EN | RU | FI

Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Pohjanmaan alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ehdottaa merkittäviksi tulvariskialueiksi kolmea aluetta: Alavieska-Ylivieska (Kalajoki), Pyhäjoen alaosa (Pyhäjoki) sekä Pudasjärven taajama (Iijoki). Näistä Pyhäjoen alaosa on vuoden 2011 jälkeen uusi ehdotettava merkittävä tulvariskialue.

ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liittojen ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat vuoden 2019 loppuun mennessä sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee Pohjois-Pohjanmaan vesistötulvia sekä merenrannikon tulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi tulvariskien hallinnan suunnittelua ja ympäristöselostuksen valmistelua sekä suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVAlaki 200/2005). Lain mukaan tulvariskien alustava arviointi on tehtävä vuoden 2018 aikana.

Ehdotettavien merkittävien tulvariskialueiden lisäksi ELY-keskus on tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistanut muita tulvariskialueita, joilla vesistötulvasta ei kuitenkaan arvioida aiheutuvan edellä mainittuja yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Alueiden ei ole katsottu olevan merkittäviä tulvariskialueita. Näillä alueilla ELY-keskus huolehtii tarpeen mukaan muusta suunnittelusta tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland