EN | RU | FI

Päihdetutkimuksen tuloksia

Oulunkaaren kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat järjestivät kyselyn, jolla kartoitettiin alueen asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyn avulla pyritään parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua ja toteuttamista kunnissa.

Vastaajien kokonaismäärä koko Oulunkaaren alueella oli 206 henkilöä, joista pudasjärvisiä vastaajia oli 80. Pudasjärven vastaajista 81 % oli naisia ja eniten vastauksia (47,5 %) tuli ikäryhmältä 46-60 vuotta, toiseksi eniten 31-45 vuotta (38,75%) ja 18-30 -vuotiaat vastasivat 6,25 % ahkeruudella.

Vastaajista 73,75 % oli sitä mieltä, että kunnassa tulisi puuttua nykyistä enemmän alaikäisten alkoholin käyttöön, 83,75 % tupakointiin ja nuuskaamiseen, 73,75 % kannabiskokeiluihin ja käyttöön sekä 76,25 % huumeiden käyttöön ja 58,75 % rahapelaamiseen.

Vastaajista 42,5% oli sitä mieltä, että Pudasjärvellä käytetään liikaa päihteitä, 37,5 % ei osannut sanoa onko asia näin ja 20 % näkee ettei kunnassa käytetä liikaa päihteitä.

Suurin osa vastaajista 83,75 % ei kuitenkaan kokenut turvattomuutta päihtyneiden henkilöiden vuoksi liikkuessaan kunnan alueella.

Vastaajista 5 % on kokenut itse tarvitsevansa apua läheisen päihdeongelman aiheuttamien syiden vuoksi ja kertoo myös saaneensa apua siihen, 10 % ilmoittaa taasen jääneen ilman apua tässä asiassa. 80% vastaajista eivät kokeneet tarvitsevansa apua läheisen päihdeongelman aiheuttamien syiden vuoksi.

Kysyttäessä tulisiko alkoholin käyttöä julkisilla paikoilla voida rajoittaa kunnan omalla päätöksellä vastaajat jakaantuivat siten, että 27,5% rajoittaisi, 33,75% ei rajoittaisi ja 38,75% ei osannut sanoa kantaa asiaan.

Kysyttäessä saako Pudasjärvellä helposti tukea tupakoinnin lopettamiseen 76,25% vastasi ettei osaa sanoa, 8,75% oli sitä mieltä, että ei saa ja 15% koki, että saa.

Kysyttäessä noudattavatko Pudasjärven kunnan alueella olevat päivähoitopaikat, koulut ja oppilaitokset lakisääteisiä tupakointikieltoja vastaajat olivat 60% sitä mieltä, että päivähoitopaikkojen alueella kyllä, ja oppilaitosten alueella 47,5% kyllä, vastaavasti oppilaitosten alueella 20 % koki ettei noudateta ja päivähoitopakkojen alueella 3,75% mielestä ei noudateta.

Noin puolet vastaajista tunnistavat Pudasjärvellä tehtävän ehkäisevän päihdetyön ja vastaavasti puolet eivät tunnistaneet Pudasjärvellä tehtävää ehkäisevää päihdetyötä.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kolme (3) Pudasjärvi-aiheista tuotepalkintoa. Voittajille on ilmoitettu voitostaan henkilökohtaisesti.

Kiitos vastauksistanne ja onnittelut voittajille!

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland