Oppimisen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaan perustaitoja ja ehkäistä vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa. Oppilaan kasvusta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on merkittävä osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

Oppilaan oikeus riittävään kasvun ja oppimisen tukeen varmistetaan oppilaanohjauksen, oppilashuollon palvelujen, tulkitsemis- ja avustajapalvelujen sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen avulla. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on oppilaan kasvun ja oppimisen kannalta ensisijaisen arvokasta ja tärkeää.

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahventuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Koulun tukimuotoja ovat muun muassa eriyttäminen, tukiopetus, erityisopetus, oppilashuoltotyö, ohjaus ja erityiset opetusjärjestelyt. Oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen kannalta välttämättömät apuvälineet sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelut.

Perusopetuksen tehtävänä on tarjota jokaiselle oppilaalle hänen ikäkautensa ja edellytystensä mukaista opetusta. Oppilaalla on oikeus osallistua opetukseen mahdollisimman täysipainoisesti oman opetusryhmänsä mukana.

Laaja-alainen erityisopetus

Pudasjärvellä jokaisessa koulussa annetaan laaja-alaista erityisopetusta. Opetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla: yleisen, tehostetun sekä erityisen tuen tasoilla.

Tehostetun tuen aikana laaja-alaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Oppilas voi saada laaja-alaista erityisopetusta myös erityisen tuen aikana ja opiskellessaan erityisluokassa. Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet osa-aikaiseen erityisopetukseen jatkossa.

Erityinen tuki

Perusopetuksessa erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuodot.

Erityinen tuki järjestetään ensisijaisesti lähikoulun perusopetusryhmässä. Oppilas voi myös opiskella osittain pienryhmäopetuksen tuella tai kokoaikaisesti erityisopetuksen pienryhmässä. Tavoitteena on, että oppilas osallistuu kykyjensä ja taitojensa mukaan opiskeluun vertaisikäryhmässä. Ikäryhmän oppilaiden kanssa samassa luokassa opiskelua voivat helpottaa

  • erilaiset joustavat opetusjärjestelyt,
  • oman opinto-ohjelman mukaan eteneminen (erityiset opetusjärjestelyt),
  • koulunkäynninohjaajan tuki,
  • samanaikaisopetus ja tiimiopettajuus.

Erityisopetuksen koordinaattori

Marja-Leena Jurmu
puh. 040 826 6464
marja-leena.jurmu@pudasjarvi.fi