Yksityistieavustusten haku on alkanut – lue myöntämiskriteerit ja ohjeet hakemiseen

11.5.2022

Pudasjärven kaupungin valtuusto on hyväksynyt 8.10.2020 Pudasjärven kaupungin yksityistiekäytännöt.

Yksityisteiden avustustoiminta perustuu näihin hyväksyttyihin käytäntöihin.

Kunnossapitoavustusta koskeva kunnossapitokausi on vuosittain 1.10. – 30.9. Kunnossapitoavustus kattaa sekä talvi- että kesäkunnossapidon.

Kunnossapitoavustusta voi hakea yksityistielle, omalle tielle tai sopimustielle joka täyttää yksityistiekäytännöissä mainitut ehdot.

 • Yksityistie on tie, jossa on yksityistielain mukainen yksityistiekunta. Tiekunnalla tarkoitetaan yhtä tai useampaa tietä koskevien asioiden hoitamiseksi perustettua tieosakkaiden muodostamaa yhteisöä.
 • Sopimustie on tie, jota muillakin henkilöillä kuin kiinteistön omistajalla tai haltijalla on osapuolten välisen sopimuksen nojalla oikeus käyttää. Yksityistielakia ei sovelleta sopimusteihin.
 • Omatie on tie, jota vain asianomaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus käyttää. Yksityistielakia ei sovelleta omaan tiehen.

Pudasjärven kaupungin yksityistiekäytäntöjen mukaisten yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku alkaa 11.5.2022 ja kestää kesäkuun loppuun. Avustuksia hakevan on hyvä lukea valtuuston hyväksymä yksityistiekäytännöt ja alla oleva teksti etukäteen.

Vuonna 2021 avustusta saaneiden ei tarvitse hakea erikseen avustuksia vuosille 2022 ja 2023 mikäli yksityistiekäytäntöjen mukaiset avustusehdot täyttyvät. Avustusten saajat ovat velvollisia ilmoittamaan tiestötiedoissa tapahtuneista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa avustuksen suuruuteen. Tällaisia tietoja ovat mm. vakituisen asutuksen ja tienpituuden muutokset. Kaupungilla on oikeus periä aiheettomasti maksettu avustus takaisin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kenelle kaupunki myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustuksia?

Kaupunki myöntää avustuksia kaikille avustusta hakeville yksityisteille, sopimusteille ja omille teille, jotka täyttävät kaupungin valtuuston hyväksymät yksityistieavustusten ehdot. Vaatimuksena on muun muassa, että tielle on perustettu tiekunta, muodostettu sopimustie tai kyseessä on omatie. Lisäksi tien vaikutuspiirissä on oltava vähintään yksi vakituisesti sekä ympärivuotisesti asuttu kiinteistö. Ehdot löytyvät kokonaisuudessaan tämän jutun lopusta.

Miksi yksityistieavustustoiminta on muuttunut?

Yksityistielaki uudistui vuonna 2019. Lain mukaan avustuksen myöntäminen edellyttää, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). Tämä koskee sekä kunnan että valtion avustuksia.

Tiekunnan perustaminen ei ole tarpeen, jos tiekunta katsoo, ettei se tarvitse valtion avustuksia. Yksityistie laki ei koske omaa tietä eikä sopimusteitä.

Millaista avustuksia yksityistielle voi Pudasjärvellä saada?

Pudasjärven kaupungin myöntämä avustus voi olla seuraavanlaista:

 • kunnossapitoavustus yksityistiekunnalle, sopimustielle tai omalle tielle
 • työavustus kun yksityistie on hakemuksesta otettu kaupungin kunnossapitoon
 • yksityistien rakentamisen ja perusparantamisen avustus
 • yksityistiekuntaan kuuluvan jäätien avustaminen
 • suunnittelun avustus yksityistiekunnalle

Jos tie saa kunnossapitoavustusta, kuinka pitkään avustuspäätös on voimassa?

Avustuspäätös on voimassa kunnossapitokauden eli 1.10-30.9. Avustusta on haettava vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Avustus maksetaan kunnossapitokauden jälkeen.

Voinko saada avustusta yksityistielle, jonka varrella on ainoastaan oma kotini?

Yksityistielakia ei sovelleta omiin teihin, eikä sopimusteihin. Oma tie on yhden kiinteistön alueella oleva, vain kiinteistön omistajan käytössä oleva tie. Sopimustieksi kutsutaan tietä, jonka käyttämisestä on sovittu maanomistajien kesken kirjallisesti. Pudasjärven kaupunki maksaa rahallista kunnossapitoavustusta omille teille ja sopimusteille, jotka täyttävät kunnossapitoavustuksen ehdot ja jotka eivät ole kaupungin ympärivuotisessa kunnossapidossa.

Milloin uutta yksityistiekäytäntöä on ryhdytty toteuttamaan?

Pudasjärven valtuusto on hyväksynyt yksityistiekäytännöt 8.10.2020.

Milloin ja mistä avustusta voi hakea?

Yksityistiekäytäntöjen mukainen avustusten haku käynnistyi 11.5.2022 ja päättyy 30.6.2022.

Avustusten hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joka löytyy kaupungin nettisivuilta sekä kaupungin asiakaspalvelupisteestä. Asiakaspalvelupiste sijaitsee 31.5.2022 saakka kaupungintalolla, os. Varsitie 7, 1.6.2022 lähtien asiakaspalvelupiste on Hyvän olon keskus Pirtissä, os. Varsitie 1. Hakulomakkeen voi täyttää sähköisesti Pudasjärven kaupungin verkkosivuilla tai toimittaa skannattuna sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@pudasjarvi.fi

Lomakkeen voi toimittaa myös paperisena asiakaspalvelupisteeseen tai postitse osoitteeseen:

Pudasjärven kaupunki
Kirjaamo
”Yksityistieavustus 2022”
PL 10, 93100 PUDASJÄRVI

Hakulomakkeet

 • Yksityistien kunnossapitoavustus RTF / PDF
 • Sopimustien kunnossapitoavustus RTF / PDF
 • Oman tien kunnossapitoavustus  RTF / PDF

Mistä saan lisätietoa yksityisteiden avustuksista?

Pudasjärven kaupungin yksityistiekäytännöt ja hakulomakkeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja

Pekka Pitkänen
050 444 1044
pekka.pitkanen@pudasjarvi.fi

Yleiset avustusehdot

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Kunnossapitoavustusta koskeva kunnossapitokausi on vuosittain 1.10. – 30.9. Kunnossapitoavustus kattaa sekä talvi- että kesäkunnossapidon.

Kunnossapitoavustusta voi hakea yksityistielle, omalle tielle tai sopimustielle joka täyttää yksityistiekäytännöissä mainitut ehdot:

 • Yksityistien tai omantien tai sopimustien vaikutusalueella on vähintään yksi (1) vakituisesti sekä ympärivuotisesti asuttu kiinteistö.
 • Yksityistielle on perustettu tiekunta tai kysymyksessä on omatie tai sopimustie.
 • Tiekuntaa, yksityistietä, omaa tietä että sopimustietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla.
 • Rajoitteet yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset.
 • Kiinteistöltä maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero.
 • Vakituisen asukkaan virallinen osoite on ko. kiinteistölle.
 • Kyseinen kiinteistö on vakituisen asukkaan ainoa asunto.
 • Kunnossapitoavustettavan tien pituus on vähintään 100 metriä.
 • Pituus mitataan kunnossapidettävän tai ennestään avustettavan tien reunasta vakituisesti asutun kiinteistön pihapiirin alkamiskohtaan saakka.
 • Kunnossapitoavustus maksetaan vuosittain kunnossapitokauden jälkeen.
 • Kunnossapitoavustus on määräaikainen ja sen voimassaolo ja sisältö on sidottu Pudasjärven kaupungin liikenneväylien kunnossapitosopimukseen.
 • Kunnossapitoavustus on voimassa sopimuskauden.

Pudasjärven kaupungin valtuusto on päättänyt, että yksityisteiden kunnossapitoavustuksen suuruus määräytyy tiepituuden mukaan kunnossapitokaudesta alkaen seuraavasti.

Avustussummat ovat voimassa kunnossapitokauden 1.10. – 30.9. Tien pituus metreinä / kilometreinä, avustus €/kunnossapitokausi.

Avustus kattaa talvi- ja kesäkunnossapidon. Alle 100 metriä pitkille teille ei avustusta makseta. Tasametreillä pyöristys alempaan luokkaan.

100-200 m       210 €
200-300 m       230 €
300-400 m       250 €
400-500 m       270 €
500-600 m       290 €
600-700 m       310 €
700-800 m       330 €
800-900 m       350 €
900-1000 m     370 €
€/km/vuosi      370 €

Laskentaesimerkkimalli

Avustus maksetaan täysille täyttyville kymmenille metreille.

Tien pituus 255 m = avustus 230 € + 0,55 (kerroin) x 20 € = 241 €/vuosi

Kun tien pituus on  yli kilometri, laskenta porrastus täyttyvät kilometrit ja sadat metrit: Tien pituus 2,55km: avustus 2,55 x 370 € = 925 €/vuosi

Last modified: 12.7.2022

Comments are closed.