EN | RU | FI

Lumien käsittely Pudasjärven taajamassa

Aura-auto lunta puskemassa

Pudasjärven kaupungin katujen hoito- ja kunnossapidon hoitaa Destia. Urakkaan kuuluu lumenpoisto, pinnan tasaus, liukkauden torjunta, kevyenliikenteen väylien hoito. Liittymiin kertynyt lumi on kiinteistön haltijan vastuulla, eikä sitä saa varastoida tiealueelle. Myös kiinteistön piha-alueen lumet on pidettävä kiinteistön puolella, eikä niitä voi viedä tiealueelle. Ajoneuvojen säilyttäminen tiealueella siten, että tien kunnossapito vaikeutuu, voi aiheuttaa ylimääräistä lumen poistoa ja kustannukset peritään ongelman aiheuttajalta. Kaikenlainen lumien kasaaminen väylille on kielletty ja vahinkotilanteessa kasaaja on vastuussa syntyneestä vahingosta. Myös lumien varastointi toisten kiinteistöille tai puistoalueelle edellyttää kiinteistön omistajan lupaa. Kaupungilla on virallinen lumenkaatopaikka Heteharjussa jonne ylimääräiset lumet, jotka eivät mahdu esimerkiksi kiinteistölle voidaan ajaa. Näistä lumista pitää ilmoittaa kaupungille ja niistä peritään varastointimaksu 0,40 €/m3. Keskustelua on ollut nyt lumisena talvena kaupungin roolista katujen kunnossapidossa. Katujen kunnossapitolain mukaan kunta voi edellyttää kiinteistönhaltijalta seuraavia tehtäviä.

Tontinomistajan tehtävät

Tontinomistajan velvollisuutena on poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä. Jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus tarvittaessa kuuluu tontinomistajalle. Myös jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru tulee pitää lumettomana ja jäättömänä.

Tontinomistajan tulee tarvittaessa hiekoittaa jalkakäytävä liukastumisen estämiseksi. Keväinen hiekanpoisto jalkakäytävältä kuuluu myös tontinomistajalle.

Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.

Puhtaanapito kuuluu tontinomistajalle tontin rajasta katualueen keskilinjaan saakka.

Tontinomistajan on huolehdittava enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistamisesta ja kasvillisuuden siistinä pitämisestä. Jos tällä alueella on istutuksia, ne hoitavat kunta. Tontinomistajalla tarkoitetaan myös tontin vuokraajaa.

Kunnan tehtävät

Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kadun rakenteiden ja istutusten kunnossapito kuuluu kunnalle koko katualueella.

Kaikkien katualueella olevien istutusten ja muiden kuin alle kolme metriä leveiden tonttiin rajautuvien viherkaistojen puhtaanapito on kunnan vastuulla.

Lainaus Pudasjärven rakennusjärjestyksestä

Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittävään syvyyteen. Sade- ja sulamisvesien haitaton johtaminen on järjestettävä. Pinta- ja kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

Kiinteistön lumienkeräys ja varastointi tulee suorittaa siten, että pysytään oman kiinteistön puolella ja sulamisvedet eivät joudu naapurin kiinteistölle.

Jos rakennuspaikkana olevan kiinteistön maanpinnan luonnollista korkeutta muutetaan tai suoritetaan muita toimenpiteitä, jotka muuttavat luonnollista vedenjuoksua kiinteistöllä, kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei toimenpiteestä aiheudu huomattavaa haittaa naapurille. MRL 165 §.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland