Korjausneuvonta

Tervetuloa Pudasjärven kaupungin digitaaliseen Korjausneuvonta –palveluun. Korjausneuvonta on tietoon ja  kokemukseen perustuvien neuvojen jakamista erilaisissa kiinteistönpidon ja korjaamisen tilanteissa. Korjausneuvonta ei ole suunnittelua eikä ammatillista konsultointia.

Pudasjärven kaupunki ei tarjoa itse korjausneuvontaa, vaan näiden sivujen kautta löytyy linkkejä, joista saa hyödyllisiä neuvoja ja apua korjaustarpeiden kartoittamisessa sekä suunnittelun ja avustusten hakemisessa niin yksityishenkilöille kuin yhteisöillekin. Korjausneuvonnan sivulta löytyy myös kattava ohjeistus ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjauksiin ja heidän kotona asumiseen liittyvästä neuvonnasta ja ohjauksesta.

Luvanvaraisissa hankkeissa kunnan rakennusvalvontaviranomainen kertoo sen, milloin kohteelle on otettava suunnittelija, joka laatii asianmukaiset suunnitelmat viranomaisen tarkastettaviksi.

Tarvitaanko remonttiin lupa?

Selvitä kaupungin rakennusvalvonnasta etukäteen, tarvitaanko remonttiin lupaa tai ilmoitusta. Julkisivumuutokset, teknisten järjestelmien muutokset, laajennukset ja rakennemuutokset vaativat yleensä luvan. Taloyhtiössä asuvan täytyy selvittää lupien ja ilmoitusten tarve isännöitsijältä tai taloyhtiön hallituksen jäseniltä.

Luvanvaraiset työt

Muun muassa näihin töihin tarvitaan yleensä lupa:

  • Saunan tai kylpyhuoneen rakentaminen
  • Kosteiden tilojen laajentaminen tai siirtäminen
  • Lämmitysjärjestelmän, ilmanvaihtojärjestelmän, sekä vesi- ja viemärilaitteiden muutostyöt
  • Kattorakenteiden ja kantavien rakenteiden muutokset
  • Muutokset lämmöneristyksessä
  • Julkisivumuutokset
  • Uuden tulisijan rakentaminen, tai vanhan korvaaminen uudella

Lupa-asioihin vastaa ja neuvoo Pudasjärven kaupungin rakennusvalvonta.

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.

Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin. Toimenpidelupa tarvitaan myös rakennuksen julkisivun muuttamiseen sekä rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Jos kyseessä on rakennus, jonka energiatehokkuutta ei tarvitse 117 g §:n 2 momentin nojalla parantaa, toimenpidelupaa ei kuitenkaan tarvita, ellei kyseessä ole rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmän rakentaminen, josta säädetään rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain (733/2020) 11–13 §:ssä. (29.10.2020/734)

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu tämän lain mukaiseen katusuunnitelmaan, maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain (110/2007) mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. (21.12.2012/958)

Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet

Korjausneuvonnan kannalta MRL 126 §:n mukainen toimenpidelupa tarvitaan muun muassa seuraavanlaisiin toimenpiteisiin:

7) rakennuksen julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen, katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen taikka ikkunajaon muuttaminen (julkisivutoimenpide);

9) rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai kadun reunusmuurin rakentaminen (aitaaminen);

10) muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt tai muutokset (kaupunkikuvajärjestely);

11) asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen (huoneistojärjestely);

12) maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä (maalämpö); (21.4.2017/230)

13) kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen tai rakentaminen. (21.4.2017/230)

Rakentamiseen liittyvistä luvanvaraisista toimenpiteistä löytyy tarkemmat säädökset ja vaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvusta. Lisäksi Pudasjärven kaupungin asettamat rakentamiseen ja korjaukseen liittyvät ohjeistukset ja säädökset löytyvät Pudasjärven kaupungin rakennusjärjestyksen sivulta 5 “Lupajärjestelmät” pääotsikon alta.

Tarvitsetko neuvoja?

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat avustavat kodin muutostöiden kartoittamisessa ja suunnittelussa. Tarvittaessa he auttavat myös urakoitsijan etsimisessä. Korjausneuvojat opastavat ja auttavat myös mahdollisten avustusten hakemisessa. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun korjausneuvojan yhteystiedot löytyvät Vanhustyön keskusliiton sivuilta osoitteessa www.vtkl.fi

Palvelu on ilmainen 65 vuotta täyttäneelle ja hänen läheisilleen sekä ystävilleen, silloin kun asia koskee 65 vuotta täyttänyttä.

Valtakunnallinen Korjausneuvonnan palvelunumero 09 350 860 13 palvelee arkisin klo 9-15. Puheluun vastaa aina suoraan korjausneuvoja. Ennakkoon voi tutustua esimerkiksi ympäristöministeriön kattavaan Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2022 – Aineistopankki -sivustoon. Sieltä löytyy mm. Ikäkoti kuntoon! -kampanjan esitteitä ja työkaluja osio ja paljon muuta.

Lisäksi ympäristöhallinto on julkaissut omilla sivuillaan kattavan Kiinteistöjen ylläpito ja korjaaminen -sivuston. Sivustosta löytyy tietoa mm. rakennusmateriaalien haitta-aineista ja rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä ja niiden kierrätyksestä.

Mikäli ette omista tietokonetta, voitte käyttää maksutta kirjaston yleisöpäätteitä. Pirtin asiakaspalvelupisteen henkilökunta auttaa tarvittaessa.