon Riekinrannan laavulle toukokuussa. Tilaisuudessa kysyttiin mielipiteitä Laavu-hankkeen toiminnasta. Mikä on onnistunut mitä pitäisi kehittää. Keskustelussa nousi esille tyytyväisyys hakkeen toimintaan. ”Työllistäny se on tärkeintä”, ”onnistumisen iloa kun joku on työllistynyt”, ”neuvontaa ja perehdytystä kyläseuroille”, ”hirveesti tehty… ei missään hankkeessa näkyny näin paljon olis tapahtunu”.

Aittojärvi-Siuruan suunnalla kierrettiin useilla laavuilla ”laavulta työhön” -tapahtumissa suunnittelemassa alueen työllistämisen ja yhteistyön mahdollisuuksia. Näistä tapahtumista tuloksia odotellaan vuoden 2017 aikana.

Maiseman hoitoa työllistämällä

Maisemahoitoa on edistetty taajamassa ja kylillä. Yhdistysten kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa yleishyödyllisiä työkohteita etsittiin keskustelun ja maisemanhoitokohteita karttojen avulla. Yksi esimerkkikohde, Puolangantien laavun ympäristö, hoidettiin talkoilla yhteistyössä Korpisen kyläseura ry:n kanssa. Useilla kylillä yhdistysten työntekijät ovat raivailleet yhteisiä maisemia tai kunnostaneet rakennuksia ehompaan kuntoon. Näiden töiden tuloksista saa nauttia koko kylän väki. Keskustan yritysten kesäkukat piristivät kyläkuvaa kesällä ja Työpetarin raivausryhmä avasi useita ryteiköitä taajamasta.

Koulutusta ja kunnonkohotusta työnhakijoille

Laavu-hankkeen asiakkaille on ollut mahdollisuus käydä tieturva-, työturva-, tulityö- ja hygieniapassi koulutukset. Laavulaisten kuntoryhmä aloitti toimintansa syyskuun lopussa. Ryhmäläisille on tarjottu liikuntaneuvontaa, henkilökohtainen kuntosuunnitelma ja yhteistä kuntoilua. Tämän pilottiryhmän jatkoksi suunnitellaankin laajempaa ryhmää kaupungin liikuntatoimen ja kulttuuritoimen kanssa. Ryhmä aloittaa vuoden alussa ja on avoin kaikille työnhakijoille.

Osallistuva budjetointia eteenpäin

Osallistuva budjetointi on ollut keskeisellä sijalla Laavun toiminnassa. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisten verovarojen käyttöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Laavun järjestämä Pudasjärven maaseutuseminaari II haastoi kuntalaiset pohtimaan rohkeutta uudistua sekä taitoa ja halua vuorovaikutukseen. Tilaisuuden asiantuntijat Arto Haveri luennoi aiheesta tulevaisuuden Pudasjärvi ja Seija Korhonen osallistava budjetointi. Työpajoissa nousi kuntakuvan aiheiksi esimerkiksi Pudasjärven upean luonnon hyödyntäminen matkailussa, puun jalostaminen ja koulutus. Osallistuvan budjetoinnin kohteiksi esitettiin mm. kylien omien hankkeiden tukeminen, mitkä kylä näkee itse tärkeäksi, yhdistysten mahdollisuus kouluttaa ja työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Kaikki työpajan ideat koottiin ja annettiin vietäväksi kaupungin valiokuntiin. Kaupungin tavoitteena on sisällyttää osallistuva budjetointi osaksi kaupungin toimintaa.

Osallistuva budjetointia käynnisteltiin toimintaan Pudasjärven kaupungin johtoryhmässä huhtikuussa. Kaupungin kaikki neljä toimiala etsivät mahdollisuuksia määrärahojen avoimesta osallistuvan budjetoinnin käsittelystä. Nämä toimenpiteet sisällytettiin vuoden 2017 talousarviovalmisteluun ja kaupungin toimintaan vuoden 2017 aikana. Elinvoimavaliokunnan kanssa asiaa on viety eteenpäin työllistämisen merkeissä. Osallistuvan budjetoinnin avulla pyritäänkin jatkamaan yhdistysten ryhmätyöllistämistä vuoden 2017 aikana.

Laavu hankkeen projektipäällikkö Tiina Tauriainen oli kertomassa Kumppanuuspäivillä Helsingissä Pudasjärven kaupungin mallia osallistuvasta budjetoinnista työllistämisessä. Pudasjärvi on Suomen maalaiskuntana ensimmäinen, joka rakentaa osallistuvan budjetoinninmallia toteutukseen asti, Tiina kertoo.

Toimintaa jatketaan vuoden 2017 loppuun

laavu 20161220bHankkeessa jatketaan vielä vuosi hakien ratkaisuja ja menetelmiä, joilla parannetaan työnhakijoiden ohjautumista työelämään. Lisäksi kehitellään yhdistysten ja kaupungin välille toimintamalli, jolla työllistämine taataan jatkossakin. Pitkään työttömänä olleiden henkilöiden kanssa jatketaan yhteistyötä. Heille etsitään työtä ja myös muuta työllistämistä ja arjessa jaksamista tukevia toimintoja. Toivomme suoria yhteydenottoja työnhakijoilta, niin voimme kertoa lisää hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista, vinkkaa projektikoordinaattori Aili Jussila. Hyvin alkanutta yhteistyötä jatketaan kyläyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden kanssa. Vuodessa ehditään vielä paljon uskovat Tiina ja Aili.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland