Pääsuunnittelijan ja työnjohtajien palkkaaminen

Pientalon rakennushankkeeseen ryhtyvät kannattaa kiinnittää hankkeeseensa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Kummatkin ovat ammattilaisia, jotka on oltava nimettyinä rakennuslupaa haettaessa ja heidän hyväksymisensä on lupaehto.

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaisille tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön ajan. Kunnan rakennusvalvontaviranomaiset päättävät suunnittelijan kelpoisuudesta. Koulutukseltaan pääsuunnittelija voi olla esim. arkkitehti, insinööri, diplomi-insinööri tai rakennusmestari. Pääsuunnittelija osallistuu hankkeen mahdolliseen aloituskokoukseen ja huolehtii, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuksi.

Pääsuunnittelija

  • On apunasi lupaprosessissa ja muissa paperitöissä yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa.
  • Auttaa sovittamaan yhteen taloa koskevat toiveesi kaavamääräysten ja tontin vaatimusten kanssa.

Rakentamisessa tarvitaan monenlaisia suunnitelmia ja piirroksia. Talon arkkitehtuuripiirustusten lisäksi mm. rakenne- ja perustussuunnitelmat, vesi- ja viemärisuunnitelmat, ilmanvaihto-, sähkö- ja pihasuunnitelmat.

Pääsuunnittelija huolehtii siitä, että suunnitelmat muodostavat toimivan kokonaisuuden. Hänen avullaan löydät paikalliset ammattilaiset, jotka voit palkata tekemään edellä mainitut erillissuunnitelmat.

Kaikilla suunnittelijoilla tulee olla rakennusalan tutkinto ja riittävä kokemus. Pudasjärvellä toimivien pätevien pääsuunnittelijoiden yhteystietoja voi kysyä Pudasjärven kaupungin rakennusvalvonnasta. Päteviä suunnittelijoita löytyy myös muun muassa valtakunnallisesta suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyysrekisteristä, osoitteesta fise.fi.

  • Pääsuunnittelijan sitoumus (xls / pdf)

Vastaava työnjohtaja

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä vaaditaan myös vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan velvollisuutena on rakennustyömaalla osaltaan huolehtia siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvälle säädetyt ja määrätyt tehtävät suoritetaan. Vastaava työnjohtaja on nimensä mukaisesti vastuussa rakennushankkeen rakennustöistä. Vastaavan työnjohtajan rakennuslainsäädäntöön perustuvat velvollisuudet ja vastuu rajoittuvat siihen, mitä rakennuslainsäädännössä ja sen nojalla on säädetty tai määrätty.

Hyväksymistä vastaavaksi työnjohtajaksi haetaan Pudasjärven rakennusvalvontaviranomaiselta. Vastuista ei voi vapautua muutoin kuin peruuttamalla suostumus kirjallisesti tai hyväksymällä toinen työnjohtaja aikaisemman tilalle.

Vastaava työnjohtaja on koulutukseltaan usein insinööri, rakennusmestari, diplomi insinööri tai työmaakokemusta omaava arkkitehti. Sama henkilö voi toimia sekä pääsuunnittelijana että vastaavana työnjohtajana ja tehtävien yhdistäminen onkin sekä järkevää että kustannustehokasta. Pudasjärvellä toimivien pätevien vastaavien työnjohtajien yhteystietoja voi kysyä Pudasjärven kaupungin rakennusvalvonnasta.

  • Vastaavan työnjohtajan hakemus (rtf / pdf)

Kiinteistön vesi-,viemäri- ja ilmastointilaitteistojen asennustöiden johtaja

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä vaaditaan useassa tapauksessa KVV-työnjohtaja, eli kiinteistön vesi -, viemäri ja ilmastointilaitteistojen asennustöiden johtaja. KVV- työnjohtaja vastaa siitä, että suunnitelmia ja työn suorittamista koskevia kiinteistön vesi ja viemärilaitteista annettuja määräyksiä ja näihin perustuvia kunnassa kvv töitä valvovan viranomaisen antamia ohjeita noudatetaan.

Pudasjärvellä toimivien pätevien KVV-työnjohtajien yhteystietoja voi kysyä Pudasjärven kaupungin rakennusvalvonnasta.

Hyväksymistä KVV-työnjohtajaksi haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta. Vastuista ei voi vapautua muutoin kuin peruuttamalla suostumus kirjallisesti tai hyväksymällä toinen työnjohtaja aikaisemman tilalle.

  • Vastaavan työnjohtajan hakemus (rtf / pdf)

Lomakkeita voi myös tilata valvontatoimistosta.

Tekninen sihteeri

Marjut Luukkonen
Puh. 040 826 6575
marjut.luukkonen@pudasjarvi.fi

Asiakassihteeri

Anne Pusa
Puh. 040 190 5926
anne.pusa@pudasjarvi.fi