EN | RU | FI

Kysely maanomistajille Siuruanjoen rantayleiskaavan laatimisesta

Syksyinen maisema Siuruanjoen rannalla

Pudasjärven kaupunki on toimittanut kaavoituskyselyn kaikille Siuruanjoen varressa maata omistaville kysyäkseen heidän mielipidettään rantayleiskaavan tarpeellisuudesta alueella.

Siuruanjoen rantayleiskaavaa ryhdyttiin laatimaan vuonna 2018, mutta kaavoitus lopetettiin alkuvaiheessa maanomistajien ennakkokyselyn tulosten perusteella. Alueen maanomistajien keskuudessa ei kumminkaan ole vallinnut vahva yksimielisyys asiasta, vaan kaupunginhallitukselle on vuonna 2020 tehty kuntalaisaloite yleiskaavoituksen käynnistämisestä uudelleen.

Maanomistajien mielipiteen selvittämiseksi kaupunki on nähnyt tarpeelliseksi uusia ennakkokyselyn. Kysely kohdistetaan kaikille Siuruanjoen varressa Pudasjärven kunnan alueella maata omistaville. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja kyselyn tulos on neuvoa antava. Kyselyyn vastaaminen ei sido maanomistajaa osallistumaan kaavoitukseen.

Rantayleiskaavan tarkoituksena on selvittää alueen rakentamisen mahdollisuudet ja esteet mm. luonnon ja kulttuuriympäristön suhteen. Yleiskaava ohjaa suoraan alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaavan vahvistumisen jälkeen alueen rakennuspaikoille on mahdollista saada rakennuslupa suoraan yleiskaavan perusteella. Yleiskaavan myötä pystytään varmistamaan maanomistajien tasapuolinen kohtelu rakennuspaikkojen määrän ja sijoittelun suhteen.

Pudasjärvellä aikaisemmin toteutetuissa rantayleiskaavoituksissa on osa kaavoituskustannuksista peritty maanomistajilta. Maksun suuruus on vaihdellut 120 – 450 euroa uudelta rakennuspaikalta. Vertailun vuoksi, myönteisen poikkeamisluvan hinta on tällä hetkellä 655 euroa ja kielteisen päätöksen 327 euroa. Maanomistaja voi halutessaan kieltäytyä hänelle tulevista uusista rakennuspaikoista. Tällöin hänen ei tarvitse osallistua kaavoituskustannuksiin. Maanomistajan tilat ovat kuitenkin mukana kaavatyössä laadittavassa emätilatarkastelussa ja maanomistajalle jää tieto rakennuspaikoista, jotka hänelle olisivat laskennallisesti kuuluneet.

Asiaan liittyviä kysymyksiä voit lähettää 26.4.2021 saakka sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja puhelimella +358 40 038 9972.

Kaikki kysymykset vastauksineen julkaistaan internetissä www.pudasjarvi.fi/kaavoitus. Sivuille on ennakkoon koottu Siuruanjoen edellisen kaavoitushankkeen yhteydessä esitettyjä kysymyksiä vastauksineen.

Kysymykset ja vastaukset

Missä vaiheessa rannanomistajalta kysytään, haluaako ja missä määrin kaavoittaa rantojaan?

Maanomistajille tehdään heti kaavoituksen alussa kysely, jolla kartoitetaan maanomistajien toiveita kaavoituksen suhteen. Alussa järjestetään myös yleisötilaisuus, jossa kartoitetaan osallisten mielipiteitä. Kun kaikki selvitykset ovat valmistuneet, laaditaan kaavaluonnos, josta osalliset näkevät mihin suuntaan asiat ovat menossa. Tähän luonnosvaiheeseen liittyy osallisten mahdollisuus osallistua kaavan laatimiseen ja esittää mielipiteitään.

Minkä suuruinen kustannus aiheutuu maanomistajalle tonttia kohden?

Aikaisemmissa kaavoituksissa on kaavoituskustannuksista puolet peritty niiltä maanomistajilta, jotka ovat saaneet uusia rakennuspaikkoja rantavyöhykkeeltä. Livojoella maksu oli 314,76 €, Iijoella 450,00 € ja Puhosjärvellä 118,75 € uudelta rakennuspaikalta. Myönteisen poikkeamisluvan hinta on 567 euroa ja kielteisen 283,50 euroa.

Missä vaiheessa kaavatonteille tulee kiinteistövero?

Kiinteistöverosta vapaa maa- ja metsätalousmaa tulee kaavoitettujen rakennuspaikkojen osalta kiinteistöveron piiriin, kun maanomistaja myy ensimmäisen rakennuspaikan. Jos maanomistaja rakentaa itselleen tai vuokraa tontin, niin silloin tulee vain rakentamisen kohteena oleva rakennuspaikka veron piiriin (verohallinnon soveltamisohje A64/200/2017).

Jääkö poikkeamislupamenettely mahdolliseksi nyt kaavasta pois jääville rannoille, vaikeutuuko?

Poikkeamislupamenettely on mahdollista. Luvan hakeminen vaikeutunee siinä mielessä, että rakentaminen tulee tapahtua kaavan mukaisesti, sen tavoitteita vaikeuttamatta. Hakijalle voi syntyä lisätehtäviä ja –kustannuksia selvityksistä tai niiden täydentämisestä, jotka muuten olisi tehty kaavoitukseen liittyen.

Miten huipputulvien korkeudet määritellään?

Huipputulvien korkeudet määrittää ELY-keskus pitkäaikaisen vedenkorkeusseurannan perusteella sekä tulvamallien perusteella

Viemäröinti- ja jätevesivaatimukset?

Viemäröintiä alueella voi tulla, mikäli paikallinen vesiosuuskunta niin päättää ja rakentaa. Todennäköisempää on, että jätevesien käsittely tapahtuu rakennuspaikkakohtaisesti, kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaan.

Kalastus?

Kaavalla pyritään turvaamaan vähintään puolet rantaviivasta rakentamattomana. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuspaikat pyritään osoittamaan ryhmittäin, jolloin yli 250 metriä pitkiä rannanosia jäisi mahdollisimman paljon. Jokamiehen oikeuksiin perustuva liikkuminen rannoilla rajoittuu ajan myötä, kun alueelle rakennetaan. Rakennuspaikkojen ryhmittelyllä pyritään lieventämään rakentamisen vaikutusta. Jos kaavassa osoitetaan kalastukseen jotakin varustusta, ne toteutuvat sitä mukaa, kun varustuksesta vastaava toimija hankkii itselleen oikeuden maahan.

Mitkä ovat tarve ja perustelut kaavoitukselle?

Kaavoja laaditaan sitä mukaa kun tarve vaatii. Kun olemassa olevan rakentamisen tiheys edellyttävät suunnittelua. Kunnan on huolehdittava alueidenkäytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta. Rantaosayleiskaava laaditaan rakennuslupaviranomaisen työaluksi helpottamaan luparatkaisua. Samalla luparatkaisut tulevat tasapuolisiksi. Yleiskaavaan kootaan eri lakeihin ja normeihin perustuvat maankäytön rajoitukset. Rajoitukset ovat olemassa ilman kaavaakin mutta kaavalla ne saadaan kaikkien tietoisuuteen ja tulevat otettua lupamenettelyssä huomioon.

Mitä tarkoittaa rakentamispaine Siuruanjoella?

Joen alaosalla, Ritvaojan suusta alavirtaan, on tähän mennessä rakennettu noin 140 rakennuspaikkaa 49 rantakilometrille, mikä tarkoittaa keskimäärin 5,7 rakennuspaikkaa/ mrv-km. Samalla alueella on rakentamattomia, yli kilometrin mittaisia rannanosia noin 18 kilometriä.

Ketkä ovat asian päättäneet?

Maankäytön kehittämisohjelman valmistellut ohjausryhmän muodostuu kaupungin virkamiehistä ja kaupungin puheenjohtajistosta. Ohjelman ja rakennusjärjestyksen on hyväksynyt kaupungin valtuusto.

Kenen maille voidaan merkitä viher-, virkistys-, kalastus- ja uimapaikkoja?

Alueita voidaan merkitä kenen maalle tahansa, mutta niitä ei voida käyttää tarkoitukseensa, ennen kuin käyttö on maanomistajan kanssa sovittu tai maa on ostettu tai vuokrattu. Viher- ja virkistysalueet voivat olla myös alueita, jotka on kaavaan merkitty ja niitä voi käyttää jokamiehen oikeudella, samalla tavoin kuin ilman kaavaakin. Käytännössä virkistysalueet ovat alueita, jonne ei osoiteta rakentamista.

Kuka vastaa selvitysten antamisesta, kenellä on asiantuntijuus?

Selvitykset laatii konsultti, jolla on käytössään alan asiantuntijat. Selvitysten riittävyyttä valvovat ELY- keskus, Museovirasto sekä Pohjois-Pohjanmaan museo. Lisäksi selvitysten riittävyyttä arvioivat eri järjestöt kuten luonnonsuojeluyhdistys lausuntojensa kautta.

Oliko Iijoen ja Livojoen kaavoittamisella toivottuja vaikutuksia?

Livojoella on myönnetty rakennuslupia asuinrakennuksille ajalla 1.1.2015 - 31.1.2018 14 kpl, tonttien lohkomisia on samalla ajanjaksolla tehty reilu 20 kappaletta. Tällä rakentamisvauhdilla syntyy 20 vuoden aikana Livojoen varteen noin 100 uutta (loma) asuntoa. Osa on vakituisia asuntoja, mutta vaikutuksen seurauksena syntyy työpaikkoja ja uutta asumista.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland