Maankäyttö ja kaavoitus

Ajankohtaista

Ajantasaiset asemakaavat

tontti

Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja asetuksen (MRA) mukaista maankäytön suunnittelua, jolla ohjataan rakentamista ja alueiden käyttöä. Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteena on edistää

  • Turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista
  • Yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta ja riittävän asuntotuotannon edellytyksiä
  • Rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista
  • Luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä
  • Ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä
  • Luonnonvarojen säästeliästä käyttöä
  • Yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista, yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta
  • Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun kehittymistä
  • Palvelujen saatavuutta
  • Liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä.

Kaavoitus

Talon rakentamista ohjaavat kaavamääräykset ja kaupungin rakennusjärjestys. Pudasjärven kaavamuodot ovat yleiskaava, asemakaava ja ranta-asemakaava. Lisäksi käytössä on suunnittelutarvealueita.

Ranta-asemakaavalla ohjataan pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueille. Yleiskaava ja osayleiskaava kertovat, mitä tontin ympäristöön on suunniteltu rakentaa tulevaisuudessa. Asemakaava määrittelee asemakaava alueilla, mitä tontille saa rakentaa, miten rakennukset tulee tontille sijoittaa ja minkä kokoisia rakennukset saavat olla.

Suunnittelutarvealueiksi (MRL 16§ 3 mom ) on osoitettu alueet, joilla niiden sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä. Suunnittelutarvealueita eivät ole asemakaavoitetut alueet eivätkä sellaisten oikeusvaikutteisten yleiskaavojen rakennuspaikat, joille voidaan myöntää rakennuslupa yleiskaavan perusteella.

Rakennusjärjestys antaa rakentamiseen tärkeitä, paikallisista oloista juontuvia ohjeita ja määräyksiä. Niiden avulla mm. pidetään huolta kulttuuri ja luontoarvoista sekä elinympäristön terveellisyydestä ja viihtyisyydestä. Avaa rakennusjärjestys tästä (pdf).

Asemakaavan muutokset

Tyypillisin tilanne asemakaavan muutostarpeelle on tilanne, jossa maankäytön tarpeet muuttuvat ja alueella voimassa oleva asemakaava ei vastaa hankkeen tavoitteisiin. Asemakaavan muutosta voi hakea maanomistajana tai haltijana jättämällä kaavamuutoshakemuksen. Yleisesti ottaen asemakaavan muutoshankkeen tulee tukea kaupungin strategian, yleiskaavan, maapolitiikan ja maankäytön tavoitteita ja periaatteita.

Pudasjärvellä yksityisen maanomistajan aloitteesta tehtävät asemakaavamuutokset laatii konsultti. Kaavamuutoksen hakija vastaa kaikista konsultin palkkauskuluista. Konsultilta vaaditaan riittävä pätevyys ja konsultin valinta tulee hyväksyttää kaupungilla. Kaupunki ohjaa ja valvoo kaavan laatimista ja hoitaa kaavan hallinnolliseen käsittelyyn liittyvät tehtävät.

Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut

Karhukunnaantie 6, 2. krs.
93100 Pudasjärvi

Maankäyttöpäällikkö

Oskari Jokikokko
puh. 040 484 7330
oskari.jokikokko@pudasjarvi.fi