Europarlamenttivaalit 2024

22.4.2024

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024.

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen

  1. Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja
  2. muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut Digi- ja väestötietovirastolle otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja, jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai joka on Euroopan unionin tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen Euroopan unionin jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 24.10.2023 § 366 perusteella vaalipäivän äänestyspaikat ja ennakkoäänestyksen äänestyspaikat sekä -ajat ovat seuraavat:

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9.00 – 20.00. Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

ÄänestysaluePaikkaOsoite
1. Ervasti-Jaurakka-PuhosPuhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä)Näljängäntie 1391
2. Hetekylä-KipinäKipinän kouluSyväojantie 280 B
3. KurenalaKaupungintaloVarsitie 7
4. SarakyläSarakylän kouluSarakyläntie 5426
5. Syöte-Iinattijärvi-HirvaskoskiHirvaskosken kouluJussintie 10

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.5.- 4.6.2024

Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 24.10.2023 § 366 perusteella ennakkoäänestyspaikat ja – ajat ovat seuraavat:

Kaupungintalo, os. Varsitie 7, Pudasjärvi
29.-31.5.2024 klo 10.00 – 18.00
1.-2.6.2024 klo 10.00 – 14.00
3.-4.6.2024 klo 10.00 – 18.00

Kipinän koulu, Syväojantie 280 B, Kipinä
29.5.2024 klo 10.00 – 12.00

Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo
30.5.2024 klo 9.00 – 11.00

Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
30.5.2024 klo 13.00 – 15.00

Lumiareena, Romekievarintie 2, Syöte
31.5.2024 klo 10.00 – 12.00

Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
3.6.2024 klo 10.00 – 12.00

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Laitoksissa (Pudasjärven akuuttiosasto, Kurenkartano, Hirsikartano, Yläkartano) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella.  Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon 29.5 – 4.6.2024 kuuluvana päivänä. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua arkipäivinä klo 8-16 ja juhlapyhien aattona klo 8-15 soittamalla

Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun puh. 040 826 6417 tai keskusvaalilautakunnan sihteerille, hallintosihteeri Mirja Moilaselle numeroon 040 740 2550.

Ilmoittautua voi myös lomakkeella, joita on saatavilla Hyvän olon keskus Pirtin Kohtaamosta tai lomakkeen voi tulostaa vaalit.fi verkkosivulta.

Lomake tulee toimittaa Pudasjärven kaupungin asiakaspalveluun osoitteeseen Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi (avoinna arkipäivinä 8-16 ja juhlapyhien aattona 8-15) tai sähköpostitse kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16.00 mennessä. Määräaika on ehdoton. Määräajan jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei vaalilain mukaan voida hyväksyä.  

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen (vaalit.fi)

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

Mainonta

Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 22.5.2024.

Pudasjärvi 21.11.2023

Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

Last modified: 22.4.2024

Comments are closed.