EN | RU | FI

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tiedottaa 2018

Oulunkaaren ympäristöpalvelut on kunnan elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvontaviranomainen sekä eläinlääkintähuollon järjestäjä Iissä, Pudasjärvellä, Utajärvellä ja Vaalassa ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (ml. maa-ainestenotto) Iissä, Pudasjärvellä ja Utajärvellä, mutta ei Vaalassa.

ELINTARVIKE- JA TERVEYDENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONTA TIEDOTTAA

1. Tarkastetun lihan myyminen, joka on peräisin teurastamosta, edellyttää, että tuottaja on tehnyt elintarvikehuoneistoilmoituksen (vaikka varsinaista huoneistoa ei ole).

2. Tarkastamatonta hirvenlihaa saa myydä vain, jos lahtivajasta, jossa liha käsitellään, on tehty elintarvikehuoneistoilmoitus. Tarkastamatonta poronlihaa (ei jauhelijaa tai jalosteita) poronomistaja saa myydä edellyttäen, että poronomistaja on tehnyt teurastusta ja suoramyyntiä koskevan elintarvikehuoneistoilmoituksen.

3. Ravintolan toimijan vaihtumisesta tai toiminnan päättymisestä (koskee muitakin elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan kohteita) tulee ilmoittaa Oulunkaaren ympäristöpalveluille.

4. Vesilaitosten (myös pienet osuuskunnat) tulee toimittaa riskinarvioinnin perusteella häiriötilanteiden varalle laadittu varautumissuunnitelma Ely-keskukselle ja Oulunkaaren ympäristöpalveluille. Lisäksi yli 50 käyttäjän tai yli 10 m3/vrk laitoksien tulee hakea riskinarvioinnin hyväksymistä sekä valvontatutkimusohjelmalle 5 vuotta voimassa olevaa hyväksymistä Oulunkaaren ympäristöpalveluilta.

5. Tupakan valvontamaksut nousevat 1.1.2019. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä vähentää tupakan saatavuutta ja tupakointia sen haitallisuuden takia.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TIEDOTTAA

6. Eläintenpitäjäksi tulee rekisteröityä myös yksittäisiä lampaita, vuohia, (mini)sikoja tai siipikarjaa jne. pitävien harrastajien. Rekisteröityminen tehdään kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja samalla rekisteröidään eläintenpitopaikka. Eläintenpidon päätyttyä rekisteröinnit tulee päättää.

7. Alkutuotannon muutoksista, kuten karjanpidon lopettaminen tai sukupolvenvaihdos, tulee ilmoittaa kirjallisesti sekä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle että elintarvikevalvontaan (esim. kunnaneläinlääkärille).
Ympäristöluvanvaraisen maatilan tulee lisäksi nimenomaisesti ilmoittaa muutoksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

8. Raadot tulee haudata viipymättä ja hyvin Pudasjärvellä ja Iissä Eviran ohjeiden mukaan. Raatojen tulee odottaa hautaamista peitettyinä. Mahdollisesta haaskapaikasta tulee tehdä rekisteröimisilmoitus  kunnaneläinlääkärille. Vaala, Utajärvi ja Yli-Iin suuralue kuuluvat raatokeräilyalueeseen, ja tuotantoeläinlajien hautaaminen on pääsääntöisesti kielletty.

YMPÄRISTÖNSUOJELU TIEDOTTAA

9. Roskaaminen on kielletty. Siivousvastuu on ensisijaisesti roskaajalla, mutta jos roskaajaa ei tiedetä, maanomistaja joutuu siivoamaan jätteet maaltaan omalla kustannuksellaan. Jätteiden (mukaan lukien paalimuovit) polttaminen tai maahan hautaaminen on kielletty. Haja-asutusalueella saa polttaa pieniä määriä puutarhajätettä kuten kuivia risuja ja oksia. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu- tai muuta haittaa. Jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen keräykseen. Maatalousmuovien keräyksistä löytyy tietoa internetistä hakusanalla ”maatalousmuovien keräys”. Edellisvuosien pyöröpaaleja ei tule jättää pellonreunaan, vaan ne tulee kompostoida ilman muoveja ja verkkoja.

10. Likakaivojen (sakokaivojen) tyhjennys tulee tilata ensisijaisesti jätehuoltoyritykseltä. Sakokaivolietettä ei saa levittää käsittelemättömänä peltoon eikä koskaan metsään. Viljelijä voi tyhjentää omat ja muutamien naapurien sakokaivot edellyttäen, että lietteeseen lisätään sammutettua kalkkia 8,5 kg / m3, sekoitetaan hyvin ja annetaan vaikuttaa 2 tuntia. Levitetty liete tulee kirjata lohkokirjanpitoon. Utajärvellä nykyisten  jätehuoltomääräysten mukaan liete tulee toimittaa jätevedenpuhdistamoon, peltolevitys ei ole sallittua.

11. Jätevesijärjestelmä tulee uusia 31.10.2019 mennessä, jos vesistöön on matkaa alle 100 metriä, jos kiinteistö sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella ja joka tapauksessa rakennuslupaa edellyttävän remontin yhteydessä. Edullisin ratkaisu esim. mökeissä on luopua vesivessasta ja siirtyä kuivakäymälään, jolloin pelkille harmaille vesille voi riittää nykyinen järjestelmä.

Lisätietoja: www.pudasjarvi.fi/asukkaille/asuminen-ja-rakentaminen/jaetevesien-kaesittely

12. Öljyvuodoissa (ml. muut kemikaalit) likaantunut maa-aines tulee kaivaa ylös ja kuljettaa sallittuun vastaanottopaikkaan, kun kyseessä ovat pienet vuodot ei pohjavesialueella. Suuremmissa vuodoissa ja  pohjavesialueella vuodosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja Oulunkaaren ympäristöpalveluille.

13. Polttoainesäiliöt (lämmitysöljy- ja maatilasäiliöt) tulee tarkastuttaa virallisella tarkastajalla 10 vuoden välein. Säiliöiden säännöllisellä kuntotarkastuksella voidaan ehkäistä kalliita maanpuhdistustoimia vaativat vuodot.

14. Maa-ainestenotto kotitarvekäyttöön on sallittua omalta maalta 500 m3 asti ja edellyttää sen jälkeen ilmoitusta Oulunkaaren ympäristöpalveluille. Maa-ainesten luovuttaminen edellyttää maa-ainesluvan hakemista.

15. Ympäristöluvan tai maa-ainestenottamisluvan päätyttyä toimintaa ei saa jatkaa ilman uutta lupaa.

16. Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava ELY-keskukseen vähintään 60 vrk etukäteen. Ojitus vaatii vesilain mukaisen luvan, jos siitä voi aiheutua vesialueen pilaantumista tai muuta haitallista vaikutusta vesistössä. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta. Vähäisessäkään ojituksessa ojaa ei saa kaivaa suoraan vesistöön.

17. Enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vrk etukäteen. Yli 500 m3 ruoppaukselle tulee hakea lupa aluehallintovirastolta.

18. Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia määräyksiä, jotka ovat voimassa kuntakohtaisesti sekä Iissä, Pudasjärvellä että Utajärvellä. Iissä on voimassa lisäksi kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset, Pudasjärvellä ja Utajärvellä kunnallisia ympäristönsuojelumääräyksiä ei ole.

Useimmat tarkastukset ovat maksullisia.

Henkilöstömme yhteystiedot:
www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland